Data rozpoczęcia szkolenia:

27.02.2020

Data zakończenia szkolenia:

27.02.2020

Opis szkolenia:

Wymagania wstępne:

Forma, sposób prowadzenia oraz zakres tematyczny zajęć gwarantują, że w szkoleniu mogą brać udział zarówno osoby posiadające doświadczenie w obszarze oceny zdolności kredytowej osób fizycznych, jak i osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w tym obszarze.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy dotyczącej kompleksowej oceny zdolności kredytowej osób fizycznych.

Korzyści ze szkolenia:

  • poprawa świadomości poziomu ryzyka kredytowego w banku spółdzielczym i możliwość ograniczenia przyszłych potencjalnych strat z portfela kredytowego,
  • zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających przegląd i modyfikację istniejących w banku strategii, polityk, procedur i instrukcji funkcjonujących w obszarze oceny zdolności kredytowej osób fizycznych,
  • nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie dotychczas posiadanej wiedzy w obszarze oceny zdolności kredytowej osób fizycznych.

Szkolenie umożliwi zdobycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w zakresie:

  • kompleksowego procesu oceny zdolności kredytowej osób fizycznych,
  • wymogów zewnętrznych nakładanych na banki spółdzielcze w tym obszarze,
  • stosowanych praktyk rynkowych w procesie oceny zdolności kredytowej osób fizycznych.

ADRESACI:

Szkolenie kierowane jest do pracowników różnego szczebla: Zarządu, Rady Nadzorczej oraz dyrektorów/ kierowników i specjalistów pracujących w obszarze ryzyka kredytowego, a także pracowników audytu i kontroli wewnętrznej.

TRENER: manager, ekspert, trener. Absolwent matematyki finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w jednostkach ryzyka w sektorze komercyjnym i spółdzielczym. Wiedza i doświadczenie zdobyte w sektorze komercyjnym jak i spółdzielczym pozwalają na pełniejsze dostosowanie rozwiązań omawianych na szkoleniach do specyfiki danego sektora

Plan szkolenia:

I. Wprowadzenie
1. Uwarunkowania regulacyjne
2. Podstawowe pojęcia
II. Proces oceny zdolności kredytowej osób fizycznych
1. Obszary badania zdolności kredytowej
1.1. Analiza ilościowa
1.2. Analiza jakościowa
2. Źródła dochodów
3. Wymagania dokumentacyjne potwierdzające źródło i wysokość dochodu
4. Ustalenie dochodu w oparciu o dokumentację
4.1. Umowa o pracę, kontrakt menedżerski, mianowanie, powołanie, wybór, kontrakt
4.2. Zawód marynarza
4.3. Działalność gospodarcza
4.4. Wynajem nieruchomości
4.5. Umowa zlecenie, umowa o dzieło
4.6. Działalność rolnicza
4.7 Świadczenie przedemerytalne, emerytura, renta, renta strukturalna
4.8. Wybrane zawody
5. Weryfikacja dokumentacji
5.1. Kalkulatory wynagrodzeń
5.2. Weryfikacja w oparciu o dodatkowe dokumenty
5.3. Weryfikacje telefoniczne, faksem, mailem
5.4 Bazy on-line wykonywania określonego zawodu
6. Zobowiązania finansowe klienta
7. Zgodność analizowanych dokumentów z oryginałami
8. Analiza sytuacji finansowej
8.1. Wysokość średnich miesięcznych dochodów netto
8.2. Koszty utrzymania
8.3. Koszty finansowe (kredytowe i niekredytowe)
9. Kalkulacja zdolności kredytowej
10. Wskaźnik DtI
11. Konsolidacja zobowiązań
12. Wspólnota majątkowa
13. Analiza historii kredytowej

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie