Data rozpoczęcia szkolenia:

02.10.2019

Data zakończenia szkolenia:

02.10.2019

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:
• omówienie regulacji prawnych dotyczących transakcji płatniczych z uwzględnieniem: polecenia przelewu i polecenia zapłaty jako typowych usług rozliczeń bezgotówkowych wykonywanych przez banki w kontekście normatywnie zakreślonych ram działania wyznaczonych ustawą o usługach płatniczych,
• przedstawienie sytuacji banku – dostawcy usług płatniczych w kontekście odpowiedzialności za realizację transakcji płatniczych oraz wymagań wzmożonego bezpieczeństwa przebiegu transakcji, w świetle zmian do ustawy o usługach płatniczych wynikających z implementacji dyrektywy PSD 2.

Korzyści ze szkolenia:
• ograniczenie ryzyka i potencjalnych strat banku z nieprawidłowego stosowania regulacji ustawowych dotyczących świadczonych usług płatniczych, eliminacja potencjalnych błędów przy realizowaniu stosunku prawnego umowy rachunku bankowego w jego funkcjonalności prowadzenia rozliczeń bezgotówkowych,
• pogłębienie wiedzy w zakresie omawianej problematyki usług płatniczych wykonywanych przez banki ze wskazaniem orzecznictwa sądów i poglądów doktryny jak również wskazań praktycznych,
• zwrócenie szczególnej uwagi na aspekty bezpiecznego wykonywania transakcji płatniczych (znaczenie silnego uwierzytelnienia użytkownika) i odpowiedzialności banku jako dostawcy usług płatniczych w razie niewykonania lub nienależytego wykonania transakcji płatniczej,

Uczestnicy szkolenia:
osoby zarządzające bankami, pracownicy banków zajmujący się obsługą rachunków bankowych i rozliczeniami bezgotówkowymi, kontrolerzy wewnętrzni, obsługa prawna.Pracownicy stanowisk kontroli wewnętrznej

TRENER:  radca prawny, kierował Zespołem Ryzyka Operacyjnego i Zgodności w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, były dyrektor departamentów prawnych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowym Banku Polskim, doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Przez wiele lat wykonujący obsługę prawną jako radca prawny w bankach: PBK SA, BOŚ SA, BPH SA, były sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa. Autor wielu publikacji z zakresu prawa bankowego, gospodarczego. Wieloletni doświadczony wykładowca prawa bankowego, gospodarczego i karnego prowadzący zajęcia dydaktyczne dla prokuratorów, sędziów, aplikantów radcowskich, pracowników instytucji finansowych, rzeczników konsumentów, studentów. Specjalizuje się w zagadnieniach bezpieczeństwa prawnego instytucji finansowych, w szczególności w zakresie stosunków umownych, tajemnic sektorowych,windykacji, restrukturyzacji i przymusowej restrukturyzacji oraz bezpieczeństwa prawnego podmiotów krajowego systemu stabilności finansowej.

Plan szkolenia:

MIEJSCE SZKOLENIA: KATOWICE

1. Usługi płatnicze świadczone przez banki – charakterystyka czynności operacyjnych w ramach rozliczeń bezgotówkowych,
2. Rachunek bankowy – umowa ramowa – rachunek płatniczy,
3. Obowiązki informacyjne banku – dostawcy usług płatniczych wobec użytkownika niebędącego konsumentem oraz konsumenta,
4. Niedopełnienie obowiązku banku przekazania informacji klientowi banku – konsekwencje prawne,
5. Kształtowanie stosunku prawnego w ramach umowy ramowej (zmiana postanowień umownych, wypowiedzenie umowy przez użytkownika oraz przez bank- dostawcę),
6. Autoryzacja zleceń płatniczych – wycofanie zgody,
7. Odmowa wykonania autoryzowanego zlecenia płatniczego – wyjątki,
8. Rozliczenia bezgotówkowe realizowane przez bank w kategoriach świadczonych usług płatniczych:
– polecenie przelewu,
– polecenie zapłaty
9. Aspekty czynnościowe transakcji płatniczej po stronie banku:
– otrzymanie zlecenia płatniczego,
– uznanie rachunku płatniczego dostawcy odbiorcy – terminy realizacji,
– identyfikacja transakcji płatniczej,
– informacje dotyczące odbiorcy,
– informacje o dacie otrzymania zlecenia płatniczego,
10. Przesłanki i zakres odpowiedzialności banku za niewykonanie lub nienależyte wykonanietransakcji płatniczej jako:
– dostawcy płatnika,
– dostawcy odbiorcy,
11. Niezbędne działania banku jako dostawcy usług płatniczych podejmowane w razie niewykonania lub nienależytego wykonania transakcji płatniczej,
12. Bezpieczeństwo świadczenia usług płatniczych przez bank – mechanizmy kontroli, informowanie o incydentach, silne uwierzytelnienie użytkownika.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

INNY ADRES SZKOLENIA:

KATOWICE – Centrum biurowo-szkoleniowe ul. MONIUSZKI 7

Zapisz się na szkolenie