Data rozpoczęcia szkolenia:

19.09.2019

Data zakończenia szkolenia:

19.09.2019

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

  • zakres i praktyczne aspekty analizy finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem analizy wskaźnikowej oraz zróżnicowania profilu  działalności  klientów banku (specyfiki branży)
  • analiza pozioma i pionowa sprawozdań finansowych
  • elementy oceny ryzyka kredytowego i wnioski końcowe z analizy.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA: W efekcie szkolenia – poprawa umiejętności pracownika w zakresie:

  • odpowiedniego skompletowania i weryfikacji danych, które muszą zostać poddane analizie przy przeprowadzaniu oceny zdolności kredytowej;
  • oceny danych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych klientów, ze szczególnym uwzględnieniem  oceny  oraz  poprawnej   interpretacji wyliczonych  wskaźników finansowych (dane podmiotów o odmiennym profilu działalności), w tym  w szczególności „szybkiej” analizy pionowej i poziomej tych sprawozdań, jako podstawy wstępnej oceny  kondycji ekonomiczno-finansowej wnioskodawcy i  typowania pozycji do wyjaśnienia;
  • wnioskowania z wyników przeprowadzonej analizy finansowej i formułowania propozycji warunków decyzji kredytowej.

ADRESACI: personel kredytowy Banków Spółdzielczych

TRENER: doświadczony praktyk bankowy w obszarze identyfikacji i zarządzania ryzykiem kredytowym, wieloletni pracownik Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym Banku BPS S.A., obecnie Naczelnik Wydziału Analiz Kredytowych w  BS należącym do GRUPY BPS

Plan szkolenia:

1. Ocena zdolności kredytowej w kontekście przepisów ustawy Prawo bankowe.
2. Wymogi ustawy Prawo bankowe, które należy spełnić przy udzielaniu kredytu podmiotowi nie posiadającemu zdolności kredytowej (zasady klasyfikacji takich ekspozycji kredytowych).
3. Elementy wchodzące w skład standardowej metodyki oceny ryzyka kredytowego – zdolności kredytowej dla transakcji kredytowych wnioskowanych przez klientów instytucjonalnych:
a) ocena formalno-prawna
b) ocena wstępna
c) ocena danych z baz wykorzystywanych przez Bank
d) ocena dotychczasowej współpracy Klienta z Bankiem
e) ocena merytoryczna (analiza ilościowa i jakościowa)
• identyfikacja i ocena powiązań klienta z innymi podmiotami w kontekście ich wpływu na jego sytuację ekonomiczno – finansową
• rachunek zysków i strat, bilans, przepływy finansowe – budowa, powiązania pozycji, analiza pionowa i pozioma,
• podstawowe grupy wskaźników finansowych (ocena ilościowa – obiektywny charakter oceny)
• ocena jakościowa – subiektywny charakter oceny
• rola wskaźników branżowych przy ocenie sytuacji klienta
• wskaźniki efektywności inwestycji przy ocenie projektu inwestycyjnego /deweloperskiego
• ocena zapotrzebowania na kapitał obrotowy
f) raport kredytowy (dokument prezentujący wyniki kompleksowej oceny wniosku klienta)
g) SWOT (analiza słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń)
h) prawne zabezpieczenie kredytu – dobór najwłaściwszych form w zależności od rodzaju produktu oraz poziomu ryzyka kredytowego transakcji
i) identyfikacja czynników ryzyka – podsumowanie wyników analizy
j) wnioski końcowe i rekomendacja warunków decyzji kredytowej.

4. Ryzyka związane z ograniczonym zakresem informacji w ocenie sytuacji klientów prowadzących księgowość uproszczoną.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 17 86 41 952
kom.: 500 358 648

MIEJSCE SZKOLENIA:

BIAŁYSTOK –  Hotel „Leśny”, ul. Al.J.Pawła II  77

Zapisz się na szkolenie