Data rozpoczęcia szkolenia:

05.07.2019

Data zakończenia szkolenia:

05.07.2019

Opis szkolenia:

CELE I KORZYŚCI ZE SZKOLENIA: Prawie wszystkie banki spółdzielcze mają w swoich bilansach papiery wartościowe (obligacje, bony pieniężne). Po wdrożeniu nowych rozwiązań dotyczących płynności banki spółdzielcze będą mogły większą część swoich środków lokować w papiery wartościowe. Aby decyzje kupna papierów wartościowych były trafne należy zdobyć odpowiednią wiedzę. Szkolenie ma na celu dostarczenie odpowiedniej wiedzy na temat księgowania, podatków oraz ryzyka związanego z zakupionymi papierami wartościowymi. Podczas szkolenia zaprezentowane będzie dużo przykładów związanych z posiadanymi przez banki papierami wartościowymi.

Uczestnicy szkolenia: Pracownicy banków spółdzielczych zajmujący się rachunkowością, sprawozdawczością, ryzykiem, analitycy i doradcy bankowi.

TRENER: Specjalista ds. NUK i ryzyk bankowych. Od 2004 roku prowadzi firmę szkoleniową oraz doradczą, której główną grupę klientów stanowią banki spółdzielcze. Zakres szkoleń i doradztwa dotyczy głównie zarządzania ryzykiem oraz rachunkowości bankowej. Wykładowca stale współpracujący z FRBS

Plan szkolenia:

1. Rynek finansowy:
a. Rynek pieniężny
b. Rynek kapitałowy
2. Papiery wartościowe o stałym dochodzie
a. Wartość pieniądza w czasie – jedna płatność, wiele płatności
b. Wycena ciągu płatności
c. Wycena obligacji
d. Zależność cena – stopa zwrotu w terminie do wykupu obligacji
3. Struktura terminowa stóp procentowych
a. Stopa spot i stopa forward
b. Teorie struktury terminowej stopy procentowej
4. Ryzyko stopy procentowej
a. Ryzyko inwestowania w obligacje
b. Duration obligacji
c. Wypukłość obligacji
5. Zarządzanie portfelem obligacji
6. Klasyfikacja i ewidencja księgowa papierów wartościowych
a. Dokumenty ewidencyjne,
b. Zasady ewidencji rozliczeń transakcji papierami wartościowymi,
c. Rozliczanie transakcji
7. Wycena bilansowa papierów wartościowych
8. Papiery wartościowe a podatek dochodowy

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie