Data rozpoczęcia szkolenia:

31.03.2020

Data zakończenia szkolenia:

31.03.2020

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA: szkolenie ma na celu omówienie i usystematyzowanie zagadnień z zakresu windykacji należności bankowych. Rozwiązywanie problemów praktycznych na podstawie przykładowych stanów faktycznych pozwoli uczestnikom  szkolenia skutecznie przyswoić  umiejętności pisania pism procesowych w różnych etapach dochodzenia należności oraz oceny sytuacji prawnej poszczególnych spraw

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA: Uczestnicy szkolenia zostaną zaznajomieni z zasadami efektywnego odzyskiwaniu należności banku od dłużników

ADRESACI: Szkolenie skierowane jest do pracowników Banków Spółdzielczych realizujących zadania polegające na odzyskiwaniu należności banku od dłużników

TRENER: radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez 12 lat związany z Bankiem BPS S.A. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, handlowego i bankowego. Wykładowca stale współpracujący z FRBS

Plan szkolenia:

Część I Zasady ogólne windykacji wierzytelności
1. Powstanie obowiązku spłaty zobowiązania – wymagalność roszczenia
2. Wezwanie do zapłaty – kiedy wierzyciel musi wezwać do spłaty zobowiązania
3. Przedawnienie roszczeń ze szczególnym uwzględnieniem zmian przepisów prawa
4. Tytuł wykonawczy jako podstawa przymusowej windykacji
5. Postępowanie sądowe
a) właściwość sądu – miejscowa, rzeczowa
b) wartość przedmiotu sporu
c) obligatoryjne elementy pozwu
d) opłata od pozwu
e) urzędowe formularze
6. Windykacja roszczeń przedawnionych
Część II Procedura windykacji wierzytelności w zależności od wybranych rodzajów jej zabezpieczenia
1. Metody odzyskiwania wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie
2. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego jako szczególny rodzaj tytułu egzekucyjnego – uproszczona procedura wszczęcia postępowania egzekucyjnego
3. Zalety zabezpieczenia wekslowego – weksel jako podstawa do uzyskania tytułu zabezpieczenia w postępowaniu nakazowym
4. Egzekucja wierzytelności zabezpieczonych zastawem
a) zastaw zwykły – na rzeczach ruchomych, na prawach
b) zastaw rejestrowy
5. Postępowanie w przypadku złożonego oświadczenia o przewłaszczeniu na zabezpieczenie – rzeczy ruchomych lub nieruchomości
Część III Procedura windykacji wierzytelności w zależności od kategorii dłużnika
1. Postępowanie windykacyjne w stosunku do dłużnika będącego konsumentem
a) pozostającym w związku małżeńskim z ustawowym ustrojem wspólności ustawowej
b) pozostającym w związku małżeńskim z rozdzielnością majątkową
c) niepozostającym w związku małżeńskim
d) będącym wspólnikiem spółki osobowej lub kapitałowej
e) prowadzącym przedsiębiorstwo
f) prowadzącym gospodarstwo rolne
2. Windykacja wierzytelności w stosunku do przedsiębiorców
a) ograniczenia w stosowaniu tytułu wykonawczego, w tym w stosunku do przedsiębiorców pozostających w związku małżeńskim
b) postępowanie restrukturyzacyjne
c) postępowanie upadłościowe
Część IV Rozwiązywanie kazusów z zakresu windykacji z uwzględnieniem metodyki sporządzania wybranych pism procesowych. Symulacja rozprawy sądowej w sprawie o zapłatę na podstawie stanu faktycznego opisanego w kazusie.

Adres i dane kontaktowe:

Filia w Lublinie

20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 1
Piotr Uliński – Koordynator ds. szkoleń
kom.: 797 308 502

Zapisz się na szkolenie