Data rozpoczęcia szkolenia:

05.02.2024

Data zakończenia szkolenia:

05.02.2024
06.02.2024

Opis szkolenia:

Cele seminarium:

 • Wskazać podstawowe zadania i zasady kontroli wewnętrznej w Banku
 • Zrozumieć zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Banku
 • Rozpoznać wymagania nadzorcze w zakresie kontroli wewnętrznej, i na tej podstawie ocenić potrzebę projektowania, wdrażania i dokonywania zmian w organizacji oraz regulacjach wewnętrznych
 • Umieć rozpoznać i ocenić obszary ryzyka Banku i wykorzystać to w planowaniu kontroli wewnętrznej

Korzyści ze szkolenia:

 • Uzyskanie wiedzy przydatnej na zajmowanym stanowisku
 • Uzyskanie przykładowych regulacji, raportów, dokumentów dotyczących kontroli wewnętrznej

Adresaci:

 1. Członkowie Zarządu
 2. Kandydaci na członków Zarządu
 3. Pracownicy typowani do kadry rezerwowej
 4. Pracownicy stanowisk ds. zgodności (compliance)
 5. Pracownicy stanowisk kontroli wewnętrznej

TRENER: WOJCIECH IWANOW – Approved Compliance Expert,  Certyfikowany Compliance Oficer, Approved Compliance Officer, Approved AML & Sanctions Compliance Officer, Approved Whistleblowing Compliance Officer, audytor wiodący (Lead Auditor) ISO 27001.

Posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej Rady Spółdzielczej, współpracownik Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu w zakresie ryzyka bankowego i audytu wewnętrznego (m.in. niezależna zewnętrzna ocena audytu wewnętrznego banków).

Praktyk – 7 letnie doświadczenie w audycie wewnętrznym w Banku, 9 lat doświadczenia w zakresie compliance w banku spółdzielczym i kontroli wewnętrznej. Autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem, compliance, kontroli.

Trener w zakresie zarządzania ryzykiem w banku, compliance i audytu wewnętrznego z ponad 16-letnim doświadczeniem dydaktycznym. Wieloletni współpracownik instytucji edukacyjnych i szkolących pracowników Banków Spółdzielczych na terenie całego kraju. Wykładowca „Podyplomowych Studiów Zarządzanie Ryzykiem w Banku”, a także „Podyplomowych Studiów Funkcja kontroli i compliance w Banku” w ramach Uniwersytetu Merito WSB we Wrocławiu i Toruniu.

CENA SZKOLENIA:

710 zł/os. /brutto/ (szkolenie 2 dniowe)

 

Plan szkolenia:

MIEJSCE:

Rzeszów, dokładne miejsce szkolenia zostanie podane przy potwierdzeniu szkolenia

TERMIN SZKOLENIA:

5-6 luty 2024r., godziny realizacji: 9:30-15:30

PROGRAM SZKOLENIA:

Część I

1. System kontroli wewnętrznej i jego zadania w Banku
2. Przepisy prawne i regulacyjne w zakresie kontroli wewnętrznej
3. Procesy wewnętrzne Banku i ich powiązanie z celami SKW
4. Ryzyko zaistnienia nieprawidłowości
1) Rodzaje zagrożeń
2) Konsekwencje zagrożeń
3) Identyfikacja zagrożeń
5. Identyfikacja, weryfikacja i udokumentowanie procesów istotnych
6. Mechanizmy kontrolne
1) Ogólne i szczegółowe cele kontroli wewnętrznej wg. Rekomendacji H
2) Mechanizmy kontrolne i ich rodzaje wg. Rozp. MFFiPR i Rek. H
3) Zasady ustalania mechanizmów kontrolnych
7. Studium przypadku (ćwiczenie) – dobór mechanizmów kontrolnych w przykładowych procesach
8. Dokumentowanie i przegląd/weryfikacja mechanizmów kontrolnych
9. Organizacja banku i system kontroli wewnętrznej – model trzech linii obrony
1) Rola i zadania pierwszej linii obrony
2) Rola i zadania drugiej linii obrony
3) Rola i zadania trzeciej linii obrony

10. Studium przypadku (ćwiczenie)– ocena prawidłowości podziału komórek i jednostek na linie obrony
11. Rodzaje czynności kontroli (monitorowania przestrzegania mechanizmów kontrolnych)
1) Weryfikacja bieżąca
2) Testowanie
12. Testy pionowe i poziome – różnice, jak klasyfikować?
13. Testy komórki ds. kontroli ryzyka, testy komórki ds. zgodności – zakres testów i dobre praktyki
14. Dokumentowanie weryfikacji bieżącej
15. Studium przypadku (ćwiczenie)– zaplanowanie czynności testowania

Część II
1. Prowadzenie i aktualizacja matrycy funkcji kontroli
1) Wyznaczenie komórki odpowiedzialnej za MFK
2) Identyfikacja i obieg informacji dotyczącej procesów wewnętrznych
3) Identyfikacja, weryfikacja lub projektowanie i obieg informacji w zakresie mechanizmów kontrolnych i ról w procesach
4) Skutki braku przypisania zadań i właściwej komunikacji
2. Dokumentowanie i przegląd/weryfikacja matrycy funkcji kontroli
3. Warsztat – pytania i odpowiedzi dla uczestników dotyczące matrycy funkcji kontroli
4. Metodyka testowania – szczegółowe przepisy Rek. H, uwagi KNF
1) Liczebność próby
2) Dobór próby i jej dokumentowanie
3) Metodyka testu
5. Procesowe podejście do testowania, a metodyka testowania
6. Studium przypadku (ćwiczenie)– budowa metodyki kontroli (check lista, dobór próby) dla przykładowych procesów i założonych celów kontroli
7. Dokumentowanie wyników kontroli wewnętrznej
8. Raportowanie i ewidencjonowanie wyników kontroli
9. Wydawanie zaleceń
1) Działania naprawcze
2) Monitorowanie wykonania zaleceń
10. Studium przypadku (ćwiczenie)– sporządzenie zalecenia w przypadku wykrycia nieprawidłowości wymagającej reakcji
11. Raportowanie zadań przez komórki/ jednostki organizacyjne uczestniczące w systemie kontroli wewnętrznej
12. Współpraca z komitetem audytu
13. Ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej

 

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 17 86 41 952
fax: 17 86 41 955
kom.: 500 358 648

Zapisz się na szkolenie  (Bez noclegu, pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy)