Data rozpoczęcia szkolenia:

19.09.2019

Data zakończenia szkolenia:

19.09.2019

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

  • przedstawienie kluczowych zagadnień środków trwałych w księgowości i sprawozdawczości finansowej banku spółdzielczego;
  • pojęcia i definicje dotyczące majątku trwałego od momentu wprowadzenia do ewidencji aż do likwidacji;
  • omówienie nowelizacji przepisów dotyczącymi aktywów trwałych, podniesie swoją wiedzę i kwalifikacje w zakresie zasad ewidencji, wyceny, amortyzacji i umarzania środków trwałych;
  • przedstawienie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dla celów podatkowych i bilansowych;
  • nowe rozliczania samochodu służbowego od 2019 r.;
  • metody amortyzacji, naliczanie i księgowanie odpisów amortyzacyjnych dotyczących majątku trwałego.

UCZESTNICY SZKOLENIA:

  • Członkowie i kandydaci na członków komitetu audytu Banku Spółdzielczego,
  • Członkowie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego,
  • Głowni księgowi, pracownicy działów księgowości.

TRENER: absolwentka SGH, trener z ponad 20- letnią praktyką w instytucjach finansowych w tym w KNF i bankowości, specjalista ds. rachunkowości, księgowości i controllingu, od 16 lat wykładowca w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego dla biegłych rewidentów, maklerów, doradców inwestycyjnych, opiniodawca na zlecenie organów państwowych regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym.

Plan szkolenia:

1. Nowa wersja KŚT ( od 2018).
• Pojęcie środków trwałych,
• Podział i i zasady klasyfikowania
• Charakterystyka zmian uwzględnia m.in. zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług tj. powiązania odnoszące się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). Szczególne przypadki zmian wprowadzonych do Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) w stosunku do Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2010) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r
• Kluczowe zagadnienia rozporządzenie Rady Ministrów z 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)
• Charakterystyka zmian dotyczących nowego sposobu klasyfikacji oraz nazewnictwa grup, podgrup oraz rodzajów, w tym: grupy 0, grupy 4 oraz grupy 6.
• Objaśnienia szczegółowe, klucz powiązań KŚT 2010 – KŚT 2016 i powiązań KŚT 2016 – KŚT 2010
• Zakres stosowania zmian od 1.01,2017 r. dla CIT, rachunkowości, statystyki GUS

2. Zmiany wynikające z regulacji prawa podatkowego, w tym jednorazowa amortyzacji środków trwałych, niskocenne składniki, rozliczanie samochodu osobowego od 2019

3. Krajowy standard Rachunkowości KSR 11 -środki trwałe w bankach
• Cel, zakres
• Podstawowe definicje ( ujęcie, dzień przyjęcia, nakłady, rozchód itp.)
• Warunki i kryteria uznania za środek trwały (okres użyteczności, kompletność, przeznaczenie, istotność)
• Tworzenie obiektów inwentarzowych ( zasady, kryteria)
• Ustalenie wartości początkowej w tym: ceny nabycia, kosztu wytworzenia, koszty finansowania zewnętrznego
• Późniejsze nakłady , w tym: ulepszenia, remonty, konserwacje
• Amortyzacja (metody, stawki, zagadnienia szczególne, weryfikacja
• Przekwalifikowanie
• Zaprzestanie ujmowania (odłączenie, sprzedaż, likwidacja, wymiana , nieodpłatne przekazanie)
• Zagadnienia techniczne: dokumentacja obrotu , inwentaryzacja
• Prezentacja w sprawozdaniu finansowym, ujawnienia

 

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie