Data rozpoczęcia szkolenia:

30.03.2020

Data zakończenia szkolenia:

30.03.2020
31.03.2020

Opis szkolenia:

Perspektywa UE 2014 – 2020 – to nowe możliwości dofinansowania między innymi samorządów, które z niecierpliwością oczekują szerszego uruchomienia naborów wniosków o dofinansowanie w ramach środków UE, przyznanych Polsce na lata 2014-2020. Budżet do rozdysponowania w ramach tej Perspektywy Finansowej UE jest wysoki. Wiele jednostek samorządu ponownie „wyciągnie ręce” po kredyty, gdyż bez dodatkowego wsparcia nie będzie ich stać na wkład własny, który jest niezbędny by ubiegać się o dofinansowanie z UE. Popyt na kredyty może być jeszcze większy, gdyż obecna perspektywa finansowa UE najprawdopodobniej będzie ostatnim tak wysokim wparciem dla polskich samorządów. Biorąc pod uwagę już dosyć duże zadłużenie znacznej części jednostek samorządu terytorialnego, staranność oceny zdolności kredytowej nabiera szczególnego znaczenia dla oceny ryzyka kredytowego.

Cele szkolenia: 

Celem szkolenia jest zdobycie:

  • aktualnej wiedzy w zakresie znajomości zasad kredytowania jednostek samorządu terytorialnego,
  • umiejętności współpracy ze strategicznymi klientami, do których zalicza się jednostki samorządu terytorialnego i podległe im jednostki organizacyjne,
  • umiejętności zwiększania dochodów Banku Spółdzielczego, po zapoznaniu się z metodyką kredytowania jednostek samorządu terytorialnego.
  • zdobycie aktualnej wiedzy w zakresie znajomości zasad kredytowania samorządowych instytucji kultury.

Korzyści ze szkolenia:

Program szkolenia z tematyki oceny zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego uwzględnia zmiany przepisów prawa w tym zakresie. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają metodykę oceny zdolności kredytowej, dokonując obliczeń z wykorzystaniem komputerów. Będą to rzeczywiste przypadki kredytowe.

Uczestnicy otrzymają też:

– obowiązujące akty prawne, z komentarzami i przykładami praktycznymi, które zostaną omówione
w  trakcie szkolenia,

– regulacje dotyczące kredytowania jednostek samorządu terytorialnego, tj: regulamin, instrukcję –

metodykę kredytowania, wniosek wraz z załącznikami, arkusz oceny ryzyka kredytowego  

opracowany w arkuszu kalkulacyjny EXCEL, wzorce umów, arkusze monitoringu udzielonych

kredytów, wzorzec promesy udzielenia kredytu (w wersji elektronicznej).

Coraz częściej Klientami Banków Spółdzielczych, występującymi o kredyty, są samorządowe instytucje kultury, np. biblioteki i domy (ośrodki) kultury – gminne, powiatowe czy wojewódzkie. Są to instytucje podległe organizacyjnie i finansowo jednostkom samorządu terytorialnego, ale też z mocy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej posiadają osobowość prawną. Jednostki te występują o kredyty na inwestycje, jak również na inne przedsięwzięcia dla lokalnych społeczności, wspomagając często finansowanie swoich projektów środkami z Unii Europejskiej. Mogą to być znaczne kwoty.

Chcąc w sposób profesjonalny umieć ocenić ryzyko kredytowe, być w zgodzie z aktualnymi przepisami prawa, niezbędne jest poznanie wiedzy w tym zakresie.

ADRESACI: Pracownicy banków spółdzielczych odpowiedzialni za współpracę kredytową z jednostkami samorządu terytorialnego

TRENER: Ponad 20-letni staż w prowadzeniu zajęć dla pracowników Banków Spółdzielczych w Polsce, praktyk w zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, obecnie wiceprezes Banku Spółdzielczego w Lubartowie

Plan szkolenia:

MIEJSCE SZKOLENIA: KATOWICE

WYMAGANIA WSTĘPNE OD UCZESTNIKÓW

Znajomość podstaw arkusza kalkulacyjnego EXCEL.

Temat 1

OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W PERSPEKTYWIE UE 2014 – 2020 – warsztaty praktyczne

1. Analiza aktów prawnych, w oparciu o które działają jednostki samorządu terytorialnego – gminy, powiaty, województwa i związki jednostek samorządu terytorialnego.

a) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – rozdział VII dotyczący samorządu terytorialnego.
b) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /z aktualnymi zmianami/.
c) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /z aktualnymi zmianami/.
d) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /z aktualnymi zmianami/.
e) Ustawa z dnia 7 października 1993 r. o regionalnych izbach obrachunkowych / z aktualnymi zmianami/.

2. Omówienie i usystematyzowane następujących zagadnień:

a) Jednostki samorządu terytorialnego jako podmioty prawa;
b) Zadania własne jednostek samorządu terytorialnego jako potencjalne cele kredytowania;
c) Władze jednostki samorządu terytorialnego oraz ich właściwości;
d) Kompetencje dotyczące czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji a także emisji papierów wartościowych;
e) Kontrasygnata skarbnika jednostki samorządu terytorialnego;
f) Podpisy i pieczęcie jednostek samorządu terytorialnego na dokumentach kredytowych;
g) Prawidłowość zawarcia umowy o kredyt;
h) Mienie komunalne jednostki samorządu terytorialnego a ocena adekwatności zabezpieczenia spłaty zobowiązań;
i) Jawność gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego a ocena zdolności kredytowej;
j) Jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego a możliwość zaciągania przez nie zobowiązań kredytowych;
k) Budżet jednostki samorządu terytorialnego, kontrola wykonania budżetu i sprawozdawczość budżetowa;
l) Związki i porozumienia międzygminne;
m) Organy nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego;
n) Źródła i warunki finansowania deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego;
o) Środki europejskie w współfinansowaniu projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego;
p) Dług publiczny – procedury ostrożnościowe i sanacyjne;
q) Zaciąganie zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego – rodzaje kredytów, pożyczek oraz emisja papierów wartościowych;
r) Procedury zamówień publicznych na usługi bankowe;
s) Limity zobowiązań dla jednostek samorządu terytorialnego;
t) Opiniowanie możliwości spłaty kredytu, pożyczki, emisji papierów wartościowych oraz inne opinie regionalnych izb obrachunkowych analizowane w procesie oceny wniosku;
u) Rodzaje gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostkom samorządu terytorialnego;
v) Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego;
w) Rodzaje pomocy jednostkom samorządu terytorialnego, znajdującym się trudnej sytuacji finansowej;

3. Omówienie metodyki oceny zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego (nowa ocena – nowa Instrukcja).

a) Wniosek o kredyt i o promesę udzielenia kredytu oraz załączniki do wniosku.
b) Wykazy dokumentów niezbędnych do oceny wniosków o kredyty.
c) Arkusz oceny wniosku.
d) Metodologia obliczeń zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego.
e) Umowa kredytowa.
f) Monitoring udzielonego kredytu.

4. Prawne formy zabezpieczania spłaty kredytu.
5. Finansowanie inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego emisją obligacji komunalnych – podstawy wiedzy – rola Banku Spółdzielczego w procesie emisji.
6. Baza przetargów o kredyty.

 

Temat 2.

OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

1. Analiza aktów prawnych w oparciu, o które funkcjonują samorządowe instytucje kultury.
Zakres działania i zadania – gmin, powiatów i województw, dotyczące samorządowych instytucji kultury:
a) Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych – wybrane fragmenty.
b) Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – wybrane fragmenty,
c) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym – wybrane fragmenty,
d) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa – wybrane fragmenty.
e) Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Sposób oceny wniosku o kredyt samorządowej instytucji kultury
a) Wykaz dokumentów niezbędnych do oceny wniosków o kredyty.
b) Ocena dokumentów formalno-prawnych działalności samorządowych instytucji kultury.
c) Ocena finansowa.
d) Ocena projektu finansowanego kredytem.
e) Arkusz oceny wniosku kredytowego.
f) Umowa o kredyt.
g) Możliwe zabezpieczenia spłaty kredytu zaciąganego przez samorządową instytucję kultury.
h) Monitoring udzielonego kredytu.
i) Promesa udzielenia kredytu.

 

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

INNY ADRES SZKOLENIA:

KATOWICE – Centrum biurowo-szkoleniowe ul. MONIUSZKI 7

Zapisz się na szkolenie