Data rozpoczęcia szkolenia:

26.03.2020

Data zakończenia szkolenia:

26.03.2020

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

  • Przedstawienie regulacji dotyczących działalności spółek prawa handlowego.
  • Zasady reprezentacji spółek i zawierania umów. Zasady podejmowania uchwał przez organy spółek.
  • Problemy prawne związane z ustanawianiem zabezpieczeń na majątku spółek handlowych.
  • Omówienie problematyki nowej formy spółki – prostej spółki akcyjnej.
  • Prezentacja aktualnego orzecznictwa sądowego.

Korzyści ze szkolenia:

Uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej omawianej problematyki oraz bieżące wyjaśnienie problemów prawnych.

Uczestnicy szkolenia: Pracownicy działów kredytowych

TRENER: radca prawny, wieloletni wykładowca WSB w Poznaniu, szkoleniowiec współpracujący z FRBS od wielu lat

Plan szkolenia:

 I Kodeks Spółek Handlowych
1) Zagadnienia ogólne,
a) prawo handlowe w systemie prawa polskiego,
b) prawo handlowe a prawo cywilne,
c) zasada jawności działania spółek kapitałowych,
d) obowiązki informacyjne w działalności spółek.
2) Spółki osobowe:
a) zdolność prawna spółek osobowych,
b) warunki zmiany umowy spółki,
c) zasady zbycia udziałów w spółkach osobowych.
3) Spółka jawna:
a) forma umowy spółki jawnej i zasady jej tworzenia,
b) majątek spółki jawnej,
c) zasady reprezentacji spółki,
d) subsydiarna odpowiedzialność wspólników,
e) zasady prowadzenia spraw spółki,
f) rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika,
g) zasady zaspokojenia się wierzycieli osobistych wspólnika z praw udziałowych w spółce jawnej,
h) likwidacja spółki.
4) Pozostałe formy spółek osobowych:
a) spółka partnerska,
b) spółka komandytowa, c) spółka komandytowo – akcyjna.
5) Spółki kapitałowe:
a) zdolność prawna spółek kapitałowych w organizacji,
c) rozszerzona odpowiedzialność za zobowiązania spółek w organizacji,
d) osobowość prawna,
e) szczególne zasady zawierania przez spółki umów na rzecz członków organów spółki.
6) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) zasady powstania spółki,
b) kapitał zakładowy,
c) firma spółki,
d) prawa i obowiązki wspólników,
e) odpowiedzialność wspólników za zawyżenie wartości aportów,
f) dopłaty wspólników,
g) forma i zasady zbycia lub zastawienia udziałów,
h) zasady reprezentacji spółki,
i) przypadki ograniczenia zdolności zarządu w zakresie reprezentacji spółki,
j) nadzór w spółce,
k) sposoby podejmowania uchwał przez wspólników,
l) kompetencje zgromadzenia wspólników,
ł) czynności prawne spółki wymagające zgody wspólników pod rygorem ich nieważności
m) rozwiązanie i likwidacja spółki.
7) Spółka akcyjna:
a) zasady zawiązania spółki akcyjnej,
b) rodzaje akcji,
c) uprzywilejowanie akcji,
d) zasady zbywania i zastawiania akcji,
e) zasady wykonywania prawa głosu z akcji zastawionych,
f) odpowiedzialność nabywcy akcji za wniesienie wkładu,
g) zakaz finansowania przez spółki obrotu własnymi akcjami,
h) zasady reprezentacji spółki,
i) nadzór w spółce,
j) kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
k) zmiana statutu,
l) rozwiązanie i likwidacja spółki.

8) Prosta spółka akcyjna:
a) zasady powstania spółki,
b) firma spółki,
c) zasady reprezentacji spółki,
d) przypadki ograniczenia zdolności zarządu w zakresie reprezentacji spółki,
e) nadzór w spółce,
f) sposoby podejmowania uchwał przez akcjonariuszy,
g) kompetencje walnego zgromadzenia akcjonariuszy,
h) czynności prawne spółki wymagające zgody akcjonariuszy pod rygorem ich nieważności.
i) rozwiązanie i likwidacja spółki.
9) Łączenie spółek:
a) sposoby łączenia,
b) zasady wpisu połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego,
c) instytucja sukcesji uniwersalnej,
d) zabezpieczenie interesów wierzycieli w ramach połączenia.
10) Podział:
a) sposoby podziału spółek,
b) dzień podziału,
c) wstąpienie w prawa i obowiązki spółki dzielonej.
11) Przekształcenia spółek:
a) podstawowe zasady przekształceń,
b) przejście praw i obowiązków spółki przekształcanej,
c) instytucja planu przekształcenia i procedura przekształcenia,
d) zasady odpowiedzialności wobec wierzycieli wspólników spółek osobowych po przekształceniu spółek.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie