Data rozpoczęcia szkolenia:

28.02.2020

Data zakończenia szkolenia:

28.02.2020

Opis szkolenia:

Cele szkolenia: 

Szkolenie ma na celu zapoznanie pracowników Banków Spółdzielczych z obecnie obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi  rozliczeń dewizowych ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji dotychczasowych aktów prawnych:

  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018r. zmieniającej Dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE;
  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1673 z dnia 23 października 2018r. w sprawie zwalczania prania pieniędzy za pomocą środków prawno karnych;
  • Zasad pobierania składki zdrowotnej od rent oraz Wniosku o dodatek do polskiego ubezpieczenia zdrowotnego z Deutsche Rentenversicherung;

Korzyści ze szkolenia:

Szkolenie przygotowuje pracowników banku do kompetentnej obsługi klientów w zakresie obrotu dewizowego. Uczestnicy szkolenia mają możliwość zadawania pytań związanych z szeroko pojętymi rozliczeniami dewizowymi. Na szkoleniu poruszane są nowelizacje przepisów zawiązanych z obsługą dewizową od strony obsługi klienta jak i obowiązków narzucanych na Bank koncentrując się na Dyrektywach IV, V i VI AML  w kontekście realizacji transakcji dewizowych.

ADRESACI: 

Pracownicy Banków Spółdzielczych zajmujący się bezpośrednią obsługą klientów oraz pracownicy zaplecza realizujący transakcje dewizowe.

TRENER: 

Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W bankowości  pracuje od ponad dwudziestu lat z tego ponad 17 w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. W Wydziale Przekazów od 2006 roku zajmuje się realizacją transakcji w obrocie dewizowym.

Plan szkolenia:

1. Obowiązki Banku i Klienta
a) Przestrzeganie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz sankcji europejskich;
b) Ustawa – Prawo Dewizowe
c) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847
• obowiązki Banku
• informacje towarzyszące transferom środków pieniężnych
• mechanizmy zaimplementowane w systemie Multicentaur
d) ustawa o usługach płatniczych.

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 – zmiany stawek prowizji za realizację przekazów w euro w Taryfach;

3. System SWIFT, Euro Elixir, Target2
a) Kody BIC;
b) IBAN jako standard rachunku płatniczego;
c) Charakterystyka systemów rozliczeniowych

4. Jednolity obszar płatności w euro (SEPA) jako standard rozliczeń europejskich
a) zakres geograficzny;
b) główne założenia;
c) koszty SHA w świetle ustawy o usługach płatniczych;
d) zwroty przekazów w systemie Multicentaur;
e) zmiany w związku z Rozporządzeniem 260/2012;
f) zmiany w związku z nowelizacją ustawy o usługach płatniczych.

5. Renty i emerytury zagraniczne
a) Bank jako płatnik;
b) Zaliczka na podatek dochodowy;
c) Składka zdrowotna; Dodatek do polskiego ubezpieczenia zdrowotnego z Deutsche Rentenversicherung
d) Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie