Data rozpoczęcia szkolenia:

25.03.2020

Data zakończenia szkolenia:

25.03.2020

Opis szkolenia:

Cele szkolenia: 

Celem szkolenia jest przedstawienie:

  • wybranych zmian przepisów podatkowych wchodzących w życie w 2020r. (istotnych dla banków spółdzielczych),
  • wybranych zagadnień związanych z rozliczaniem podatków przez banki spółdzielcze (CIT, PIT, VAT) wynikających z aktualnych interpretacji i orzecznictwa.

Korzyści ze szkolenia:

Uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej omawianej problematyki oraz bieżące wyjaśnienie problemów prawnych.

Program szkolenia został opracowany w oparciu bogate doświadczenie wykładowcy, który od lat prowadzi szkolenia podatkowe dla banków spółdzielczych.

ADRESACI: 

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe BS, w tym w szczególności do pracowników działów finansowo – księgowych.

TRENER: Doradca podatkowy. Doświadczony wykładowca, prowadzi szkolenia na temat prawa podatkowego dla Banków Spółdzielczych, współpracownik FRBS

Plan szkolenia:

  1. „Split payment” i „biała lista podatników” – praktyczne podsumowanie

Obowiązek zapłaty na rachunek zawarty w wykazie podatników VAT („biała lista”) w świetle obowiązujących przepisów oraz najnowszych objaśnień i interpretacji Ministra Finansów i organów podatkowych, w tym zagadnienia problemowe związane m. in. ze sposobem obliczania limitu wartości transakcji 15 000 zł, rachunkami gospodarki własnej banków, składaniem zgłoszenia ZAW-NR. Obowiązek umieszczania na fakturze adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” oraz obowiązek dokonywania zapłaty przy użyciu tej metody w świetle obowiązujących przepisów oraz najnowszych objaśnień i interpretacji Ministra Finansów i organów podatkowych, w tym zagadnienia problemowe związane m. in. z zapłatą na niewłaściwy rachunek, zapłatą przed otrzymaniem faktury, dokonywaniem kompensat, solidarną odpowiedzialnością.

  1. „Ulga na złe długi” – nowe przepisy w podatku dochodowym od 1.01.2020

„Ulga na złe długi” – obowiązek korekty kosztu podatkowego przez dłużnika / prawo do korekty przychodu podatkowego przez wierzyciela – znaczenie nowych przepisów dla banków spółdzielczych.

  1. Rezerwy celowe i wierzytelności odpisywane jako nieściągalne – zaliczanie do KUP – najnowsze interpretacje i wyroki

Aktualne interpretacje dotyczące m. in. pojęcia „odpisania wierzytelności jako nieściągalna” (czy konieczne jest przeniesienie poza bilans, czy wyksięgowanie z pozabilansu), skutków przeniesienia do ewidencji pozabilansowej rezerwy celowej zaliczonej wcześniej do KUP, zaliczania „uprawdopodobnionej” rezerwy celowej do KUP w sytuacji, gdy „uprawdopodobnienie” nie nastąpiło w odniesieniu do dłużników akcesoryjnych (np. współmałżonka, wspólnika spółki, poręczyciela), postanowienia sądu upadłościowego o umorzeniu zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli, momentu otrzymania przez bank informacji o spełnieniu przesłanki uprawdopodobnienia / udokumentowana nieściągalności wierzytelności.

  1. Umorzenie / przedawnienie wierzytelności – skutki w PIT i CIT – aktualne interpretacje

Przegląd aktualnych interpretacji dotyczących skutków umorzenia wierzytelności przez bank spółdzielczy – w PIT (kiedy bank powinien rozpoznać przychód u klienta i przesłać PIT-11) i CIT (kiedy bank może zaliczyć umorzoną wierzytelność do kosztów uzyskania przychodów) oraz przedawnienia wierzytelności (kiedy bank powinien rozpoznać przychód u klienta i przesłać PIT-11). Zagadnienia kontrowersyjne, m. in. brak zgody współmałżonka, podważenie porozumień zawartych w postępowaniu restrukturyzacyjnym, umorzenie odsetek wymagalnych / niewymagalnych, umorzenie odsetek karnych.

  1. Zastąpienie deklaracji VAT-7 plikiem JPK_VAT7M

Zastąpienie deklaracji VAT-7 plikiem JPK_VAT7M – terminy wejścia w życie (zależne od wielkości banku od 1.04.2020 lub 1.07.2020). Obowiązujące obecnie załączniki do deklaracji VAT-7, które zostaną „wchłonięte” przez JPK_VAT7M lub będą objęte obowiązkiem składania oddzielnie od JPK_VAT7M. Omówienie poszczególnych oznaczeń cyfrowych i literowych, które będą podawane w JPK_VAT7M. Zasady nakładania kary pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy błąd w złożonym JPK_VAT7M.

  1. Bank jako płatnik PIT z tytułu emerytur wypłacanych z zagranicy – aktualne interpretacje

Oświadczenie złożone bankowi przez klienta otrzymującego emeryturę a zakres odpowiedzialności banku za niepobrany PIT (znaczenie zapisów w umowie). Obliczanie przez bank zaliczki na PIT w przypadku emerytury z zagranicy otrzymanej w PLN (poprzez bank pośredniczący). Długość pobytu klienta otrzymującego emeryturę w Polsce a jego rezydencja podatkowa. Różnice co do charakteru emerytury / renty wynikające z umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę z wybranymi państwami (np. Niemcy, Austria, Belgia).

  1. Pozostałe aktualne zagadnienia istotne dla banków spółdzielczych

Obowiązkowy NIP na paragonie, paragon do kwoty 450 zł jako „faktura uproszczona”. Aktualne stanowisko organów i sądów w kwestii przychodu uzyskiwanego przez pracownika w związku z używaniem samochodu służbowego do celów prywatnych. Skutki podatkowe pokrycia kosztów dojazdu członka Rady Nadzorczej na posiedzenie lub szkolenie. Wypłata udziału po śmierci członka banku spółdzielczego. Opodatkowanie prezentów przekazanych pracownikowi przez bank z okazji ślubu, narodzin dziecka, jubileuszu zatrudnienia, jubileuszu istnienia banku, odejścia na emeryturę. Nagrody promocyjne dla klientów banku a PIT. Nadpłacony zasiłek chorobowy dla pracownika banku a PIT. Pozostałe najnowsze interpretacje.     

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 17 86 41 952
kom.: 500 358 648

MIEJSCE SZKOLENIA:

OLSZTYN – Sala szkoleniowa – Bank BPS, Al. M.J.Piłsudskiego 32
rozpoczęcie szkolenia – godz.9.00

Zapisz się na szkolenie