Data rozpoczęcia szkolenia:

30.05.2019

Data zakończenia szkolenia:

30.05.2019

Opis szkolenia:

WYMAGANIA WSTĘPNE:

podstawowa znajomość zagadnień związanych z windykacją.

CELE SZKOLENIA:

  • Przedstawienie informacji z zakresu windykacji w powiązaniu z zmianami procedury które weszły w życie 1 stycznia 2019 r. na podstawie Ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach i egzekucji.
  • Negocjacje z dłużnikiem, reguły skutecznej windykacji przedsądowej.
  • Formy postępowań egzekucyjnych oraz zakres uprawnień wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego.
  • Omówienie kluczowych elementów poszczególnych procedur egzekucyjnych.
  • Prezentacja aktualnego orzecznictwa sądowego.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej omawianej problematyki oraz bieżące wyjaśnienie problemów prawnych.

UCZESTNICY SZKOLENIA: pracownicy działów windykacji.

TRENER: radca prawny, wykładowca WSB w Poznaniu. Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik FRBS.

Plan szkolenia:

I. POSTĘPOWANIE PRZEDSĄDOWE.
1. Zasady skutecznego dobezpieczenia wierzytelności na etapie przedsądowym.
2. Zagadnienia prawa karnego w toku postępowania windykacyjnego – zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
3. Uznanie wierzytelności przez dłużnika.
4. Postępowanie restrukturyzacyjne.
5. Ugoda.
6. Sprzedaż wierzytelności.

II. POSTĘPOWANIE SĄDOWE.
1. Zasady uzyskania tytułu wykonawczego:
a. Nakaz zapłaty na podstawie weksla,
b. Nakaz zapłaty na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych,
c. Postępowanie upominawcze.
d. Elektroniczne postępowanie upominawcze.
2. Zasady prowadzenia postępowania sądowego w przypadku gdy dłużnik nie jest znany z miejsca pobytu.
3. Optymalizacja kosztów postępowania sądowego.
4. Zasady uzyskania klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika.

III. POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE.
1. Postępowanie zabezpieczające:
b. Podstawy udzielenia zabezpieczenia,
c. Formy zabezpieczenia roszczeń pieniężnych,
2. Zasady utrzymania zabezpieczenia po zakończeniu postępowania sądowego.

IV. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
1. Wniosek o wszczęcie egzekucji.
2. Wskazanie majątku dłużnika w toku postępowania egzekucyjnego.
3. Uprawnienia wierzyciela w zakresie wnoszenia środków odwoławczych w toku postępowania egzekucyjnego.
4. Egzekucja z nieruchomości:
a. zasady zajęcia nieruchomości,
b. zakres uprzywilejowania banku z tytułu posiadanej hipoteki,
c. majątek dłużnika podlegający zajęciu razem z nieruchomością,
d. odebranie dłużnikowi zarządu zajętą nieruchomością,
e. opis i oszacowanie, oraz nowe zasady odstąpienia od ponownego oszacowania nieruchomości.
f. zasady sprzedaży nieruchomości częściami w toku postępowania egzekucyjnego,
g. warunki licytacji nieruchomości,
h. przybicie,
i. przysądzenie własności,
j. zakres praw ciążących na nieruchomości ulegających wygaśnięciu z chwilą egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości,
k. przejęcie nieruchomości dłużnika za długi.
5. Egzekucja z ruchomości:
a. Nowe zasady zajęcia ruchomości.
b. Zakres ruchomości zwolnionych spod egzekucji,
c. e zasady licytacji ruchomości:
– obwieszczenie o licytacji,
– wpłata rękojmi i zasady zwolnienia wierzyciela z rękojmi,
– uiszczenie ceny nabycia,
d. Licytacja elektroniczna ruchomości:
– wniosek wierzyciela o licytację elektroniczną,
– obwieszczenie o licytacji elektronicznej,
– rozpoczęcie i zakończenie licytacji elektronicznej,
6. Egzekucja z rachunków bankowych:
a. Zajęcie rachunków bankowych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego,
b. Chwila zajęcia rachunku bankowego,
c. Uprawnienia wierzyciela wynikające z zajęcia rachunku bankowego,
d. Regulacje dotyczące kwoty wolnej od zajęcia na rachunkach oszczędnościowych.
7. Egzekucja z innych wierzytelności:
a. Nowe zasady egzekucji z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku,
b. Zakres obowiązków podłużnika zajętej wierzytelności,
8. Egzekucja z praw majątkowych oraz egzekucja poprzez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego dłużnika.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie