Data rozpoczęcia szkolenia:

17.10.2019

Data zakończenia szkolenia:

17.10.2019

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

  • zakres i praktyczne aspekty analizy finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem analizy wskaźnikowej oraz zróżnicowania profilu  działalności  klientów banku (specyfiki branży)
  • analiza pozioma i pionowa sprawozdań finansowych
  • elementy oceny ryzyka kredytowego i wnioski końcowe z analizy.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA: W efekcie szkolenia – poprawa umiejętności pracownika w zakresie:

  • odpowiedniego skompletowania i weryfikacji danych, które muszą zostać poddane analizie przy przeprowadzaniu oceny zdolności kredytowej;
  • oceny danych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych klientów, ze szczególnym uwzględnieniem  oceny  oraz  poprawnej   interpretacji wyliczonych  wskaźników finansowych (dane podmiotów o odmiennym profilu działalności), w tym  w szczególności „szybkiej” analizy pionowej i poziomej tych sprawozdań, jako podstawy wstępnej oceny  kondycji ekonomiczno-finansowej wnioskodawcy i  typowania pozycji do wyjaśnienia;
  • wnioskowania z wyników przeprowadzonej analizy finansowej i formułowania propozycji warunków decyzji kredytowej.

ADRESACI: personel kredytowy Banków Spółdzielczych

TRENER: doświadczony praktyk bankowy w obszarze identyfikacji i zarządzania ryzykiem kredytowym, wieloletni pracownik Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym Banku BPS S.A., obecnie Naczelnik Wydziału Analiz Kredytowych w  BS należącym do GRUPY BPS

Plan szkolenia:

1. Ocena zdolności kredytowej w kontekście przepisów ustawy Prawo bankowe.
2. Wymogi ustawy Prawo bankowe, które należy spełnić przy udzielaniu kredytu podmiotowi nie posiadającemu zdolności kredytowej (zasady klasyfikacji takich ekspozycji kredytowych).
3. Ocena założeń biznes planów, ich wiarygodności i realności wykonania.
4. Elementy wchodzące w skład standardowej metodyki oceny ryzyka kredytowego – zdolności kredytowej dla transakcji kredytowych wnioskowanych przez klientów instytucjonalnych:
a) ocena formalno-prawna
b) ocena wstępna
c) ocena danych z baz wykorzystywanych przez Bank
d) ocena dotychczasowej współpracy Klienta z Bankiem
e) ocena merytoryczna (analiza ilościowa i jakościowa)
• identyfikacja i ocena powiązań klienta z innymi podmiotami w kontekście ich wpływu na jego sytuację ekonomiczno – finansową
• rachunek zysków i strat, bilans, przepływy finansowe – budowa, powiązania pozycji, analiza pionowa i pozioma,
• podstawowe grupy wskaźników finansowych (ocena ilościowa – obiektywny charakter oceny)
• ocena jakościowa – subiektywny charakter oceny
• rola wskaźników branżowych przy ocenie sytuacji klienta
• wskaźniki efektywności inwestycji przy ocenie projektu inwestycyjnego /deweloperskiego
• ocena zapotrzebowania na kapitał obrotowy
f) raport kredytowy (dokument prezentujący wyniki kompleksowej oceny wniosku klienta)
g) SWOT (analiza słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń)
h) prawne zabezpieczenie kredytu – dobór najwłaściwszych form w zależności od rodzaju produktu oraz poziomu ryzyka kredytowego transakcji
i) identyfikacja czynników ryzyka – podsumowanie wyników analizy
j) wnioski końcowe i rekomendacja warunków decyzji kredytowej.
5. Ryzyka związane z ograniczonym zakresem informacji w ocenie sytuacji klientów prowadzących księgowość uproszczoną.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – p.o. Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie