Data rozpoczęcia szkolenia:

26.09.2023

Data zakończenia szkolenia:

26.09.2023
27.09.2023

Opis szkolenia:

Czy w rachunkowości bankowej musimy stosować Krajowe Standardy Rachunkowości?

 Krajowe Standardy Rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości, działający przy Ministerstwie Finansów, powinny być stosowane przez jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z polskimi standardami rachunkowości (PSR). Krajowe Standardy Rachunkowości objaśniają i ilustrują przykładami zapisy ustawy o rachunkowości. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy, przyjmując zasadę (politykę) rachunkowości, jednostka może stosować krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości.

CELE SZKOLENIA:

  • Pierwsza część szkolenie ma na celu przybliżenie KSR ze szczególnym zwróceniem uwagi na te części, które dotyczą banków, a często są pomijane lub błędnie interpretowane.
  • Drugą część szkolenia przeznaczona zastanie na omówienie transakcji na papierach wartościowych, zakupu, pierwszego kwalifikowania i przekwalifikowywania oraz sposobów rozliczania, w związku z problemami, z którymi banki miały problem w latach ubiegłych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin szkolenia: 26-27 września 2023 r.

Miejsce:  Hotel Metropolo Krakow By Golden Tulip****, ul. Orzechowa 11,
30-422 Kraków

 ADRESACI: Wiceprezesi ds. finansowo-księgowych, główne księgowe, księgowe i inne osoby zatrudnione w działach księgowości.

PROWADZENIE: ROBERT KONIECZNY – specjalista z zakresu planowania finansowego oraz rachunkowości bankowej i podatkowej,  systemu zarządzania ryzykiem, wieloletni szkoleniowiec i praktyk bankowy na stałe współpracujący z FRBS.

CENA BRUTTO

Grupa powyżej
10 os.
Grupa powyżej
14 os.
Cena obejmuje
1 440 zł 1 175 zł udział w szkoleniu, obiady, przerwy kawowe,

udział w kolacji z lampką wina

(bez kosztu noclegu)

1 340 zł 1 075 zł udział w szkoleniu, obiady, przerwy kawowe

(wariant bez kolacji i bez kosztu noclegu)

400 zł 400 zł nocleg pokój 1-osobowy
460 zł 460 zł nocleg pokój 2-osobowy

Plan szkolenia:

Czas trwania warsztatów:

  • 27 września w godz.: 9:30-15:30
  • 27 września w godz.: 9.00-15:30

CZĘŚĆ I – Krajowe Standardy Rachunkowości
1. Polityka rachunkowości i jej zmiany – KSR 7:
a) Zasady ustanawiania i wprowadzania zmian;
b) Przykłady wprowadzania zmian do polityki rachunkowości i przekształcania oraz prezentacji danych;
c) Dane szacunkowe – przykłady. Ujmowanie zmian szacunków;
d) Ujmowanie zdarzeń po dniu bilansowych;
e) Stanowisko KSR w sprawie zasady rzetelnego i jasnego obrazu w realizacji przepisów art. 4 ust. 1 oraz ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości.

2. Jak sporządzić sprawozdanie z działalności wg KSR 9:
a) Kto sporządza sprawozdanie z działalności;
b) Forma przygotowania i zasady składania sprawozdania z działalności;
c) Zawartość informacyjna sprawozdania – omówienie części sprawozdania.

3. Środki trwałe wg KSR 11 – zmiany również w ustawie o rachunkowości:
a) Ustalanie wartości początkowej
b) Zmiany wartości początkowej i nakłady ponoszone w trakcie użytkowania
c) Amortyzacja i zasady jej naliczania
d) Wyłączanie środka trwałego z ksiąg
e) Dokumentowanie i inwentaryzacja

4. Leasing wg KSR 5
a) Ujmowanie umów leasingu operacyjnego oraz umów najmu i dzierżawy – przykłady w tym opłata wstępna
b) Ujmowanie umów leasingu finansowego – kalkulacja i rozliczenie księgowe vs podatki
c) Prezentacja danych w sprawozdaniach finansowych

5. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe wg KSR 6
a) Zasady identyfikowania i ujmowania rezerw i rozliczeń międzyokresowych
b) Przykłady ujmowania operacji dotyczących rozliczeń międzyokresowych wycena początkowa i na dzień bilansowy
c) Przykłady ujmowania operacji dotyczących rezerw wycena początkowa i na dzień bilansowy
d) Świadczenia pracownicze, jako szczególny przykład RMB

6. KSR 14 “Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności”
a) Ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności
b) Wycena zdarzeń w sytuacji braku zdolności jednostki do kontynuowania działalności
c) Obowiązki sprawozdawcze w sytuacji braku zdolności jednostki do kontynuowania działalności

7. Podatek odroczony wg KSR 2
a) Zasady ustalania wartości podatkowej aktywów i pasywów
b) Ustalanie i ujmowanie rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego – przykłady
c) Ustalanie i ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego – przykłady

CZĘŚĆ II – Papiery wartościowe
1. Zakup i pierwsza kwalifikacja papierów wartościowych – przykłady
2. Przekwalifikowanie papierów wartościowych – na co pozwalają przepisy?
3. Sprzedaż lub wykup papierów wartościowych
4. Papiery wartościowe a obowiązek podatkowy

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Wadowicka 8 A
Irmina Korzeniowska – Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie    (Bez noclegu, pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy)