Data rozpoczęcia szkolenia:

16.04.2020

Data zakończenia szkolenia:

16.04.2020

Opis szkolenia:

W ostatnich latach nastąpiły istotne zmiany przepisów prawnych, mające wpływ na zakres informacji, jakie bank spółdzielczy ma obowiązek przedstawić udziałowcom. Materiały, które są przekazywane na posiedzenie zgromadzenia przedstawicieli (ZP) / walnego zgromadzenia (WZ) są zatwierdzane przez radę nadzorczą banku, po uprzednim zaopiniowaniu części z nich przez komitet audytu. Zakres informacji zatwierdzanych przez ZP/WZ wynika między innymi z ustawy Prawo bankowe, Prawo spółdzielcze, Ustawy o biegłych rewidentach, Zasad Ładu Korporacyjnego, Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów i innych.

Cele szkolenia:

wskazanie istotnych spraw, jakie powinny być rozpatrywane przez ZP/WZ, jaką dokumentację przygotować na posiedzenie komitetu audytu oraz rady nadzorczej, poprzedzające ZP/WZ, jak przeprowadzić ocenę rady nadzorczej z zachowaniem wymogów ochrony danych osobowych, wytycznych EBA dotyczących oceny odpowiedniości oraz rekomendacji KNF z dnia 27 stycznia 2020r. w tym zakresie.

Korzyści ze szkolenia:

1. Uczestnik szkolenia otrzyma informacje niezbędne do przygotowania programu ZP/WZ, uwzględniającego wymagania nadzorcze.
2. Otrzyma informacje na temat wymogów oceny rękojmi należytego obowiązków przez członka lub kandydata do rady nadzorczej na podstawie zapisów Ustawy Prawo bankowe, Rozporządzenia Ministra Finansów, Wytycznych EBA oraz Rekomendacji KNF.
3. Uczestnik szkolenia będzie przygotowany do oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Polityki wynagradzania.
4. Uczestnik otrzyma wskazówki w zakresie przygotowania wzoru opinii Komitetu Audytu dotyczącej monitorowania rewizji finansowej oraz oceny sprawozdania finansowego.
5. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają w formie elektronicznej:
a) Materiały szkoleniowe w formie prezentacji.
b) Przykład programu posiedzenia Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu przez ZP.
c) Przykład programu ZP/WZ z uwzględnieniem wyborów rady nadzorczej,
d) Przykład opinii Komitatu Audytu związanej z badaniem sprawozdania finansowego,
e) Przykłady dokumentów będących przedmiotem obrad rady nadzorczej poprzedzających posiedzenie ZP/WZ.
f) Przykład pisma do KNF po wyborach rady nadzorczej.

ADRESACI: członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, pracownicy komórki ds. zarządzania ryzykiem, komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej oraz osoby wyznaczone do pełnienia funkcji kontroli itp. stanowiska zajmujące się bezpośrednią obsługą organów statutowych.

TRENER: dyplomowany audytor wewnętrzny, wykładowca PAN w zakresie audytu wewnętrznego, praktyk bankowy – ponad 26 lat w bankowości, wieloletnia współpraca z FRBS, ceniony wykładowca.  konsultant w zakresie tworzenia regulacji wewnętrznych dla Banków Spółdzielczych, dotyczących zarządzania ryzykiem w Banku, dostosowania struktur, procedur i organizacji do wymagań bankowych przepisów krajowych i unijnych. Aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności.

Plan szkolenia:

1. Identyfikacja zadań ZP/WZ na podstawie przepisów prawa oraz statutów wzorcowych dla banków spółdzielczych.
2. Plan posiedzenia Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu przez ZP / WZ
3. Opracowanie programu ZP/WZ na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 1.
4. Zakres informacji objętych sprawozdaniem rady nadzorczej, w tym oceny stosowania Polityki wynagradzania oraz Zasad Ładu Korporacyjnego.
5. Przygotowanie opinii komitetu audytu w zakresie oceny procesu sprawozdawczości finansowej oraz rewizji finansowej:
a. Ocena niezależności firmy audytorskiej oraz biegłego rewidenta,
b. Ocena zgodności procesu rewizji finansowej z zapisami Ustawy o rachunkowości,
c. Weryfikacja zapisów umowy o badanie sprawozdania finansowego pod kątem klauzul zabronionych na podstawie Ustawy o rachunkowości,
d. Ocena rzetelności sprawozdawczości finansowej na podstawie opinii biegłego rewidenta,
e. Wydawanie zaleceń mających na celu poprawę rzetelności sprawozdawczości finansowej.
6. Ocena rękojmi należytego wykonania obowiązków członków / kandydatów do rady nadzorczej, z uwzględnieniem Rekomendacji KNF z dnia 27 stycznia 2020r.:
a. Zasada proporcjonalności,
b. Kryteria oceny stosowane przez KNF,
c. Ocena indywidualna,
d. Ocena kolektywna,
e. Ocena pierwotna (uprzednia) i wtórna (następcza).
7. Wykaz informacji przekazywanych do instytucji nadzorujących ze szczególnym uwzględnieniem pisma do Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wyboru / oceny rady nadzorczej oraz do SSO np. w sprawie stosowanej zasady odpowiedniości.
8. Polityka informacyjna – wykaz informacji ilościowych i jakościowych ujawnianych po uprawomocnieniu się uchwał ZP/WZ.
9. Pytania i odpowiedzi.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 17 86 41 952
kom.: 500 358 648

MIEJSCE SZKOLENIA:

BIAŁYSTOK –  Hotel „Leśny”, ul. Al.J.Pawła II  77

Zapisz się na szkolenie