Data rozpoczęcia szkolenia:

17.09.2019

Data zakończenia szkolenia:

17.09.2019
18.09.2019

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

Studium ma na celu zapoznanie jego uczestników ze wszystkimi aspektami związanymi z obsługą klienta w obszarze działalności depozytowej banku. Stanowi ono odpowiednik akademii kredytowej dla pracowników depozytowych. Szkolenie oparte będzie o bogate doświadczenie prowadzącego, w tym wynikające ze spraw sądowych. W ramach szkolenia omówione zostaną również najnowsze obowiązki banków związane z obsługą rachunków bankowych.

UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie ma zapewnić kompleksową wiedzę dla pracownika obsługi depozytowej banku.

TRENER:  Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach z zakresu Psychologii Menadżerskiej, studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie z zakresu Doradztwa Podatkowego oraz studiów menedżerskich opartych o strukturę MBA w Szkole Głównej Handlowej.

Plan szkolenia:

Dzień I – 8 godzin lekcyjnych

I. Źródła prawa związanego z działalności depozytową banku

II. Posiadacze rachunków bankowych i zasady zawierania z nimi umów depozytowych
1. Osoba fizyczna
2. Jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną
3. Osoba prawna
4. Pozostali posiadacze rachunków bankowych

III. Rodzaje rachunków bankowych
1. Rachunki rozliczeniowe
2. Rachunki terminowe
3. Rachunki oszczędnościowe
4. Rachunki indywidualne
5. Rachunki wspólne
6. Rachunki powiernicze

IV. Zagadnienia związane z zakładaniem i prowadzeniem rachunku
1. Karta wzorów podpisów
2. Pełnomocnictwo do rachunku bankowego
3. Tajemnica bankowa w zakresie informacji o rachunku bankowym
4. Zasady obsługi depozytowej seniora
5. Zasady obsługi depozytowej osób niepełnosprawnych
V. Bankowość elektroniczna – zasady świadczenia usług

VI. Umowa rachunku bankowego, klauzule niedozwolone w umowach depozytowych
1. Forma umowy rachunku bankowego
2. Strony umowy rachunki bankowego
3. Waluta rachunku
4. Czas trwania umowy
5. Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku
6. Wysokość prowizji i opłat za czynności związane z wykonywaniem umowy oraz przesłanki i tryb ich zmiany przez bank;
7. Formy i zakres rozliczeń pieniężnych dokonywanych na polecenie posiadacza rachunku oraz terminy ich realizacji;
8. Przesłanki i tryb dokonywania zmian umowy;
9. Przesłanki i tryb rozwiązania umowy rachunku bankowego;

VII. Umowa rachunku bankowego dla małoletnich i osób ubezwłasnowolnionych

VIII. FATCA – obowiązki dla banków

IX. Usługi rozliczeniowe związane z rachunkiem bankowym, zasady ich wykonywania

X. Zasady gwarantowania depozytów
1. Pojęcie deponenta – szczegółowa analiza podmiotów zakładających rachunki bankowe i ich kwalifikacja w systemie wyliczania
2. Podmioty wyłączone z gwarantowania depozytów w nowej ustawie
3. System gwarantowania depozytów w nowej ustawie
3.1. Środki gwarantowane
3.2. Wypłaty środków gwarantowanych
3.3. Wzór arkusza informacyjnego dla deponentów – omówienie
4. Obowiązki informacyjne banku wobec klientów

Dzień II – 8 godzin lekcyjnych

XI. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – podstawowe informacje

XII. Obowiązki związane z przeciwdziałanie wykorzystywania systemu do wyłudzeń skarbowych [STIR]
1. Pojęcie podmiotu kwalifikowanego STIR
2. Pojęcie STIR
3. Pojęcie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego
4. Zmiany w zakresie postępowania egzekucyjnego z rachunków bankowych [sądowego i administracyjnego]
5. Obowiązki informacyjne wobec Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
6. Zasady dokonywania analizy ryzyka STIR
7. Zasady dokonywania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego

XIII. Zasady prowadzenia rachunku VAT i obsługi podzielonej płatności
1. Istota mechanizmu podzielonej płatności
2. Zasady prowadzenia przez bank rachunków VAT
2.1. Założenie rachunku bankowego VAT
2.2. Waluta rachunku bankowego VAT
2.3. Dopuszczalne obciążenia rachunku bankowego VAT
2.4. Dopuszczalne uznania rachunku bankowego VAT
2.5. Naliczanie odsetek na rachunku bankowego VAT
2.6. Zajęcie rachunku bankowego VAT
2.7. Zabezpieczenie na rachunku bankowym VAT
2.8. Zamknięcie rachunku bankowego VAT
3. Mechanizm podzielonej płatności przy poleceniu zapłaty
4. Odsetki od oszczędności na rachunku bankowym – opodatkowanie PIT

XIV. Zasady prowadzenia podstawowych rachunków płatniczych
1. Wykaz reprezentatywnych usług dostawcy
2. Podstawowy rachunek płatniczy
2.1. Zakres usług w ramach podstawowego rachunku płatniczego
2.2. Przeznaczenie podstawowego rachunku płatniczego
2.3. Opłaty i prowizje z tytułu prowadzenia podstawowego rachunku płatniczego
2.4. Prawo banku do zapytanie w Centralnej Informacji o Rachunkach Bankowych
2.5. Zasady i tryb zawierania umowy podstawowego rachunku płatniczego
2.6. Obligatoryjna odmowy zawarcia umowy podstawowego rachunku płatniczego
2.7. Fakultatywna odmowa zawarcia umowy podstawowego rachunku płatniczego
2.8. Wypowiedzenie umowy podstawowego rachunku płatniczego
2.9. Reklama i informacja handlowa o rachunkach bankowych
3. Przeniesienie rachunku płatniczego
4. Obowiązki informacyjne w zakresie pobieranych opłat przez dostawców prowadzących rachunki płatnicze

XV. Egzekucja z rachunku bankowego [sądowa i administracyjna]
1. Właściwość organów egzekucyjnych
2. Przeszkody do wykonania zajęcia rachunku bankowego
3. Kwota wolna od zajęcia
4. Środki wolne od zajęcia
5. Zbieg egzekucji
5.1. Zbieg egzekucji sądowych [komorniczych]
5.2. Zbieg egzekucji administracyjnej
5.3. Zbieg egzekucji sądowej [komorniczej] i administracyjnej
6. Egzekucja z rachunku wspólnego
7. Odpowiedzialność banku przy wykonywaniu zajęcia rachunku bankowego

XVI. Wpływ śmierci posiadacza na umowę rachunku bankowego
1. Śmierć posiadacza rachunku indywidualnego
2. Śmierć posiadacza rachunku wspólnego
3. Wypłaty z rachunku bankowego po śmierci posiadacza
4. Zapis na wypadek śmierci
5. Przekazywanie informacji gminie

XVII. Wpływ upadłość posiadacza rachunku na umowę rachunku bankowego

XVIII. Zamykanie rachunków bankowych
1. Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego
2. Rozwiązanie umowy rachunku bankowego z mocy prawa

XIX. Zagadnienia wskazane przez uczestników

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie