Data rozpoczęcia szkolenia:

16.05.2019

Data zakończenia szkolenia:

16.05.2019

Opis szkolenia:

Z  dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193; dalej: ustawa wprowadzająca). Do Ordynacji podatkowej w Dziale III dodano art. 86a – 86o, tj. nowy Rozdział 11a – Informacje o schematach podatkowych. Ich wprowadzenie nałożyło na banki dodatkowe obowiązki informacyjne. Wyjaśnienia odnośnie pierwszych terminów raportowania znajdują się w  wydanych przez Ministerstwo Finansów objaśnieniach podatkowych z dnia 31 stycznia 2019 r. i zgodnie z nimi z uwagi, że instytucja raportowania schematów podatkowych nie występowała dotychczas w polskim porządku prawnym oraz mając na względzie szerokie spektrum uwag zebranych w trakcie konsultacji publicznych dotyczących przedmiotu objaśnień, ewentualne opóźnienia dotyczące realizacji obowiązków informacyjnych na gruncie przepisów MDR, nie będą rodziły negatywnych konsekwencji dla podmiotów zobowiązanych, pod warunkiem, że obowiązki te zostaną prawidłowo wykonane do dnia 28 lutego 2019 r. Z kolei, w przypadku prawidłowego wykonania opóźnionych obowiązków informacyjnych w okresie od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r., opóźnienia te będą traktowane jako przypadki mniejszej wagi.

 

CELE SZKOLENIA: Przekazanie wiedzy na temat aktualnego stanu prawnego w zakresie zabezpieczenia przed ryzykiem podatkowym transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Informacja o zmianach od roku 2019. Z uwagi na konieczność wdrożenia Dyrektywy MDR  zostaną także  przedstawione  zagadnienia  dotyczące raportowania schematów podatkowych

Korzyści ze szkolenia:

  • znajomość aktualnego stanu prawnego i praktyk w zakresie cen transferowych;
  • umiejętność przygotowania dokumentacji cen transferowych oraz identyfikacji ryzyk podatkowych związanych z rozliczeniami pomiędzy podmiotami powiązanymi;
  • informacja o zmianach w ustawach związanych z cenami transferowymi począwszy od roku 2019
  • uzyskanie informacji dotyczących wymogów raportowania schematów podatkowych

ADRESACI:

  • pracownicy działu finansowo-księgowego,
  • prawnicy,
  • osoby specjalizujące się w opracowywaniu dokumentacji podatkowej,
  • osoby zainteresowane tematyką cen transferowych, rozliczeniami pomiędzy podmiotami powiązanymi

 Trener: absolwentka SGH, trener z ponad 20- letnią praktyką w instytucjach finansowych w tym w KNF i bankowości, specjalista ds. rachunkowości, księgowości i controllingu. Przez 11 lat pełniła funkcję dyrektora odpowiedzialnego za rachunkowość w BRE Corporate Finance S.A..; od 16 lat wykładowca w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego dla biegłych rewidentów, maklerów, doradców inwestycyjnych; wykładowca na London Guidhall University, były doradca KPW i członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na doradców inwestycyjnych; opiniodawca na zlecenie organów państwowych regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym

Plan szkolenia:

1. Podsumowanie dotyczące cen transferowych ( obowiązki dokumentacji za rok 2018 wg poprzednich i nowych zasad)
2. Podstawy zwolnienia z obowiązku sporządzania za rok 2019.
3. Bezpośrednie działanie ustawy vs przepisy przejściowe
a) Pierwsza czynność a odrębne traktowanie schematu podatkowego
b) Daty graniczne
c) Zasady retrospektywnego raportowania schematów
4. Podmioty zobowiązane do raportowania i ich rola w procesie
a) Promotor (definicja, rola, identyfikacja, czynności)
b) Korzystający (definicja, rola, identyfikacja, wpływ kryterium kwalifikowanego korzystającego,)
c) Wspomagający ( definicja, rola, zachowanie należytej staranności)
5. Przedmiot raportowania
a) Rodzaje schematów podatkowych
b) Kluczowe definicje w tym :schemat podatkowy, uzgodnienie, kryterium głównej korzyści, uczestnik uzgodnienia, udostępnienie i wdrażanie schematu podatkowego. Prawnie chroniona tajemnica zawodowa, cechy rozpoznawcze ogólne i szczególne, inne szczególne cechy rozpoznawcze
c) Rodzaje transakcji, zdarzeń podlegających raportowaniu
6. Raportowane, schematy krajowe
a) Charakterystyka ogólna schematu podatkowego standaryzowanego
b) Terminy raportowania bieżące, kwartalne
c) Obowiązki informacyjne promotora, więcej niż jeden promotor obowiązany do przekazywania informacji, raportowanie kwartalne
d) Obowiązki informacyjne korzystającego ( zwolnienie z tajemnicy-przypadki, więcej niż jeden korzystający, obowiązek przekazywania informacji o schemacie MDR-3
e) Obowiązki wspomagającego w tym schemat postępowania, odpowiedzialność, raportowanie kwartalne
f) Zawartość informacji- zakres danych do ujawnienia
g) Charakterystyka schematu podatkowego MDR-1, MDR-2
h) Informacja korzystającego o schemacie podatkowym MDR-3
i) Oświadczenia
j) Informacja kwartalna-MDR-4
k) Numer schematu, potwierdzenie nadania NSP, obowiązki związane z NSP promotora, korzystającego, unieważnienia
7. Procedura wewnętrzna- charakterystyka
8. Konsekwencje dla banków spółdzielczych ( ustalenie ról banku, możliwe wyłączenia przygotowanie dokumentacji schematów, przygotowanie dokumentacji wewnętrznej, zakres szkolenia pracowników BS w związku z MDR)

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 17 86 41 952
kom.: 500 358 648

Zapisz się na szkolenie