Data rozpoczęcia szkolenia:

19.02.2020

Data zakończenia szkolenia:

19.02.2020

Opis szkolenia:

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła największą zmianą w procedurze cywilnej w ostatnich latach. Celem tej nowelizacji jest przyśpieszenie postępowania sądowego, w tym poprzez większą jego formalizację i wprowadzenie nowego postępowania gospodarczego. Analiza nowych przepisów wskazuje, że będą one stanowiły wyznanie dla wierzycieli. Cześć przepisów weszła w życie już z dniem 21 sierpnia 2019 roku, natomiast najistotniejsza cześć wejdzie w życie z dniem 7 listopada 2019 roku. Formalizm i rygoryzm tego postępowania może rodzić ryzyka dla wierzycieli. Najdalej idącym ryzykiem może być przegranie sprawy sądowej bez względu na merytoryczną rację. Nowelizacja zmieniła również kwestia związane z kosztami sądowymi.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019, poz. 1802) wprowadzi istotne zmiany w zakresie procedury upadłościowej wobec osób fizycznych (konsumentów). Co do zasady ustawa wejdzie w życie z dniem 24 marca 2020 roku. Nowelizacja przewiduje wprowadzenie konsumenckiego postępowania układowego oraz istotnie zmieni zasady ogłaszania upadłości konsumenckiej.

CELE SZKOLENIA: zapoznanie uczestników ze zmianami w procedurze cywilnej, postępowaniu egzekucyjnym oraz w zakresie kosztów postępowania, jak również wskazanie ryzyk, które niosą nowe przepisy

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA: Uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej omawianej problematyki oraz bieżące wyjaśnienie problemów prawnych. Uzyskanie odpowiedzi na pytania uczestników.

ADRESACI: Pracownicy działów zajmujących się dochodzeniem wierzytelności, kierowników jednostek organizacyjnych, osób zarządzających oraz każdej osoby zainteresowanej tematem szkolenia

TRENER: radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, prowadzi kancelarię prawną zajmującą się prawem bankowym, sporami sądowymi związanymi z działalnością banków i zarządzaniem wierzytelnościami, absolwent UŚ w Katowicach [prawo], UE w Katowicach [psychologia menedżerska], SGH [studia pre-MBA], Akademii Leona Koźmińskiego [doradztwo podatkowe], dyrektor ds. wierzytelności trudnych w jednym z BS, długoletni członek zarządu spółki zajmującej się zarządzeniem wierzytelnościami, prowadzi szkolenia z zakresu prawa bankowego, ryzyka braku zgodności i dochodzenia należności bankowych

Plan szkolenia:

Reforma postępowania sądowego
1. Uwagi ogólne
2. Cel reformy postępowania cywilnego i opłat sądowych
3. Możliwe ścieżki dochodzenia wierzytelności w postępowaniu sądowym, wybór najlepszej drogi sądowego dochodzenia roszczeń
4. Zastosowanie mediacji oraz innych sposób polubownego rozwiązania sporów w praktyce
5. Notarialne poddanie się egzekucji jako podstawa tytułu wykonawczego i egzekucji
6. Organizacja postępowania oraz plan rozprawy
7. Nowe postępowania gospodarcze – zasady prowadzenia i ryzyka dla wierzycieli
7.1. Pojęcie sprawy gospodarczej
7.2. Postępowanie dowodowe w postępowaniu gospodarczym
7.3. Umowa dowodowa
8. Wyrok sądu I instancji jako tytuł zabezpieczenia
9. Zmiany w zakresie środków zaskarżenia
10. Zmiany w zakresie postępowania zabezpieczającego
11. Zmiany w zakresie postępowania o nadanie klauzuli wykonalności
12. Zmiany w zakresie postępowania egzekucyjnego
13. Podstawa i zakres badania przez organ egzekucyjny przedawnienia wierzytelności
14. Opłaty sądowe po nowelizacji

Zmiany w zakresie upadłości konsumenckiej
1. Uwagi ogólne, cel zmiany przepisów o upadłości konsumenckiej
2. Konsumenckie postępowanie restrukturyzacyjne
2.1. Przesłanki otwarcia konsumenckiego postępowania restrukturyzacyjnego
2.2. Wierzytelności układowe i wierzytelności pozaukładowe
2.3. Wniosek o otwarcie postępowania o zawarcie układu
2.4. Postanowienie o otwarciu postępowania i jego skutki
2.5. Rola i zadania nadzory sądowego w postępowaniu o zawarcie układu
2.6. Spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych i propozycje układowe
2.7. Zgromadzenie wierzycieli i głosowanie nad układem
2.8. Treść i zakres układu, ograniczenia czasowe rozłożenia długów na raty
2.9. Skutki przyjęcia układu konsumenckiego
2.10. Umorzenie konsumenckiego postępowania układowego
2.11. Środki oddziaływania wierzyciela na przebieg postępowania układowego
3. Zmiany w zakresie upadłości osoby fizycznej prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą, umorzenie wierzytelności bez planu spłaty, ustalenie i zakres planu spłaty wierzycieli
4. Sankcja za niezgłoszenie wierzytelności w wyznaczonym terminie
5. Zmiany w zakresie upadłości konsumenckiej
5.1. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
5.2. Pozytywne i negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej
5.3. Skarga na czynności syndyka
5.4. Likwidacja masy upadłości
5.5. Sporządzenie planu spłaty, plan spłaty w przypadku dłużników odpowiedzialnych za swój stan niewypłacalności
5.6. Umorzenie zobowiązań bez planu spłaty
5.7. Umorzenie konsumenckiego postępowania upadłościowego
5.8. Skutki wykonania planu spłaty
5.9. Środki oddziaływania wierzyciela na przebieg konsumenckiego postępowania upadłościowego
6. Pozostałe zmiany w zakresie postępowania upadłościowego – wzmianka

Pytania uczestników szkolenia.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

Zapisz się na szkolenie