Data rozpoczęcia szkolenia:

29.09.2021

Data zakończenia szkolenia:

29.09.2021

Opis szkolenia:

Banki są zobowiązane do podejmowania ryzyka adekwatnego do poziomu posiadanych funduszy własnych. Podstawowe mierniki adekwatności kapitałowej to wskaźniki kapitałowe oraz wskaźnik dźwigni. W celu konstrukcji wewnętrznych miar adekwatności kapitałowej bank powinien zdefiniować istotne rodzaje ryzyka oraz przekształcić miary ryzyka w miary adekwatności kapitałowej. Bank co najmniej raz w roku przeprowadza przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem istotnym oraz adekwatnością kapitałową, z uwzględnieniem między innymi zmian przepisów, takich jak np. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (RMFFiPR) z dnia 08.06.2021r. oraz Rekomendacji Z KNF.

Cele szkolenia:
wskazanie elementów zarządzania adekwatnością kapitałową z uwzględnieniem istotnych rodzajów ryzyka, które podlegają przeglądom, wspólne przygotowanie notatek z ww. przeglądów.

Korzyści ze szkolenia:
• Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona identyfikacja zmian przepisów zewnętrznych wymagających wprowadzenia do procedur wewnętrznych banku spółdzielczego.
• Szkolenie obejmuje przegląd istotności ryzyka z uwzględnieniem zmian przepisów, definicji ryzyka i ich wpływu na adekwatność kapitałową oraz kulturę ryzyka.
• Uczestnik szkolenia otrzyma informacje niezbędne do weryfikacji organizacji zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem trzech poziomów zarządzania.
• Wspólnie zostanie dokonana weryfikacja limitów pod katem utworzenia limitu strategicznego
• Uczestnik otrzyma w ramach szkolenia przykłady:
a) Strategii zarządzania ryzykiem, uwzględniającej zapisy dotyczące kultury ryzyka oraz polityki wdrażania nowych produktów (PWNP),
b) Instrukcji oceny adekwatności kapitałowej, z uwzględnieniem zapisów zmienionych rozporządzeń MFFiPR z 2021r.
c) Instrukcji zarządzania ryzykiem kredytowym (w tym DEK, EKZH i koncentracji),
d) Instrukcji zarządzania ryzykiem operacyjnym,
e) Systemu Informacji Zarządczej,
f) Regulaminu organizacyjnego,
g) Regulaminu działania Zarządu,
h) Notatek z przeglądu ww. procedur.

Forma szkolenia:
Szkolenie warsztatowe stacjonarne – połączone z praktycznym podejściem do organizacji i przeglądu dokumentacji w zakresie zarządzania ryzykiem istotnym oraz adekwatnością kapitałową.

Adresaci:
– Członków Zarządu
– Pracowników komórki ds. zarządzania ryzykiem, komórki ds. zgodności
– Audytorów wewnętrznych, pracowników kontroli wewnętrznej,
– Innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia

TRENER: RENATA SZOSTAK – Dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC), wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego, wieloletni praktyk bankowy, aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności i IOD (Bank w SOI) oraz na stanowisku Audytu Wewnętrznego (bank samodzielny). Doświadczony szkoleniowiec – obszary specjalizacji: ryzyka bankowe, audyt wewnętrzny, kontrola wewnętrzna, compliance. Wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

CENA: 440 zł/osoba

Plan szkolenia:

 1. Identyfikacja zmian przepisów zewnętrznych oraz ich wzajemnych powiązań, mających wpływ na okresowy przegląd zarządczy.
 2. Organizacja przeglądów zarządczych procedur, w tym rola:
 3. Komórki ds. zgodności,
 4. Komórki ds. ryzyka,
 5. Komórki organizacyjno-kadrowej,
 6. Zarządu i Rady Nadzorczej.
 7. Przegląd istotności rodzajów ryzyka występujących w banku spółdzielczym z uwzględnieniem zmian definicji w Rozporządzeniu MFFiPR z dnia 08.06.2021r.
 8. Zarządzanie ryzykiem reputacji i ryzykiem conduct risk.
 9. Zmiany w Instrukcji zarządzania ryzykiem operacyjnym min. Pod kątem uzupełnienia zapisów wynikających z Rozporządzenia MFFiPR z dnia 08.06.2021r.
 10. Zmiany w zasadach zarządzania ryzykiem kredytowym z uwzględnieniem Wytycznych EBA/GL/2020/06 w sprawie udzielania i monitorowania udzielania kredytów.
 11. Przegląd procedury ICAAP z uwzględnieniem Rozporządzenia MFFiPR z dnia 27 lipca 2021r.
 12. Weryfikacja limitów:
 13. Apetyt na ryzyko,
 14. Limit strategiczny,
 15. Limity szczegółowe, w tym limit ESG.
 16. Rola Komórki ds. ryzyka oraz komórek biznesowych na podstawie zapisów Rekomendacji Z KNF.
 17. Przegląd zarządcze struktury organizacyjnej z uwzględnieniem zmian przepisów.
 18. Weryfikacja:
 19. Regulaminu organizacyjnego,
 20. Regulaminu działania Zarządu.
 21. Weryfikacja Strategii zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem kultury ryzyka, PWNP, limitu strategicznego itp.
 22. Przegląd anonimowego systemu informowania o naruszeniach przepisów prawa, procedur wewnętrznych oraz przyjętych standardów postępowania – standardów etycznych.
 23. Uzupełnienie Systemu Informacji Zarządczej.
 24. Harmonogram wdrażania zmian przepisów.
 25. Pytania i odpowiedzi.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie