Data rozpoczęcia szkolenia:

12.12.2019

Data zakończenia szkolenia:

12.12.2019

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

 • Zapoznanie się z nowymi wymaganiami przepisów prawa i ich wpływem na funkcjonowanie Bank Spółdzielczego w 2019/2020 roku i latach kolejnych
 • Rozpoznanie obszarów wymagające szczególnego ujęcia w planach Banku i przeglądach zarządczych
 • Uzyskanie przykładowych regulacji wewnętrznych oraz sprawozdań
 • Uzyskanie wiedzy o nowych wymaganiach związanych z zadaniami swojego stanowiska pracy/służbowego
 • Uzyskanie przykładowych regulacji wewnętrznych i wzorów sprawozdań do wykorzystania w Banku

ADRESACI:

 • Członkowie Zarządu
 • Pracownicy komórek ds. ryzyka i analiz
 • Pracownicy komórek ds. ICAAP
 • Pracownicy odpowiedzialni za przeglądy zarządcze i BION
 • Pracownicy komórek ds. zgodności (ryzyka braku zgodności)
 • Audytorzy wewnętrzni, pracownicy stanowisk kontroli wewnętrznej

TRENER: pracownik Banku Spółdzielczego, posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej Rady Spółdzielczej, współpracownik Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu w zakresie ryzyka bankowego i audytu wewnętrznego, trener w zakresie zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego, autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego w Banku, specjalista ds. ryzyka braku zgodności, ekspert od wielu lat współpracujący z FRBS.

Plan szkolenia:

1. Nowe przepisy w 2019 i luka zgodności
a) Zmiany w przepisach prawa w 2019 roku
b) Rekomendacje KNF w 2019 roku
c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
d) Wytyczne EBA
2. Organizacja i zasady dokonywania przeglądu
a) Instrukcja dokonywania przeglądów zarządczych
b) Przegląd zarządczy, a zapewnianie zgodności
c) Przegląd zarządczy, a kontrola wewnętrzna
d) Przegląd zarządczy, a ICAAP
e) Przegląd zarządczy, a BION
3. Przegląd strategii rozwoju
a) Czynniki wnętrza i otoczenia banku w okresie 2019/2020 w Strategii (SWOT)
b) Wpływ zmian prawnych oraz otoczenia społeczno/demograficznego
c) Sprawozdanie z przeglądu i wykonania strategii rozwoju dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej
4. Przegląd strategii zarządzania ryzykiem i polityk/zasad
a) Zawartość strategii zarządzania ryzykiem (przepisy, Rekomendacje KNF)
b) Organizacja systemu zarządzania ryzykiem – III Linie obrony
c) Komitet audytu w systemie zarządzania ryzykiem
d) Nowe zasady zarządzania ryzykiem – przepisy w 2019/2020 roku
• Zmiany w CRD/CRR (CRD V/CRR II)
• Ryzyko usług płatniczych – Ustawa o usługach płatniczych
• Ryzyko outsourcingu – Wytyczne w sprawie outsourcingu EBA/GL/2019/02
• Testy warunków skrajnych – EBA/GL/2018/4 i BION 2019
• Rekomendacja B KNF
e) Sprawozdania z oceny efektywności polityk/zasad dla Zarządu i Rady nadzorczej (Rek. B, C, M, S, T, U, D)
f) Roczny przegląd i ocena adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem – sprawozdanie, rekomendacja KA, uchwała RN
5. Przegląd regulaminu organizacyjnego, podziału zadań, konfliktu interesów
a) Przegląd struktury organizacyjnej
b) Przegląd regulaminu Zarządu, podział zadań w Zarządzie
c) Przegląd procesów wewnętrznych (Rekomendacja M.4)
d) Roczna ocena przebiegu zgodności procesów z opisem (Rekomendacja M.4)
e) Identyfikacja kluczowych funkcji – zgodnie z Prawem bankowym oraz przepisami EBA
f) Polityka zarządzania ryzykiem konfliktu interesów (Rekomendacja M.4, wytyczne EBA)
g) Sprawozdanie z przeglądu zarządczego struktury organizacyjnej, kompetencji kluczowych pracowników, a także przeglądu procesów
6. Przegląd strategii/polityki zarządzania kapitałami/kapitałowej
a) Wymogi CRR II, dźwignia, Rozp. UE 630/2019
b) Alokacja kapitałów
• Wymogi regulacyjne
• Wymogi buforów
• Wymogi wewnętrzne
c) Plan kapitałowy i wymogi kapitałowe w 2020/2022 roku
d) Sprawozdanie z przeglądu zasad/instrukcji wyznaczania wymogu na poszczególne rodzaje ryzyka
e) Sprawozdanie z przegląd zasad/instrukcji zarządzania kapitałami i procesu ICAAP
7. Przegląd polityki informacyjnej
a) Ujawnienia zgodnie z Rozp. UE nr 575/2013 oraz 2019/876 z dnia 20 maja 2019
b) Wytyczne EUNB w zakresie ujawnień w zakresie III Filara
c) Elementy dotyczące Rekomendacji M,P,H oraz Rozp. UE 2019/876 z dnia 20 maja 2019
d) Sprawozdanie z przeglądu polityki informacyjnej i instrukcji dotyczącej sporządzania ujawnień
8. Przegląd systemu kontroli wewnętrznej
a) Roczny przegląd i ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej – sprawozdanie, opinia KA, uchwała RN
b) Sprawozdanie z oceny efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności, rekomendacja KA, uchwała RN
9. Ocena (przegląd) przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego
a) Zasady oceny przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego
b) Sprawozdanie z oceny przestrzegania Zasad Ładu
c) Uchwała Rady Nadzorczej w zakresie oceny przestrzegania Zasad Ładu
10. Pozostałe ważne obszary przeglądu
a) Przegląd procedury anonimowego informowania o naruszeniu przepisów prawa – sprawozdanie dla RN
b) Przegląd i roczna informacja o ocenie i aktualizacji procedur w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym i ryzykiem naruszenia bezpieczeństwa, a także ocenie środków ograniczających ryzyko oraz mechanizmów kontroli – sprawozdanie do KNF
c) Przegląd modeli
11. Podsumowanie.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

Zapisz się na szkolenie