Data rozpoczęcia szkolenia:

17.06.2019

Data zakończenia szkolenia:

17.06.2019

Opis szkolenia:

Obowiązki informacyjne zawierane w dokumentacji przekazywanej klientom powinny podlegać systematycznej kontroli oraz przeglądom. Szczególnie ocenie powinna podlegać ich jakość oraz OBJĘTOŚĆ. Zgodnie z zapisami Rekomendacji M/4.26 Bank powinien zadbać o odpowiednią jakość dokumentacji zewnętrznej (obejmującej dokumenty opracowane przez bank i przekazywane klientom, kontrahentom i osobom trzecim, np. wzory umów, schemat wyciągów bankowych, broszury reklamowe, informacje prasowe, informacje w witrynach internetowych). Dbałość o jakość ww. dokumentacji powinna się odbywać na etapie wdrażania oraz cyklicznie.

Celem szkolenia jest:
– przeprowadzenie przeglądu ww. dokumentacji pod kątem ILOŚCI ZBIERANYCH oraz ilości i jakości przekazywanych informacji klientom.

Korzyści ze szkolenia:
– Przygotowanie jednolitego formularza gromadzenia danych osobowych klienta – niezależnie od produktu,
– Powiązanie formularza z kartoteką klienta,
– Ograniczenie przekazywanych informacji dotyczących RODO, EUROFATCA itp. do jednego dokumentu,
– Weryfikacja ilości gromadzonych danych osobowych we wnioskach produktowych,
– Ograniczenie ilości gromadzonych zgód,
– Sporządzenie notatki z przeprowadzonego przeglądu.

Uczestnicy szkolenia:
– członkowie Zarządu, pracownicy komórki ds. zarządzania ryzykiem operacyjnym, IOD, komórki ds. zgodności, pracownicy kontroli wewnętrznej, pracownicy odpowiedzialni za opracowanie procedur sprzedażowych dla klientów indywidualnych.

Trener: Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej w Krakowie, Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach w zakresie szkolenia pracowników KNF (min. zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych) oraz Szkoły Bankowej w Sandomierzu, trener z zakresu nowoczesnych technik aktywnej sprzedaży oraz z zakresu ryzyka bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń dla Rad Nadzorczych w zakresie obowiązków wynikających z przepisów bankowych. Współautorka książki pt. „Rada nadzorcza w banku spółdzielczym”. Aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności

Plan szkolenia:

MIEJSCE SZKOLENIA: KATOWICE

 1. Podstawy prawne dokonywania przeglądów dokumentacji przekazywanej na zewnątrz.
 2. Czynniki podlegające przeglądowi na podstawie zapisów Rekomendacji M.
 3. Podział zadań w procesie przeglądu dokumentacji przekazywanej klientom.
 4. Ostatnio wprowadzone i planowane do wprowadzenia zmiany w przepisach zewnętrznych dotyczących bezpośredniej obsługi klientów indywidualnych.
 5. Definicja konsumenta na podstawie przepisów prawa.
 6. Cele gromadzenia danych osobowych klientów przez bank.
 7. Definicja czynności bankowych oraz innych czynności realizowanych przez bank na podstawie ustawy Prawo bankowe.
 8. Zasady gromadzenia danych osobowych klientów banku – jednolity arkusz danych osobowych.
 9. Powiązanie arkusza z kartoteką klienta, a nie z produktem,
 10. Obowiązki informacyjne względem klientów indywidualnych.
 11. Ograniczenie ilości klauzul zgód.
 12. Zasady jednorazowego przekazywania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, EUROFATCA itp.
 13. Zmiany w zakresie danych przekazywanych przy wnioskowaniu o korzystanie z produktów banku po wdrożeniu jednolitego arkusza danych osobowych.
 14. Zasady archiwizacji dokumentacji przekazywanej klientom.
 15. Pytania i odpowiedzi.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

INNY ADRES SZKOLENIA:

KATOWICE – Centrum biurowo-szkoleniowe ul. MONIUSZKI 7

Zapisz się na szkolenie