Data rozpoczęcia szkolenia:

30.01.2020

Data zakończenia szkolenia:

30.01.2020

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

Studium ma na celu zapoznanie jego uczestników ze wszystkimi aspektami związanymi z obsługą klienta w obszarze działalności depozytowej banku. Stanowi ono odpowiednik akademii kredytowej dla pracowników depozytowych. Szkolenie oparte będzie o bogate doświadczenie prowadzącego, w tym wynikające ze spraw sądowych. W ramach szkolenia omówione zostaną również najnowsze obowiązki banków związane z obsługą rachunków bankowych.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej omawianej problematyki oraz bieżące wyjaśnienie problemów prawnych. Uzyskanie odpowiedzi na pytania uczestników.

ADRESACI: Pracownicy zajmujących się obsługą depozytową klienta banku oraz inni pracownicy banku zainteresowani tematyką proponowanego szkolenia

TRENER: radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, prowadzi kancelarię prawną zajmującą się prawem bankowym, sporami sądowymi związanymi z działalnością banków i zarządzaniem wierzytelnościami, absolwent UŚ w Katowicach [prawo], UE w Katowicach [psychologia menedżerska], SGH [studia pre-MBA], Akademii Leona Koźmińskiego [doradztwo podatkowe], dyrektor ds. wierzytelności trudnych w jednym z BS, długoletni członek zarządu spółki zajmującej się zarządzeniem wierzytelnościami, prowadzi szkolenia z zakresu prawa bankowego, ryzyka braku zgodności i dochodzenia należności bankowych

Plan szkolenia:

Zjazd I – 8 godzin lekcyjnych (30 stycznia 2020r.)

I. Źródła prawa związanego z działalności depozytową banku
II. Posiadacze rachunków bankowych i zasady zawierania z nimi umów depozytowych
1. Osoba fizyczna
2. Jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną
3. Osoba prawna
4. Pozostali posiadacze rachunków bankowych
III. Rodzaje rachunków bankowych
1. Rachunki rozliczeniowe
2. Rachunki terminowe
3. Rachunki oszczędnościowe
4. Rachunki indywidualne
5. Rachunki wspólne
6. Rachunki powiernicze
IV. Zagadnienia związane z zakładaniem i prowadzeniem rachunku
1. Karta wzorów podpisów
2. Pełnomocnictwo do rachunku bankowego
3. Tajemnica bankowa w zakresie informacji o rachunku bankowym
4. Zasady obsługi depozytowej seniora
5. Zasady obsługi depozytowej osób niepełnosprawnych
V. Bankowość elektroniczna – zasady świadczenia usług
VI. Umowa rachunku bankowego, klauzule niedozwolone w umowach depozytowych
1. Forma umowy rachunku bankowego
2. Strony umowy rachunki bankowego
3. Waluta rachunku
4. Czas trwania umowy
5. Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku
6. Wysokość prowizji i opłat za czynności związane z wykonywaniem umowy oraz przesłanki i tryb ich zmiany przez bank
7. Formy i zakres rozliczeń pieniężnych dokonywanych na polecenie posiadacza rachunku oraz terminy ich realizacji
8. Przesłanki i tryb dokonywania zmian umowy
9. Przesłanki i tryb rozwiązania umowy rachunku bankowego
VII. Umowa rachunku bankowego dla małoletnich i osób ubezwłasnowolnionych
VIII. FATCA – obowiązki dla banków
Zjazd II – 8 godzin lekcyjnych (20 lutego2020)

X. Usługi rozliczeniowe związane z rachunkiem bankowym, zasady ich wykonywania
XI. Zasady gwarantowania depozytów
1. Pojęcie deponenta – szczegółowa analiza podmiotów zakładających rachunki bankowe i ich kwalifikacja w systemie wyliczania
2. Podmioty wyłączone z gwarantowania depozytów w nowej ustawie
3. System gwarantowania depozytów w nowej ustawie
3.1. Środki gwarantowane
3.2. Wypłaty środków gwarantowanych
3.3. Wzór arkusza informacyjnego dla deponentów – omówienie
4. Obowiązki informacyjne banku wobec klientów
XII. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – podstawowe informacje
XIII. Obowiązki związane z przeciwdziałanie wykorzystywania systemu do wyłudzeń skarbowych [STIR]
1. Pojęcie podmiotu kwalifikowanego STIR
2. Pojęcie STIR
3. Pojęcie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego
4. Zmiany w zakresie postępowania egzekucyjnego z rachunków bankowych [sądowego i administracyjnego]
5. Obowiązki informacyjne wobec Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
6. Zasady dokonywania analizy ryzyka STIR
7. Zasady dokonywania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego
XIV. RODO w działalności depozytowej
1. Zakres danych osobowych zbieranych przy działalności depozytowej
2. Podstawy przetwarzania danych osobowych posiadaczy rachunków bankowych
3. Rejestr czynności przetwarzania przy zawieraniu umowy rachunku bankowego
4. Obowiązek informacyjny przy zbieraniu danych osobowych

XV. Zasady prowadzenia rachunku VAT i obsługi podzielonej płatności
1. Istota mechanizmu podzielonej płatności
2. Zasady prowadzenia przez bank rachunków VAT
2.1. Założenie rachunku bankowego VAT
2.2. Waluta rachunku bankowego VAT
2.3. Dopuszczalne obciążenia rachunku bankowego VAT
2.4. Dopuszczalne uznania rachunku bankowego VAT
2.5. Naliczanie odsetek na rachunku bankowego VAT
2.6. Zajęcie rachunku bankowego VAT
2.7. Zabezpieczenie na rachunku bankowym VAT
2.8. Zamknięcie rachunku bankowego VAT
3. Mechanizm podzielonej płatności przy poleceniu zapłaty
4. Odsetki od oszczędności na rachunku bankowym – opodatkowanie PIT
XVI. Jednolity Plik Kontrolny w bankach

 

Zjazd III – 8 godzin lekcyjnych (11 marca 2020 r.)

XVII. Zasady prowadzenia podstawowych rachunków płatniczych
1. Wykaz reprezentatywnych usług dostawcy
2. Podstawowy rachunek płatniczy
2.1. Zakres usług w ramach podstawowego rachunku płatniczego
2.2. Przeznaczenie podstawowego rachunku płatniczego
2.3. Opłaty i prowizje z tytułu prowadzenia podstawowego rachunku płatniczego
2.4. Prawo banku do zapytanie w Centralnej Informacji o Rachunkach Bankowych
2.5. Zasady i tryb zawierania umowy podstawowego rachunku płatniczego
2.6. Obligatoryjna odmowy zawarcia umowy podstawowego rachunku płatniczego
2.7. Fakultatywna odmowa zawarcia umowy podstawowego rachunku płatniczego
2.8. Wypowiedzenie umowy podstawowego rachunku płatniczego
2.9. Reklama i informacja handlowa o rachunkach bankowych
3. Przeniesienie rachunku płatniczego
4. Obowiązki informacyjne w zakresie pobieranych opłat przez dostawców prowadzących rachunki płatnicze
XVIII. Zasady prowadzenia rachunku rodzinnego
XIX. Egzekucja z rachunku bankowego [sądowa i administracyjna]
1. Właściwość organów egzekucyjnych
2. Przeszkody do wykonania zajęcia rachunku bankowego
3. Kwota wolna od zajęcia
4. Środki wolne od zajęcia
5. Zbieg egzekucji
5.1. Zbieg egzekucji sądowych [komorniczych]
5.2. Zbieg egzekucji administracyjnej
5.3. Zbieg egzekucji sądowej [komorniczej] i administracyjnej
6. Egzekucja z rachunku wspólnego
7. Odpowiedzialność banku przy wykonywaniu zajęcia rachunku bankowego
XX. Rachunki uśpione
XXI. Wpływ śmierci posiadacza na umowę rachunku bankowego
1. Śmierć posiadacza rachunku indywidualnego
2. Śmierć posiadacza rachunku wspólnego
3. Wypłaty z rachunku bankowego po śmierci posiadacza
4. Zapis na wypadek śmierci
5. Przekazywanie informacji gminie
XXII. Wpływ upadłość posiadacza rachunku na umowę rachunku bankowego
XXIII. Zamykanie rachunków bankowych
1. Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego
2. Rozwiązanie umowy rachunku bankowego z mocy prawa
XXIV. Zagadnienia wskazane przez uczestników

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

Zapisz się na szkolenie