Data rozpoczęcia szkolenia:

16.03.2020

Data zakończenia szkolenia:

16.03.2020

Opis szkolenia:

Szkolenie uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16  października 2019r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wejściem w życie regulacji dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU:
• rozwiniesz kompetencje pozwalające na prawidłową realizację obowiązków związanych z PPP i FT,
• zapoznasz się z charakterem i zakresem obowiązków Koordynatorów związanych z PPP i FT oraz z najnowszymi zmianami przepisów wynikającymi z zapisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r.,
• poznasz zasady stosowania w Banku przepisów z zakresu PPP i FT,
• zapoznasz się z praktyką i przykładami prania w polskim systemie bankowym,
• zapoznasz się z najczęściej występującymi uwagami po kontrolach GIIF i KNF oraz najnowszymi interpretacjami przepisów wydanymi przez GIIF w zakresie identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, sposobu rejestracji niektórych typów transakcji podlegających rejestracji oraz formy zgłaszania transakcji.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
• ograniczenie ryzyka i strat finansowych Banku związanych z nieprawidłową organizacją procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (PPP i FT).
• dbałość o wizerunek banku – profesjonalni i kompetentni pracownicy – program szkolenia uwzględnia specyfikę sektora bankowości spółdzielczej w szczególności odnośnie zakresu prowadzonej działalności, segmentu obsługiwanych klientów, posiadanych systemów informatycznych oraz współpracy w ramach zrzeszenia.

ADRESACI:

Członkowie Zarządów Banków Spółdzielczych odpowiedzialni za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, koordynatorzy  i analitycy rejestru, audytorzy wewnętrzni, pracownicy komórek ryzyka, pracownicy rejestrujący transakcje.

PROWADZENIE: praktyk w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Program uwzględnia specyfikę sektora bankowości spółdzielczej w szczególności odnośnie: zakresu prowadzonej działalności, segmentu obsługiwanych klientów oraz współpracy w ramach zrzeszenia.

Plan szkolenia:

1. Podstawy prawne przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
2. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jako element ryzyka operacyjnego banku.
3. Opracowanie procedur wewnętrznych z uwzględnieniem najnowszych interpretacji przepisów oraz komunikatów GIIF.
4. Omówienie zagadnień związanych z:
a. katalogiem transakcji podlegających rejestracji oraz trybu ich przekazywania do GIIF
b. oceną ryzyka oraz stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego w tym zwłaszcza:
• identyfikacji i weryfikacji klienta i beneficjanta rzeczywistego,
• celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych oraz badania źródła pochodzenia wartości majątkowych, którymi obracają klienci,
c. instytucjonalną oceną ryzyka z uwzględnieniem Krajowej Oceny Ryzyka oraz Finansowania Terroryzmu
d. identyfikacją klientów i beneficjentów rzeczywistych jako osób na politycznie eksponowanym stanowisku politycznym tzw. PEP,
e. realizacją transakcji okazjonalnej oraz obsługą klienta incydentalnego,
f. analizą transakcji klientów w tym badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych, którymi oni obracają,
g. realizacją obowiązków związanych z transferem środków pieniężnych,
h. zamrażaniem wartości majątkowych, oraz stosowania szczególnych środków ograniczających wobec niektórych osób i podmiotów,
i. typowaniem transakcji podejrzanych oraz transakcji spełniających przesłanki uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz tryby ich zgłaszania do GIIF,
j. zgłaszaniem transakcji związanych z przesłankami uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego,
k. zgłaszaniem przez pracowników naruszeń przepisów,
5. Przykłady prania pieniędzy w polskim systemie bankowym.
6. Uwagi pokontrolne KNF oraz GIIF po kontrolach w Bankach Spółdzielczych.
7. Konsultacje indywidualne.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie