Data rozpoczęcia szkolenia:

17.05.2019

Data zakończenia szkolenia:

17.05.2019

Opis szkolenia:

Od 1 stycznia 2016r. obowiązują przepisy ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, która przewiduje cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych.

Cele i korzyści ze szkolenia:

  • Celem szkolenia jest przedstawienie przepisów regulujących specyfikę tych postępowań, koncentrując się w głównej mierze na uprawnieniach wierzyciela w zakresie możliwości dochodzenia i zaspokojenia wierzytelności w procesie restrukturyzacji dłużnika.
  • Uczestnicy szkolenia uzyskają niezbędną wiedzę o prawie restrukturyzacyjnym, poznają najczęściej popełniane błędy przez wierzycieli oraz sposoby ich uniknięcia,
  • Kursanci dowiedzą się czy możliwy jest wpływ na przebieg postępowania, poznają zasady reagowania na uchybienia w toku postępowań.

ADRESACI: Szkolenie adresowane jest do wierzycieli, którzy stają w obliczu problemu niewypłacalności swoich kontrahentów, a w szczególności do pracowników działów windykacji i zarządzania wierzytelnościami bezpośrednio wykonujących obowiązki z zakresu dochodzenia należności.

TRENER:  radca prawny. Doświadczony prawnik w zakresie obsługi podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,  ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, a w tym Banków Spółdzielczych. Wykładowca Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej. Współpracowała z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Bankiem Pekao S.A.

Plan szkolenia:

1. Podstawowe założenia sądowej procedury restrukturyzacyjnej.
– Przesłanki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
– Organy postępowania restrukturyzacyjnego.
– Uczestnicy postępowania restrukturyzacyjnego.
– Rada wierzycieli i jej uprawnienia.
– Tryb sporządzenia spisu wierzytelności i prawo do jego zaskarżenia.
– Wierzytelności sporne w restrukturyzacji.
2. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych.
– Postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu.
– Przyspieszone postępowanie układowe.
– Postępowanie układowe.
– Postępowanie sanacyjne.
3. Układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
– Wierzytelności objęte układem.
– Przesłanki zmiany układu.
– Układ częściowy.
– Skutki układu dla wierzycieli i dłużnika.
4. Prawa i obowiązki wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie