Data rozpoczęcia szkolenia:

18.10.2019

Data zakończenia szkolenia:

18.10.2019

Opis szkolenia:

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw dokonuje zmian w zakresie zasad odbierania oświadczeń od posiadaczy rachunków dla potrzeb CRS oraz zobowiązuje banki do ponownej weryfikacji – do końca 2019 roku istniejących rachunków i rachunków nowych z okresu przejściowego. Ustawa wprowadza także dodatkowy obowiązek  raportowania.

Cele i korzyści szkolenia:

  • zapoznanie się ze zmianami i terminami ich wprowadzenia
  • praktyczne przygotowanie się banków do ich wdrożenia, z uwzględnieniem dotychczas wykonanych działań na rzecz ustalenia rezydencji podatkowej klientów banków
  • podczas szkolenia omówione zostaną wzorce pism i oświadczeń wypracowane przez grupę roboczą przy ZBP w porozumieniu z Ministrem Finansów.

Adresaci: zarządy banków, dyrektorzy oddziałów, pracownicy obsługi prawnej i informatycznej banków, audyt.

Trener:  radca prawny, Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich. Były Sędzia Sądu Okręgowego, Główny Specjalista w Departamencie Sądów i Notariatu Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnik Wydziału Nadzoru Merytorycznego w Biurze do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Plan szkolenia:

I. Podstawowe cele i zasady działania banku przy realizacji obowiązków EUROFATCA:
1. Rola banku w procesie ustalania rezydencji podatkowej klientów.
2. Problem tajemnicy bankowej.
II. Rodzaje rachunków i podmiotów podlegających ustalaniu rezydencji podatkowej i raportowaniu:
1. Rachunki indywidualne i rachunki podmiotów – jak kwalifikować?
2. Rachunki istniejące, nowe i rachunki nowe z okresu przejściowego – jak kwalifikować?
3. Rachunki niskiej i wysokiej wartości jak kwalifikować?
4. Coroczny obowiązek ustalenia salda rachunków niskiej wartości – cel i zasady działania.
III. Obowiązki banku wynikające z ustawy EUROFATCA:
1. Rejestrowanie czynności – forma, tryb.
2. Przechowywanie dokumentacji – czas, RODO.
3. Obowiązki sprawozdawcze – terminy, zakres informacji.
4. Stosowanie procedur należytej staranności.
IV. Procedury należytej staranności:
1. Zasady ogólne.
2. Zasady należytej staranności wobec:
a) nowych rachunków indywidualnych,
b) istniejących rachunków indywidualnych,
c) nowych rachunków podmiotów,
d) istniejących rachunków podmiotów.
V. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw:
1. Zmiana treści oświadczenia CRS od dnia 1 lipca 2019 roku – propozycja brzmienia zapisów.
2. Nowe listy państw uczestniczących i państw trzecich.
3. Obowiązek odebrania oświadczeń od posiadaczy rachunków otwartych w okresie przejściowym (od 1 stycznia 2016 roku do 30 kwietnia 2017 roku) – propozycje działania.
4. Obowiązek ponownego ustalenia rezydencji podatkowej posiadaczy istniejących rachunków.
5. Nowy obowiązek sprawozdawczy.
6. Terminy zakończenia wykonania nowych obowiązków.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – p.o. Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie