Data rozpoczęcia szkolenia:

25.06.2019

Data zakończenia szkolenia:

25.06.2019

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:
Szkolenie ma celu przybliżenie tematyki postępowania upadłościowego od strony praw i obowiązków wierzyciela, który posiada w stosunku do upadłego dłużnika (przedsiębiorcy) roszczenia zarówno wymagalne, jak i takie których termin płatności nie nastąpił do dnia ogłoszenia upadłości.
Głównym elementem szkolenia jest zaprezentowanie sposobów dochodzenia wierzytelności w zależności od rodzajów ustanowionych zabezpieczeń oraz możliwości dochodzenia wierzytelności od współmałżonka lub współdłużnika upadłego. W ramach szkolenia zostaną także zaprezentowane konsekwencje umorzenia całości lub części zobowiązań upadłego, czyli sytuacja, w której nie dochodzi do spłaty wszystkich zgłoszonych wierzytelności oraz prawne środki obrony przed takim umorzeniem.

Uczestnicy szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest w głównej mierze dla pracowników, do których obowiązków należy windykacja należności oraz pracowników zajmujących się bieżącą obsługą należności. Szkolenie, z uwagi na prezentowane skutki ogłoszenia upadłości na rodzaje zabezpieczeń wierzytelności, będzie dużą pomocą dla pracowników opracowujących wewnętrzne regulacje dotyczące ustanawiania prawnych form zabezpieczania wierzytelności oraz monitorujących te zabezpieczenia.

TRENER: radca prawny z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała w departamentach prawnych  m.in. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Posiada bogate doświadczenie z zakresu sądowego i egzekucyjnego dochodzenia należności pieniężnych i niepieniężnych. Reprezentuje interesy wierzycieli w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i przed sądami polubownymi

Plan szkolenia:

1. Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości dłużnika.
1.1. Wymogi formalne wniosku i termin jego złożenia.
1.2. Uzupełnienie braków formalnych.
1.3. Uczestnicy postępowania.
2. Sposób i treść zgłoszenia wierzytelności.
3. Konsekwencje zgłoszenia wierzytelności po terminie.
4. Zmiana wierzyciela po zgłoszeniu wierzytelności.
5. Uprawnienie wierzyciela do złożenia wniosku o wyłączenie z masy upadłości.
6. Dochodzenie zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonych hipoteką.
7. Zgłoszenie wierzytelności zabezpieczonych zastawem, zastawem rejestrowym lub zastawem finansowym.
8. Zgłaszanie wierzytelności wekslowych.
8.1. Wierzytelności z weksla własnego zupełnego.
8.2. Dochodzenie wierzytelności zabezpieczonych wekslem in blanco.
8.3. Możliwość dochodzenia wierzytelności od poręczyciela wekslowego.
9. Wpływ ogłoszenia upadłości na zawartą z dłużnikiem umowę o przewłaszczenie na zabezpieczenie.
10. Dochodzenie należności od współmałżonka upadłego dłużnika.
11. Dochodzenie należności od współdłużnika upadłego.
12. Obowiązek stawiennictwa na zgromadzeniu wierzycieli.
13. Rada wierzycieli.
13.1. Skład rady wierzycieli.
13.2. Wniosek o powołanie do rady wierzycieli.
13.3. Prawa i obowiązki rady wierzycieli.
13.4 Odpowiedzialność członka rady wierzycieli.
14. Prawa wierzyciela związane z ustalaniem planu podziału funduszów masy upadłości.
15. Prawa wierzyciela w przypadku umorzenia całości lub części zobowiązań upadłego dłużnika.
16. Pytania i odpowiedzi.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 17 86 41 952
kom.: 500 358 648

Zapisz się na szkolenie