Data rozpoczęcia szkolenia:

03.06.2022

Data zakończenia szkolenia:

03.06.2022

Opis szkolenia:

Szkolenie uwzględnia zmiany wynikające między innymi z :

 • projektu ustawy z dnia 30.03.2021r. implementującej V Dyrektywę UE w tym zwłaszcza zmian dotyczących: zakresu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zasad z jego korzystania oraz odnotowywania rozbieżności, anonimowego zgłaszania nacisków na osoby realizujące obowiązki z zakresu AML,
 • ustawą z dnia 16 października 2019r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, oraz innych ustaw wprowadzających zmiany,
 • interpretacjami GIIF wydanych w formie Komunikatów oraz indywidualnych interpretacji.

Cele szkolenia:

 • rozwinięcie kompetencji  pozwalających  na  prawidłową  realizację  obowiązków  związanych z PPP i FT (w tym pozwalających na poprawę wewnętrznych procedur oraz prawidłową parametryzację systemów informatycznych wykorzystywanych do rejestracji transakcji, oceny ryzyka oraz analiz transakcji),
 • poznanie zasad stosowania w Banku przepisów z zakresu PPP i FT,
 • zapoznanie się z praktyką i przykładami prania w polskim systemie bankowym,
 • zapoznanie się  z  najczęściej  występującymi  uwagami  po  kontrolach  GIIF  i  KNF oraz najnowszymi interpretacjami przepisów wydanymi przez GIIF w zakresie identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, sposobu rejestracji niektórych typów transakcji podlegających rejestracji oraz formy zgłaszania transakcji określonych w art. 8.3, 16 i 17 ustawy,
 • podczas szkolenia omówione będą zmiany w zakresie obowiązków instytucji obowiązanych wynikających z wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów tzw. Dyrektywy AML V.

ADRESACI: członkowie Zarządów Banków Spółdzielczych odpowiedzialni za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, koordynatorzy i analitycy rejestru, audytorzy.

TRENER:RYSZARD KOWALIK – praktyk w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wieloletnie doświadczenie w sektorze finansowo-bankowym, realizował w instytucjach finansowych liczne projekty wdrożeniowe, między innymi koordynował wdrożenie program PPP i FT w Bankach Spółdzielczych zrzeszonych w Banku BPS S.A. Doświadczony wykładowca i wieloletni współpracownik FRBS.

Cena: 

1 osoba z BS – 460 zł/os /brutto/

2 osoby i więcej z BS – 420 zł/os /brutto/

Plan szkolenia:

Miejsce szkolenia: WROCŁAW,

 1. Podstawy prawne przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.
 2. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jako element ryzyka operacyjnego banku.
 3. Opracowanie procedur wewnętrznych z uwzględnieniem Komunikatów GIIF.
 4. Omówienie zagadnień związanych z:
  1. katalogiem transakcji podlegających rejestracji oraz trybu ich przekazywania do GIIF,
  2. oceną ryzyka oraz stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego w tym zwłaszcza: identyfikacji i weryfikacji klienta i osób działających w jego imieniu, celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych oraz badania źródła pochodzenia wartości majątkowych, którymi obracają klienci,
  3. identyfikacją klientów i beneficjentów rzeczywistych jako osób na politycznie eksponowanym stanowisku politycznym tzw. PEP,
  4. realizacją transakcji okazjonalnej oraz obsługą klienta incydentalnego,
  5. analizą transakcji klientów w tym badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych, którymi oni obracają,
  6. realizacją obowiązków związanych z transferem środków pieniężnych,
  7. zamrażaniem wartości majątkowych, oraz stosowania szczególnych środków ograniczających wobec niektórych osób i podmiotów,
  8. typowaniem transakcji podejrzanych oraz transakcji spełniających przesłanki uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz tryby ich zgłaszania do GIIF,
  9. zgłaszaniem przez pracowników naruszeń przepisów.
 5. Przykłady prania pieniędzy w polskim systemie bankowym.
 6. Zasady przetwarzania danych osobowych.
 7. Uwagi pokontrolne KNF oraz GIIF po kontrolach w Bankach Spółdzielczych.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

Zapisz się na szkolenie  (Bez noclegu, pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy)