Data rozpoczęcia szkolenia:

08.12.2022

Data zakończenia szkolenia:

08.12.2022

Opis szkolenia:

Zgodnie z Systemem Informacji Zarządczej banki mają obowiązek przeprowadzania okresowego przeglądu zarządczego procedur. Coraz więcej przepisów zewnętrznych wymaga przeprowadzania takich przeglądów.   

CEL SZKOLENIA: niniejszego szkolenia jest zebranie w całość procesu przeglądów zarządczych procedur w banku spółdzielczym oraz wspólne przygotowanie notatek z ww. przeglądów.

 

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 1. Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona identyfikacja zmian przepisów zewnętrznych wymagających wprowadzenia do procedur wewnętrznych banku spółdzielczego.
 2. Szkolenie obejmuje przegląd istotności ryzyka z uwzględnieniem zmian przepisów, definicji ryzyka i ich wpływu na adekwatność kapitałową oraz kulturę ryzyka.
 3. Uczestnik szkolenia otrzyma informacje niezbędne do weryfikacji organizacji zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem trzech poziomów zarządzania.
 4. Wspólnie zostanie dokonana weryfikacja limitów pod kątem zgodności z limitami strategicznymi.
 5. Uczestnik otrzyma w ramach szkolenia przykłady:
  1. Strategii zarządzania ryzykiem, uwzględniającej zapisy wynikające między innymi z Rekomendacji S,
  2. Instrukcji oceny adekwatności kapitałowej,
  3. Instrukcji zarządzania ryzykiem kredytowym (w tym DEK, EKZH i koncentracji),
  4. Regulaminu organizacyjnego,
  5. Regulaminu działania Zarządu,
  6. Notatek z przeglądu ww. procedur oraz z przeglądów procedur w zakresie zarządzania ryzykami, polityki wynagradzania itp.

ADRESACI: Szkolenie jest skierowane do Członków Zarządu, pracowników komórki ds. zarządzania ryzykiem, komórki ds. zgodności, audytorów wewnętrznych, pracowników, kontroli wewnętrznej oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

PROWADZĄCA: RENATA SZOSTAK – dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC),  wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego, wieloletni  praktyk bankowy, aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności i IOD (Bank w SOI) oraz na stanowisku  Audytu Wewnętrznego (bank samodzielny). Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

Cena: 490 zł/os brutto 

Plan szkolenia:

godziny realizacji: 9:30-15:00

 1. Identyfikacja zmian przepisów zewnętrznych oraz ich wzajemnych powiązań, mających wpływ na okresowy przegląd zarządczy.
 2. Organizacja przeglądów zarządczych procedur, w tym rola:
  1. Komórki ds. zgodności,
  2. Komórki ds. ryzyka,
  3. Komórki organizacyjno – kadrowej,
  4. Zarządu i Rady Nadzorczej.
 3. Przegląd istotności rodzajów ryzyka występujących w banku spółdzielczym z uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia MFFiPR z dnia 08.06.2021r. oraz Metodyki BION.
 4. Weryfikacja limitów:
  1. Apetyt na ryzyko,
  2. Limit strategiczny,
  3. Limity szczegółowe, w tym limit ESG,
  4. Limity związane z Rekomendacją S.
 5. Zasady weryfikacji przyjętych założeń testów warunków skrajnych,
 6. Rola Komórki ds. ryzyka oraz komórek biznesowych na podstawie zapisów Rekomendacji Z KNF.
 7. Zmiany w Instrukcji / Zasadach zarządzania ryzykiem kredytowym z uwzględnieniem Rekomendacji S.
 8. Walidacja metodyk oceny zdolności kredytowej klientów detalicznych z uwzględnieniem oceny zdolności kredytowej przy udzielaniu detalicznych EKZH.
 9. Przegląd Strategii zarządzania ryzykiem:
  1. Zapisy wymagane przez Rekomendację S,
  2. Strategia w obszarze zarządzania ryzykiem stopy procentowej,
 10. Przegląd zarządczy struktury organizacyjnej z uwzględnieniem zmian przepisów.
 11. Weryfikacja:
  1. Regulaminu organizacyjnego,
  2. Regulaminu działania Zarządu.
 12. Przegląd Polityki wynagradzania, weryfikacja wskaźnika wynagrodzeń.
 13. Weryfikacja Polityki unikania konfliktu interesów, etyki bankowej.
 14. Przegląd anonimowego systemu informowania o naruszeniach przepisów prawa, procedur wewnętrznych oraz przyjętych standardów postępowania – standardów etycznych.
 15. Uzupełnienie Systemu Informacji Zarządczej.
 16. Harmonogram wdrażania zmian przepisów.
 17. Pytania i odpowiedzi.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 17 86 41 952
fax: 17 86 41 955
kom.: 500 358 648

Zapisz się na szkolenie  (Bez noclegu, pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy)