Data rozpoczęcia szkolenia:

26.10.2021

Data zakończenia szkolenia:

26.10.2021

Opis szkolenia:

Banki są zobowiązane do podejmowania ryzyka adekwatnego do poziomu posiadanych funduszy własnych. Podstawowe mierniki adekwatności kapitałowej to wskaźniki kapitałowe oraz wskaźnik dźwigni. W celu konstrukcji wewnętrznych miar adekwatności kapitałowej bank powinien zdefiniować istotne rodzaje ryzyka oraz przekształcić miary ryzyka w miary adekwatności kapitałowej. Bank co najmniej raz w roku przeprowadza przegląd zarządczy procedur w zakresie zarządzania ryzykiem istotnym oraz adekwatnością kapitałową, z uwzględnieniem między innymi zmian przepisów, takich jak np. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (RMFFiPR) z dnia 08.06.2021r. oraz Rekomendacji Z KNF.

Cele niniejszego szkolenia jest:

wskazanie elementów zarządzania adekwatnością kapitałową z uwzględnieniem istotnych rodzajów ryzyka, które podlegają przeglądom oraz wspólne przygotowanie notatek z ww. przeglądów. oraz wspólne przygotowanie notatek z ww. przeglądów.

Korzyści ze szkolenia:

 • Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona identyfikacja zmian przepisów zewnętrznych wymagających wprowadzenia do procedur wewnętrznych banku spółdzielczego.
 • Szkolenie obejmuje przegląd istotności ryzyka z uwzględnieniem zmian przepisów, definicji ryzyka i ich wpływu na adekwatność kapitałową oraz kulturę ryzyka.
 • Uczestnik szkolenia otrzyma informacje niezbędne do weryfikacji organizacji zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem trzech poziomów zarządzania.
 • Wspólnie zostanie dokonana weryfikacja limitów pod katem utworzenia limitu strategicznego

Szkolenie skierowane jest do: Członków Zarządu, Pracowników komórki ds. zarządzania ryzykiem, komórki ds. zgodności, Audytorów wewnętrznych, pracowników kontroli wewnętrznej,  Innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia

Wymagania wstępne dla uczestników:
Poziom szkolenia: podstawowy – oczekiwana wiedza na temat zarządzania ryzykiem oraz adekwatnością kapitałową w banku spółdzielczym.

TRENER: RENATA SZOSTAK – Obszary specjalizacji: ryzyka bankowe, audyt wewnętrzny, kontrola wewnętrzna, compliance, zatrudnienie na Stanowisku ds. zgodności oraz na stanowisku kontroli wewnętrznej w bankach spółdzielczych.

Dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC) – dyplom Polskiej Akademii Nauk, wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie ryzyka, kontroli wewnętrznej, compliance oraz audytu wewnętrznego, wieloletni praktyk bankowy (Narodowy Bank Polski, Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR SA), Bank Polskiej Spółdzielczości (wcześniej GBPZ S.A. we Wrocławiu)). Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej w Krakowie, Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach w zakresie szkolenia pracowników KNF (min. zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych) oraz Szkoły Bankowej w Sandomierzu. Trener z zakresu zarządzania ryzykiem bankowym oraz z zakresu kontroli wewnętrznej (w tym ryzyka braku zgodności i audytu wewnętrznego), ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń dla Rad Nadzorczych w zakresie obowiązków wynikających z przepisów bankowych.

Cena: 430 zł/os

Plan szkolenia:

 1. Identyfikacja zmian przepisów zewnętrznych oraz ich wzajemnych powiązań, mających wpływ na okresowy przegląd zarządczy.
 2. Organizacja przeglądów zarządczych procedur, w tym rola:
  • Komórki ds. zgodności,
  • Komórki ds. ryzyka,
  • Komórki organizacyjno – kadrowej,
  • Zarządu i Rady Nadzorczej.
 3. Przegląd istotności rodzajów ryzyka występujących w banku spółdzielczym z uwzględnieniem zmian definicji w Rozporządzeniu MFFiPR z dnia 08.06.2021r.
 4. Zarządzanie ryzykiem reputacji i ryzykiem conduct risk.
 5. Zmiany w Instrukcji zarządzania ryzykiem operacyjnym min. Pod kątem uzupełnienia zapisów wynikających z Rozporządzenia MFFiPR z dnia 08.06.2021r.
 6. Zmiany w zasadach zarządzania ryzykiem kredytowym z uwzględnieniem Wytycznych EBA/GL/2020/06 w sprawie udzielania i monitorowania udzielania kredytów.
 7. Przegląd procedury ICAAP z uwzględnieniem Rozporządzenia MFFiPR z dnia 27 lipca 2021r.
 8. Weryfikacja limitów:
  • Apetyt na ryzyko,
  • Limit strategiczny,
  • Limity szczegółowe, w tym limit ESG.
 9. Rola Komórki ds. ryzyka oraz komórek biznesowych na podstawie zapisów Rekomendacji Z KNF.
 10. Przegląd zarządcze struktury organizacyjnej z uwzględnieniem zmian przepisów.
 11. Weryfikacja:
  • Regulaminu organizacyjnego,
  • Regulaminu działania Zarządu.
 12. Weryfikacja Strategii zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem kultury ryzyka, PWNP, limitu strategicznego itp.
 13. Przegląd anonimowego systemu informowania o naruszeniach przepisów prawa, procedur wewnętrznych oraz przyjętych standardów postępowania – standardów etycznych.
 14. Uzupełnienie Systemu Informacji Zarządczej.
 15. Harmonogram wdrażania zmian przepisów.
 16. Pytania i odpowiedzi.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 17 86 41 952
kom.: 500 358 648

MIEJSCE SZKOLENIA:

BIAŁYSTOK –  Hotel „Leśny”, ul. Al.J.Pawła II  77

Zapisz się na szkolenie