Data rozpoczęcia szkolenia:

19.11.2021

Data zakończenia szkolenia:

19.11.2021

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie: zasad kwalifikacji umów jako outsourcingowe, zasad konstruowania treści tego typu umów, obowiązków banku związanych z outsourcingiem. Celem szkolenia jest również przedstawienie sposobu implementacji w banku spółdzielczym ostatnich wytycznych EBA dotyczących outsourcingu.
Szkolenie przybliży uczestnikom tematykę outsourcingu w oparciu o przepisy ustawy Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, stanowiska KNF, Rekomendacje KNF oraz wytyczne EBA (EBA/GL/2019/02).

Korzyści ze szkolenia:
Uczestnik szkolenia nabędzie praktyczne umiejętności (także na wybranych przykładach) dotyczące identyfikowania i zawierania umów outsourcingowych, pozwalające na efektywne wykorzystywanie w działalności banku spółdzielczego insourcerów oraz na dostosowanie dotychczasowej działalności Banku do wytycznych EBA dotyczących outsourcingu.

Adresaci szkolenia:
Pracownicy banków odpowiedzialni za: administrację, poszczególne linie biznesowe back-office, obszar ryzyka operacyjnego, zgodności i prawny.

TRENER: Marcin Baczyński – radca prawny, adwokat, Dyrektor Departamentu Prawnego i Kadr w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. W 2005 roku ukończył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Łodzi i od tego czasu wykonuje zawód radcy prawnego. W 2007 roku uzyskał wpis bierny na listę adwokatów w Izbie Adwokackiej w Łodzi. W latach 2006 – 2009 Marcin Baczyński świadczył pomoc prawną dla międzynarodowych holdingów deweloperskich, następnie związał się z branżą bankową, wykonując kierownicze funkcje w obszarze obsługi prawnej, pierwotnie w Banku Pekao S.A., a obecnie w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, w tym, zagadnieniach związanych z ładem korporacyjnym grup bankowych oraz obsłudze organów banku.

Cena: 440,00zł /os

Plan szkolenia:

Miejsce szkolenia: WROCŁAW,

Kurzy Targ 5, sala szkoleniowa III piętro

CZAS TRWANIA: 9.30-15.30

I. Outsourcingu w działalności banku – istota, uwagi ogólne
II. Reżimy outsourcingowe:
· outsourcing bankowy
· outsourcing inwestycyjny
· Outsourcing zgodnie z wytycznymi EBA w sprawie outsourcingu z dnia 25 lutego 2019 r., EBA/GL/2019/02
· zbieg reżimów outsourcingowych
III. Stosowanie wymogów w zakresie outsourcingu przez banki spółdzielcze
IV. Outsourcing a tajemnica bankowa i zawodowa
V. Obowiązki banku wynikające z outsourcingu:
· regulacje bankowe
· ocena kontrahenta
· notyfikacja umowy wobec KNF
· czynności kontrolne i nadzorcze KNF
· obowiązek prowadzenia ewidencji umów
VI. Zawieranie umowy outsourcingowej:
· kwalifikacja umowy po pod kątem regulacji outsourcingowych
· elementy umowy outsourcingowej
· podoutsourcing
· odpowiedzialność banku za szkody wyrządzone przez insourcera
VII. Implementacja wytycznych EBA przez Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS
VIII. Projektowane zmiany regulacji dotyczących outsourcingu.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

Zapisz się na szkolenie