Data rozpoczęcia szkolenia:

23.06.2023

Data zakończenia szkolenia:

23.06.2023

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

Szkolenie koncentruje się na przedstawieniu:

  • podstaw materialnoprawnych odpowiedzialności banku związanych z naruszeniem zasad prowadzenia rachunków bankowych oraz wykonywaniem umów kredytowych
  • zasad dostępu do rachunków bankowych osób trzecich (pełnomocnik/spadkobierca/ zarządca sukcesyjny/likwidator)
  • zakresu czynności wykonywanych przez bank w ramach egzekucji sądowej i administracyjnej skierowanej do rachunku bankowego
  • trybu i sposobu rozwiązywania umów
  • obowiązków informacyjnych wobec klientów, w tym dotyczących zmiany regulaminów/ oprocentowania/taryfy płat i prowizji oraz obowiązków wynikających z dyrektywy MiFID
  • ryzyk dotyczących przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem nieuprawnionego ujawnienia lub przekazania danych osobowych
  • sposobów skutecznej obrony banku w postępowaniu sądowym zainicjowanym przez klienta banku lub osobę trzecią, zgłaszaniu właściwych zarzutów oraz dowodów
  • terminów przedawnienia roszczeń klientów wobec banku

ADRESACI: Szkolenie przeznaczone pracowników banków spółdzielczych.

PROWADZĄCA: Ewa Dzido – radca prawny Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie bankowym oraz prawie gospodarczym.
Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów sektora finansowego (były pracownik Departamentu Prawnego Banku BPS S.A. oraz Departamentu Prawnego Banku Pekao S.A.). Zapewnia bieżącą obsługę prawną bankom działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, świadcząc kompleksowe usługi doradztwa prawnego. Z powodzeniem reprezentuje banki w postępowaniach sądowych i arbitrażowych.

Cena: 480 zł/os brutto

Plan szkolenia:

godziny realizacji: 9:30-15:30

1. Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa banku:
1) obowiązki banku związane z dostępem do rachunku bankowego
2) czynności podejmowane wobec spadkobierców/zarządcy sukcesyjnego
3) forma składanych oświadczeń bank/posiadacz rachunku
4) zajęcie rachunku w postępowaniu egzekucyjnym
5) zamknięcie rachunku
6) obowiązki informacyjne banku wobec klientów
7) rozwiązywanie umów
8) cesja wierzytelności
2. Odpowiedzialność za działania/zaniechania pracowników/członków organów.
3. Ryzyko wynikające z przetwarzania danych osobowych:
1) przetwarzanie danych bez podstawy prawnej
2) złamanie zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych
3) zasady ujawniania danych osobowych w okresie obowiązywania umowy
4) zasady ujawniania danych osobowych po wygaśnięciu zobowiązania
5) naruszenie dóbr osobistych klienta
4. Obrona banku w postępowaniu sądowym:
1) okoliczności wyłączające winę banku
2) przedawnienie roszczenia
3) dowody składane przez bank
4) koszty sądowe
5) ryzyko reputacyjne

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie    (Bez noclegu, pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy)