Data rozpoczęcia szkolenia:

16.01.2020

Data zakończenia szkolenia:

16.01.2020

Opis szkolenia:

Cele szkolenia: 

 1. Zapoznać się z nowymi wymaganiami przepisów prawa i ich wpływem na funkcjonowanie Bank Spółdzielczego w 2019/2020 roku i latach kolejnych
 2. Rozpoznać obszary wymagające szczególnego ujęcia w planach Banku i przeglądach zarządczych
 3. Uzyskać przykłady regulacji wewnętrznych oraz sprawozdań

Korzyści ze szkolenia:

 1. Uzyskanie wiedzy o nowych wymaganiach związanych z zadaniami swojego stanowiska pracy/służbowego
 2. Uzyskanie przykładowych regulacji wewnętrznych i wzorów sprawozdań do wykorzystania w Banku

ADRESACI: 

 1. Członkowie Zarządu
 2. Pracownicy komórek ds. ryzyka i analiz
 3. Pracownicy komórek ds. ICAAP
 4. Pracownicy odpowiedzialni za przeglądy zarządcze i BION
 5. Pracownicy komórek ds. zgodności (ryzyka braku zgodności)
 6. Audytorzy wewnętrzni, pracownicy stanowisk kontroli wewnętrznej

TRENER: współpracownik Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu w zakresie ryzyka bankowego i audytu wewnętrznego; trener w zakresie zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego; posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej Rady Spółdzielczej; autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem. Posiada wieloletnie  doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego w Banku, obecnie specjalista compliance i Inspektor Ochrony Danych w banku. Stały współpracownik FRBS

Plan szkolenia:

1. Nowe przepisy w 2019 i luka zgodności
1) Zmiany w przepisach prawa w 2019 roku
2) Rekomendacje KNF w 2019 roku
3) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
4) Wytyczne EBA
2. Organizacja i zasady dokonywania przeglądu
1) Instrukcja dokonywania przeglądów zarządczych
2) Przegląd zarządczy, a zapewnianie zgodności
3) Przegląd zarządczy, a kontrola wewnętrzna
4) Przegląd zarządczy, a ICAAP
5) Przegląd zarządczy, a BION
3. Przegląd strategii rozwoju
1) Czynniki wnętrza i otoczenia banku w okresie 2019/2020 w Strategii (SWOT)
2) Wpływ zmian prawnych oraz otoczenia społeczno/demograficznego
3) Sprawozdanie z przeglądu i wykonania strategii rozwoju dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej
4. Przegląd strategii zarządzania ryzykiem i polityk/zasad
1) Zawartość strategii zarządzania ryzykiem (przepisy, Rekomendacje KNF)
2) Organizacja systemu zarządzania ryzykiem – III Linie obrony
3) Komitet audytu w systemie zarządzania ryzykiem
4) Nowe zasady zarządzania ryzykiem – przepisy w 2019/2020 roku
a) Zmiany w CRD/CRR (CRD V/CRR II)
b) Ryzyko usług płatniczych – Ustawa o usługach płatniczych
c) Ryzyko outsourcingu – Wytyczne w sprawie outsourcingu EBA/GL/2019/02
d) Testy warunków skrajnych – EBA/GL/2018/4 i BION 2019
e) Rekomendacja B KNF
5) Sprawozdania z oceny efektywności polityk/zasad dla Zarządu i Rady nadzorczej (Rek. B, C, M, S, T, U, D)
6) Roczny przegląd i ocena adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem – sprawozdanie, rekomendacja KA, uchwała RN
5. Przegląd regulaminu organizacyjnego, podziału zadań, konfliktu interesów
1) Przegląd struktury organizacyjnej
2) Przegląd regulaminu Zarządu, podział zadań w Zarządzie
3) Przegląd procesów wewnętrznych (Rekomendacja M.4)
4) Roczna ocena przebiegu zgodności procesów z opisem (Rekomendacja M.4)
5) Identyfikacja kluczowych funkcji – zgodnie z Prawem bankowym oraz przepisami EBA
6) Polityka zarządzania ryzykiem konfliktu interesów (Rekomendacja M.4, wytyczne EBA)
7) Sprawozdanie z przeglądu zarządczego struktury organizacyjnej, kompetencji kluczowych pracowników, a także przeglądu procesów
6. Przegląd strategii/polityki zarządzania kapitałami/kapitałowej
1) Wymogi CRR II, dźwignia, Rozp. UE 630/2019
2) Alokacja kapitałów
a) Wymogi regulacyjne
b) Wymogi buforów
c) Wymogi wewnętrzne
3) Plan kapitałowy i wymogi kapitałowe w 2020/2022 roku
4) Sprawozdanie z przeglądu zasad/instrukcji wyznaczania wymogu na poszczególne rodzaje ryzyka
5) Sprawozdanie z przegląd zasad/instrukcji zarządzania kapitałami i procesu ICAAP
7. Przegląd polityki informacyjnej
1) Ujawnienia zgodnie z Rozp. UE nr 575/2013 oraz 2019/876 z dnia 20 maja 2019
2) Wytyczne EUNB w zakresie ujawnień w zakresie III Filara
3) Elementy dotyczące Rekomendacji M,P,H oraz Rozp. UE 2019/876 z dnia 20 maja 2019
4) Sprawozdanie z przeglądu polityki informacyjnej i instrukcji dotyczącej sporządzania ujawnień
8. Przegląd systemu kontroli wewnętrznej
1) Roczny przegląd i ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej – sprawozdanie, opinia KA, uchwała RN
2) Sprawozdanie z oceny efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności, rekomendacja KA, uchwała RN
9. Ocena (przegląd) przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego
1) Zasady oceny przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego
2) Sprawozdanie z oceny przestrzegania Zasad Ładu
3) Uchwała Rady Nadzorczej w zakresie oceny przestrzegania Zasad Ładu
10. Pozostałe ważne obszary przeglądu
1) Przegląd procedury anonimowego informowania o naruszeniu przepisów prawa – sprawozdanie dla RN
2) Przegląd i roczna informacja o ocenie i aktualizacji procedur w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym i ryzykiem naruszenia bezpieczeństwa, a także ocenie środków ograniczających ryzyko oraz mechanizmów kontroli – sprawozdanie do KNF
3) Przegląd modeli
11. Podsumowanie

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie