Data rozpoczęcia szkolenia:

17.02.2020

Data zakończenia szkolenia:

17.02.2020

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

  • zapoznanie uczestników ze zmianami w procedurze cywilnej, postępowaniu egzekucyjnym oraz w zakresie kosztów postępowania, jak również wskazanie ryzyk, które niosą nowe przepisy.
  • przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej nowych zasad postepowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, w tym wobec konsumentów.
  • Wszelkie zagadnienia poparte będą przykładami z praktyki prowadzącego oraz orzecznictwem sądowym

ADRESACI:

  • osoby zajmujące się windykacją wierzytelności bankowych,
  • kierowników/dyrektorów pionów windykacyjnych,
  • wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

PROWADZENIE: radca prawny, dyplomowany pracownik banku w ramach programu standaryzacji Związku Banków Polskich, wykładowca w ramach studiów podyplomowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, członek zarządu spółki zajmującej się windykacją i obrotem wierzytelnościami, pełnił funkcję dyrektora ds. wierzytelności trudnych w jednym z instytucji finansowej.

Plan szkolenia:

Reforma postępowania sądowego
1. Uwagi ogólne
2. Cel reformy postępowania cywilnego i opłat sądowych
3. Możliwe ścieżki dochodzenia wierzytelności w postępowaniu sądowym, wybór najlepszej drogi sądowego dochodzenia roszczeń
4. Zastosowanie mediacji oraz innych sposób polubownego rozwiązania sporów w praktyce
5. Notarialne poddanie się egzekucji jako podstawa tytułu wykonawczego i egzekucji
6. Organizacja postępowania oraz plan rozprawy, skutki nie stawienia się na posiedzeniu przygotowawczym
7. Ograniczenia zgłaszania dowodów w postępowaniu sądowym
8. Nowe postępowania gospodarcze – zasady prowadzenia i ryzyka dla wierzycieli
8.1. Bank jako uczestnik postępowania gospodarczego
8.2. Pojęcie sprawy gospodarczej
8.3. Postępowanie dowodowe w postępowaniu gospodarczym
8.4. Umowa dowodowa, dowód ze świadków w postępowaniu gospodarczym
8.5. Wyrok sądu I instancji jako tytuł zabezpieczenia
9. Zmiany w zakresie środków zaskarżenia
10. Zmiany w zakresie postępowania zabezpieczającego
11. Zmiany w zakresie postępowania o nadanie klauzuli wykonalności
12. Zmiany w zakresie postępowania egzekucyjnego, badanie przez organ egzekucyjny terminu przedawnienia
13. Opłaty sądowe po nowelizacji

Zmiany w zakresie upadłości konsumenckiej

1. Uwagi ogólne, cel zmiany przepisów o upadłości konsumenckiej
2. Konsumenckie postępowanie restrukturyzacyjne
2.1. Przesłanki otwarcia konsumenckiego postępowania restrukturyzacyjnego
2.2. Wierzytelności układowe i wierzytelności pozaukładowe
2.3. Wniosek o otwarcie postępowania o zawarcie układu
2.4. Postanowienie o otwarciu postępowania i jego skutki
2.5. Rola i zadania nadzory sądowego w postępowaniu o zawarcie układu
2.6. Spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych i propozycje układowe
2.7. Zgromadzenie wierzycieli i głosowanie nad układem
2.8. Treść i zakres układu, ograniczenia czasowe rozłożenia długów na raty
2.9. Skutki przyjęcia układu konsumenckiego
2.10. Umorzenie konsumenckiego postępowania układowego
2.11. Środki oddziaływania wierzyciela na przebieg postępowania układowego
3. Zmiany w zakresie upadłości osoby fizycznej prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą, umorzenie wierzytelności bez planu spłaty, ustalenie i zakres planu spłaty wierzycieli
4. Sankcja za niezgłoszenie wierzytelności w wyznaczonym terminie
5. Zmiany w zakresie upadłości konsumenckiej
5.1. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
5.2. Pozytywne i negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej
5.3. Skarga na czynności syndyka
5.4. Likwidacja masy upadłości
5.5. Sporządzenie planu spłaty, plan spłaty w przypadku dłużników odpowiedzialnych za swój stan niewypłacalności
5.6. Umorzenie zobowiązań bez planu spłaty
5.7. Warunkowe umorzenie zobowiązań
5.8. Umorzenie konsumenckiego postępowania upadłościowego
5.9. Skutki wykonania planu spłaty
5.10. Środki oddziaływania wierzyciela na przebieg konsumenckiego postępowania upadłościowego
6. Pozostałe zmiany w zakresie postępowania upadłościowego – wzmianka
7. Pytania uczestników szkolenia.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie