Data rozpoczęcia szkolenia:

19.04.2020

Data zakończenia szkolenia:

19.04.2020

Opis szkolenia:

Szkolenie uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16  października 2019r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wejściem w życie regulacji dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Cele szkolenia:

Dzięki udziałowi w szkoleniu

 • rozwiniesz kompetencje pozwalające na prawidłową realizację obowiązków związanych z PPP i FT (w tym pozwalające na poprawę wewnętrznych procedur oraz prawidłową parametryzację systemów informatycznych wykorzystywanych do rejestracji transakcji, oceny ryzyka i budową mapy ryzyka oraz analiz transakcji),
 • zapoznasz się z charakterem i zakresem obowiązków Koordynatorów związanych z PPP i FT oraz z najnowszymi zmianami przepisów wynikające z zapisów ustawy implementującej Dyrektywę 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie wykorzystywania systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu zwanej IV Dyrektywą,
 • poznasz zasady stosowania w Banku przepisów z zakresu PPP i FT,
 • zapoznasz się z praktyką i przykładami prania w polskim systemie bankowym,
 • zapoznasz się z najczęściej występującymi uwagami po kontrolach GIIF i KNF oraz najnowszymi interpretacjami przepisów wydanymi przez GIIF w zakresie identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, sposobu rejestracji niektórych typów transakcji podlegających rejestracji oraz formy zgłaszania transakcji określonych w art. 8.3, 16 i 17 ustawy.

Korzyści:

 • Ograniczenie ryzyka i strat finansowych Banku związanych z nieprawidłową organizacją procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (PPP i FT);
 • dbałość o wizerunek banku – profesjonalni i kompetentni pracownicy – program szkolenia uwzględnia specyfikę sektora bankowości spółdzielczej w szczególności odnośnie zakresu prowadzonej działalności, segmentu obsługiwanych klientów, posiadanych systemów informatycznych oraz współpracy w ramach zrzeszenia.
 • Uzyskanie wiedzy o nowych wymaganiach związanych z zadaniami swojego stanowiska pracy/służbowego.

ADRESACI:

 • Członkowie Zarządów Banków Spółdzielczych odpowiedzialni za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu;
 • Koordynatorzy analitycy rejestru, pracownicy rejestrujący transakcje;
 • Audytorzy wewnętrzni, pracownicy komórek ryzyka,

PROWADZENIE:  praktyk w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Program uwzględnia specyfikę sektora bankowości spółdzielczej w szczególności odnośnie: zakresu prowadzonej działalności, segmentu obsługiwanych klientów oraz współpracy w ramach zrzeszenia.

Plan szkolenia:

1. Podstawy prawne przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
2. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jako element ryzyka
operacyjnego banku.
3. Opracowanie procedur wewnętrznych z uwzględnieniem najnowszych interpretacji
przepisów oraz komunikatów GIIF.
4. Omówienie zagadnień związanych z:
a) katalogiem transakcji podlegających rejestracji oraz trybu ich przekazywania do GIIF
b) oceną ryzyka oraz stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego w tym
zwłaszcza: identyfikacji i weryfikacji klienta i beneficjanta rzeczywistego, celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych oraz badania źródła
pochodzenia wartości majątkowych, którymi obracają klienci,
c) instytucjonalną oceną ryzyka z uwzględnieniem Krajowej Oceny Ryzyka oraz Finansowania Terroryzmu
d) identyfikacją klientów i beneficjentów rzeczywistych jako osób na politycznie
eksponowanym stanowisku politycznym tzw. PEP,
e) realizacją transakcji okazjonalnej oraz obsługą klienta incydentalnego,
f) analizą transakcji klientów w tym badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych,
którymi oni obracają,
g) realizacją obowiązków związanych z transferem środków pieniężnych,
h) zamrażaniem wartości majątkowych, oraz stosowania szczególnych środków
ograniczających wobec niektórych osób i podmiotów,
i) typowaniem transakcji podejrzanych oraz transakcji spełniających przesłanki
uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz tryby ich
zgłaszania do GIIF,
j) zgłaszaniem transakcji związanych z przesłankami uzasadnionego podejrzenia
popełnienia przestępstwa skarbowego,
k) zgłaszaniem przez pracowników naruszeń przepisów,
5. Przykłady prania pieniędzy w polskim systemie bankowym.
6. V Dyrektywa
7. Uwagi pokontrolne KNF oraz GIIF po kontrolach w Bankach Spółdzielczych.
8. Konsultacje indywidualne.
9. Sprawdzenie wiedzy uczestników

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 17 86 41 952
fax: 17 86 41 955
kom.: 500 358 648

Zapisz się na szkolenie