Data rozpoczęcia szkolenia:

10.10.2019

Data zakończenia szkolenia:

10.10.2019
11.10.2019

Opis szkolenia:

Cele szkolenia: Przedstawienie informacji z zakresu windykacji w powiązaniu z zmianami procedury które wejdą w życie w związku z Ustawą z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw które w zasadniczej części wejdą w życie 7 listopada 2019r..  Negocjacje z dłużnikiem, reguły skutecznej windykacji przedsądowej. Formy  postępowań egzekucyjnych oraz zakres uprawnień wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego. Omówienie kluczowych elementów poszczególnych procedur egzekucyjnych. Prezentacja aktualnego orzecznictwa sądowego

Korzyści ze szkolenia: Uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej omawianej problematyki oraz bieżące wyjaśnienie problemów prawnych

Uczestnicy szkolenia: pracownicy działów windykacji

TRENER: radca prawny, wykładowca WSB w Poznaniu, jako wykładowca współpracuje z Fundacją Rozwoju Bankowości Spółdzielczej od wielu lat

Plan szkolenia:

I. Postępowanie przedsądowe.
1. Zasady skutecznego dobezpieczenia wierzytelności na etapie przesądowym.
2. Wezwanie kredytobiorcy do zapłaty w świetle regulacji ustawowych.
3. Uznanie wierzytelności przez dłużnika.
4. Ugoda.
II. Postępowanie sądowe.
1. Zasady uzyskania tytułu wykonawczego:
a. Nowe zasady doręczenia pozwu na podstawie Ustawy z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw,
b. Zakres obowiązków Komorników związanych z doręczeniem pozwu,
c. Nakaz zapłaty na podstawie weksla,
d. Postępowanie upominawcze.
5. Zasady postępowania gospodarczego na podstawie Ustawy z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw .
6. Zmiany w zakresie postępowania dowodowego w procesie cywilnym.
7. Zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
8. Optymalizacja kosztów postępowania sądowego.
9. Zasady uzyskania klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika.
III. Postępowanie zabezpieczające.
5. Postępowanie zabezpieczające :
a. Podstawy udzielenia zabezpieczenia,
b. Formy zabezpieczenia roszczeń pieniężnych,
6. Zasady utrzymania zabezpieczenia po zakończeniu postępowania sądowego.
IV. Postępowanie egzekucyjne
1. Wniosek o wszczęcie egzekucji.
2. Wskazanie majątku dłużnika w toku postępowania egzekucyjnego.
3. Uprawnienia wierzyciela w zakresie wnoszenia środków odwoławczych w toku postępowania egzekucyjnego.
4. Egzekucja z nieruchomości:
a. zasady zajęcia nieruchomości,
b. zakres uprzywilejowania banku z tytułu posiadanej hipoteki,
c. majątek dłużnika podlegający zajęciu razem z nieruchomością,
d. odebranie dłużnikowi zarządu zajętą nieruchomością,
e. opis i oszacowanie, oraz nowe zasady odstąpienia od ponownego oszacowania nieruchomości.
f. zasady sprzedaży nieruchomości częściami w toku postępowania egzekucyjnego,
g. warunki licytacji nieruchomości,
h. przybicie,
i. przysądzenie własności,
j. zakres praw ciążących na nieruchomości ulegających wygaśnięciu z chwilą egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości,
k. przejęcie nieruchomości dłużnika za długi.
5. Egzekucja z ruchomości:
a. Nowe zasady zajęcia ruchomości.
b. Zakres ruchomości zwolnionych spod egzekucji,
c. e zasady licytacji ruchomości:
– obwieszczenie o licytacji,
– wpłata rękojmi i zasady zwolnienia wierzyciela z rękojmi,
– uiszczenie ceny nabycia,
d. Licytacja elektroniczna ruchomości:
– wniosek wierzyciela o licytację elektroniczną,
– obwieszczenie o licytacji elektronicznej,
– rozpoczęcie i zakończenie licytacji elektronicznej,
6. Egzekucja z rachunków bankowych:
a. Zajęcie rachunków bankowych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego,
b. Chwila zajęcia rachunku bankowego,
c. Uprawnienia wierzyciela wynikające z zajęcia rachunku bankowego,
d. Regulacje dotyczące kwoty wolnej od zajęcia na rachunkach oszczędnościowych.
7. Egzekucja z innych wierzytelności:
a. Nowe zasady egzekucji z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku,
b. Zakres obowiązków podłużnika zajętej wierzytelności,
8. Egzekucja z praw majątkowych oraz egzekucja poprzez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego dłużnika.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie