Data rozpoczęcia szkolenia:

24.03.2020

Data zakończenia szkolenia:

24.03.2020

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest syntetyczne omówienie materii merytorycznej dotyczącej zagadnień bezpośrednio związanych z przygotowaniem Walnego Zgromadzenia/Zebrania Przedstawicieli w Banku Spółdzielczym.
Jak pokazuje praktyka, szczególne problemy nastręcza zgromadzenie i opracowanie dokumentacji, która podlega procedowaniu w trakcie zgromadzenia. Z uwagi na tę okoliczność, w trakcie szkolenia zostaną omówione merytoryczne podstawy i zasady przygotowania tej dokumentacji.

ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie adresowane jest do członków organów Banku Spółdzielczego oraz pracowników Banku, którzy są merytorycznie odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji ZP/ZW.

TRENER:  zawód radcy prawnego wykonuje od 2012 r. Doświadczenie zawodowe zdobywała w instytucjach finansowych, takich jak Bank Pekao S.A. oraz Bank BPS S.A., gdzie zajmowała się opracowywaniem wzorców umownych stosowanych przez te podmioty, zarówno w obrocie konsumenckim, jak i dwustronnie profesjonalnym oraz zastępstwem procesowym przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, reprezentowaniem podmiotów w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznika Finansowego oraz Komisję Nadzoru Finansowego. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych oraz w prowadzeniu spraw sądowych dotyczących odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej oraz postępowań z zakresu prawa pracy.

Plan szkolenia:

1. Identyfikacja zadań ZP/WZ na podstawie przepisów prawa oraz statutów wzorcowych dla banków spółdzielczych.
2. Opracowanie programu ZP/WZ na podstawie przepisów prawa oraz postanowień statutu.
3. Zasady sporządzania sprawozdania Zarządu.
4. Zakres informacji objętych sprawozdaniem Rady Nadzorczej.
5. Przypadki przekazywania informacji na ZP w sprawie zmiennych składników wynagradzania.
6. Przygotowanie opinii komitetu audytu w zakresie oceny procesu sprawozdawczości
Finansowej oraz rewizji finansowej:
a. Ocena niezależności firmy audytorskiej oraz biegłego rewidenta,
b. Ocena zgodności procesu rewizji finansowej z przepisami Ustawy o rachunkowości,
c. Weryfikacja zapisów umowy o badanie sprawozdania finansowego pod kątem klauzul zabronionych na podstawie Ustawy o rachunkowości,
d. Ocena rzetelności sprawozdawczości finansowej na podstawie opinii biegłego rewidenta,
e. Wydawanie zaleceń mających na celu poprawę rzetelności sprawozdawczości finansowej.
7. Przygotowanie uchwał na posiedzenie Rady Nadzorczej poprzedzające ZP/WZ, z uwzględnieniem polityki dywidendowej KNF oraz zmian w zakresie wskaźników kapitałowych banku.
8. Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego:
a. Zmiany w polityce stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
b. Ocena przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego z uwzględnieniem wskaźników KRI.
9. Wykaz informacji przekazywanych do instytucji nadzorujących ze szczególnym uwzględnieniem pisma do Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wyboru Rady Nadzorczej.
10. Zmiany w Regulaminie działania Rady Nadzorczej.
11. Polityka informacyjna – wykaz informacji ilościowych i jakościowych ujawnianych po uprawomocnieniu się uchwał ZP/WZ.
12. Ocena rękojmi należytego wykonania obowiązków członków / kandydatów do rady nadzorczej:
a. Opracowanie polityki wyborów / oceny rękojmi należytego wykonania obowiązków,
b. Ocena indywidualna kwalifikacji i rękojmi,
c. Ocena kolektywna.
13. Uchwały ZP/WZ – przykłady.
14. Pytania i odpowiedzi.

Adres i dane kontaktowe:

Filia w Lublinie

20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 1
Piotr Uliński – Koordynator ds. szkoleń
kom.: 797 308 502

Zapisz się na szkolenie