Data rozpoczęcia szkolenia:

02.03.2020

Data zakończenia szkolenia:

02.03.2020

Opis szkolenia:

Mimo, że od 1 lipca 2016 roku obowiązują nowe zasady postępowania z rachunkami po śmierci ich posiadaczy, nadal wiele kwestii wymaga wyjaśnienia, tym bardziej, ze kolejne zmiany prawne dotyczą również tych rachunków

Cele szkolenia: 

CELEM SZKOLENIA  jest wyjaśnienie praktycznych aspektów postępowania z rachunkami uśpionymi, omówienie zasad działania banku po śmierci posiadacza rachunku, dokonywania wypłat z rachunków oraz zasad korzystania z Centralnej Informacji i innych rejestrów.

Omówione zostaną również praktyczne aspekty zmian prawnych z 2018 i 2019 roku, mających wpływ na postępowanie banków z rachunkami uśpionymi: RODO, EURO FATCA, tajemnica bankowa, zarząd sukcesyjny i Dyrektywa PSD2.

ADRESACI: zarządy banków, dyrektorzy oddziałów, pracownicy obsługi rachunków, obsługi prawnej i informatycznej, obsługa reklamacji, audytorzy

TRENER: radca prawny, Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich. Były Sędzia Sądu Okręgowego, Główny Specjalista w Departamencie Sądów i Notariatu Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnik Wydziału Nadzoru Merytorycznego w Biurze do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego. Współpracownik FRBS.

Plan szkolenia:

I. Zasady postępowania banku po śmierci posiadacza rachunku – konsumenta:
1. Jak ustalić datę rozwiązania umowy rachunku – aspekty praktyczne:
– w przypadku osoby zmarłej,
– w przypadku osoby żyjącej – pojęcie „dyspozycji posiadacza rachunku”,
– obowiązki informacyjne banku.
2. Zasady dokonywania wypłat z rachunków – podmioty uprawnione.
3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci:
– zasady poszukania uprawnionych,
– wysokość wypłat.
4. Koszty pogrzebu – zasady rozliczania.
5. Co oznacza, że umowa rozwiązana jest „dalej wiążąca”?:
– zasady naliczania odsetek,
– zasady naliczania opłat.
6. Centralna Informacja:
– osoby uprawnione do informacji,
– tryb działania banków.
7. Zasady powiadamiania gminy o środkach zgromadzonych na rachunkach:
– termin wykonania obowiązku,
– zakres informacji.
8. Tajemnica bankowa po śmierci klienta:
– co można ujawnić spadkobiercom?
– zasady przekazywania informacji sądom.

II. Wpływ ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej na rachunki posiadane przez klienta:
1. Dalsze obowiązywanie umowy rachunku po śmierci przedsiębiorcy.
2. Osoby uprawnione do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku.
3. Osoby uprawnione do informacji o środkach zgromadzonych na rachunku
4. Zasady rozliczania się banku ze spadkobiercami.
5. Kredyt w rachunku – zagadnienia praktyczne.
III. Rachunki uśpione a EURO-FATCA (ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw):
1. Obowiązek ponownego ustalenia rezydencji podatkowej posiadaczy istniejących rachunków – czy dotyczy to również rachunków uśpionych?
2. Jak identyfikować posiadaczy rachunków uśpionych i ustalać ich rezydencję podatkową?
3. Terminy wykonania obowiązków ustawowych.
4. Obowiązek powiadomienia posiadacza rachunku o raportowaniu wymagany przez RODO:
– czy dotyczy tych posiadaczy rachunków uśpionych?
– jak go wykonać w praktyce?
5. Obowiązek sprawozdawczy w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku.
IV. Czy RODO dotyczy rachunków uśpionych?
1. Zasady informowania osób usprawnionych z dyspozycji wkładem na wypadek śmierci:
– termin udzielenia informacji,
– zakres informacji.
2. Zasady informowania osób uprawnionych z tytułu kosztów pogrzebu:
– termin udzielenia informacji,
– zakres informacji.
V. PSD2 a rachunki uśpione:
1. Problematyka transakcji nieautoryzowanych wykonanych po śmierci posiadacza rachunku.
2. Zasady działania banku w przypadku transakcji nieautoryzowanych.
VI. Podstawowe cele i zasady działania banku przy realizacji obowiązków EURO FATCA.
VII. Rodzaje rachunków i podmiotów podlegających ustalaniu rezydencji podatkowej i raportowaniu.
VIII. Obowiązki banku wynikające z ustawy EURO FATCA.
IX. Procedury należytej staranności.
X. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie