Data rozpoczęcia szkolenia:

03.10.2019

Data zakończenia szkolenia:

03.10.2019

Opis szkolenia:

Procesy restrukturyzacyjne w zamyśle ustawodawcy miały umożliwić firmom, które borykają się z przejściowymi problemami finansowymi, na uzdrowienie ich gospodarki finansowej. Brak szczegółowej prawnej regulacji powodował, że próby podejmowane przez takie podmioty często natrafiały na problemy związane z aktywność niektórych z wierzycieli. Aktywność ta, nie regulowana przepisami, powodował często, że proces restrukturyzacji kończył się niepowodzeniem. Przepis te stworzyły także szereg niebezpieczeństw dla wierzyciela, a w niektórych przypadkach umożliwiły nielojalne postępowanie dłużników, którzy wykorzystują procesy restrukturyzacji jako forma obstrukcji i odwleczenia lub ograniczenia obowiązku zapłaty.

Cele szkolenia:

  • Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania procesów restrukturyzacji w polskim prawie;
  • Szkolenie oparte będzie o przykłady z praktyki prawnej prowadzącej, co zwiększy jego walor edukacyjny i umożliwi lepsze poznanie trudnych zagadnień restrukturyzacji;

ADRESACI: Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się obsługą klientów, dochodzeniem należności bankowych, projektujących i dostosowujących regulacje wewnętrzne, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych banków oraz każdego zainteresowanego tematyką szkolenia.

TRENER: radca prawny, dyplomowany pracownik banku w ramach programu standaryzacji Związku Banków Polskich, wykładowca w ramach studiów podyplomowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, członek zarządu spółki zajmującej się windykacją i obrotem wierzytelnościami, pełnił funkcję dyrektora ds. wierzytelności trudnych w jednym z instytucji finansowej.

Plan szkolenia:

1. Istota i cel restrukturyzacji w świetle polskich regulacji dotyczących restrukturyzacji zadłużenia.
2. Podstawowe zasady Prawa restrukturyzacyjnego.
3. Zdolność restrukturyzacji – kto może otworzyć proces restrukturyzacji.
4. Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości.
5. Zbieg wniosków o restrukturyzację i upadłość.
6. Podmioty występujące w procesie restrukturyzacji.
7. Układ i układ częściowy.
8. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjny:
• Postępowanie o zatwierdzenie układu;
• Przyśpieszone postępowanie układowe;
• Postępowanie układowe;
• Postępowanie sanacyjne.
9. Plan restrukturyzacji.
10. Wpływ restrukturyzacji na umowę kredytową.
11. Wpływ restrukturyzacji na umowę rachunku bankowego.
12. Wpływ restrukturyzacji na inne umowy zawieranie przez banki.
13. Wpływ restrukturyzacji na postępowania sądowe i egzekucyjne prowadzone z udziałem banku.
14. Wpływ restrukturyzacji na prawne zabezpieczenia wierzytelności, znaczenie zabezpieczenie w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
15. Zakończenie i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego.
16. Wzmianka o odrębnych postępowaniach restrukturyzacyjnych.
17. Restrukturyzacja kredytów hipotecznych w świetle ustawy o kredycie hipotecznym.
18. Restrukturyzacja kredytów i pożyczek w świetle Prawa bankowego.
19. Restrukturyzacja gospodarstw rolnych w świetle ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.
20. Pytania uczestników szkolenia.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – p.o. Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie