Data rozpoczęcia szkolenia:

07.01.2020

Data zakończenia szkolenia:

07.01.2020
09.01.2020

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

  • Uczestnicy otrzymają wiedzę w kwestii najważniejszych zagadnień z dziedziny rachunkowości i rachunkowości bankowej
  • Kurs prowadzony jest w formie teoretyczno-praktycznej.
  • W trakcie trzeciego zjazdu uczestnicy dokonają analizy sprawozdań finansowych Banku na komputerach w programie Excel

ADRESACI: pracownicy działów księgowości, kandydaci na Głównych Księgowych

TRENER: biegły rewident, posiadająca wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia ewidencji, rozliczeń oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Stały wykładowca i współpracownik FRBS.

Plan szkolenia:

Zjazd II 7-9 stycznia 2020 r.
Kredyty, aktywa trwałe, papiery wartościowe
1. Ewidencja kredytów
2. Zasady klasyfikacji kredytów
3. Przychody z tytułu kredytów
4. Zasady tworzenia i rozwiązywania rezerw celowych
5. Przychody i koszty odsetkowe
6. Zobowiązania i rezerwy
7. Wartości niematerialne i prawne
8. Środki trwałe
9. Dłużne papiery wartościowe
10. Akcje i udziały

Zjazd III 27-29 stycznia 2020 r.
Analiza sprawozdań finansowych Banku na komputerach w programie Excel
1. Odroczony podatek dochodowy i zasady jego tworzenia
2. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych
a) Bilans
b) Rachunek zysków i strat
c) Zestawienie zmian w kapitale własnym
d) Rachunek przepływów pieniężnych
e) Informacja dodatkowa
3. Analiza ekonomiczno-finansowa sprawozdania finansowego Banku
a) Analiza wstępna
b) Analiza pionowa – struktury
c) Analiza pozioma – porównawcza
d) Analiza wskaźnikowa
4. Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku
5. Wdrożenie MSR w Banku

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – p.o. Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie