Data rozpoczęcia szkolenia:

22.11.2021

Data zakończenia szkolenia:

22.11.2021
23.11.2021

Opis szkolenia:

W ostatnich latach, w prawodawstwie dotyczącym zamówień publicznych nastąpiły duże zmiany. Przygotowywano się do tego odpowiednio wcześnie, organizując spotkania, konferencje, publikując informacje. Pracowano też nad stroną techniczną organizacji zamówień publicznych. W dniu 24 czerwca 2021 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw RP (poz. 1129) obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Banki Spółdzielcze w swojej praktyce mogą spotkać się z następującymi rodzajami przetargów organizowanych w oparciu o ustawę – Prawo zamówień publicznych:

  1. na usługę prowadzenia bankowej obsługi budżetu gminy / powiatu, związku komunalnego, samorządowej instytucji kultury (Dom Kultury, Biblioteka, Muzeum),
  2. na usługę udzielenia kredytu dla gminy / powiatu, związku komunalnego, samorządowej instytucji kultury,
  3. na usługę udzielenia poręczenia, gwarancji za jednostkę samorządu terytorialnego,
  4. na usługę prowadzenia bankowej obsługi przedsiębiorstw gospodarki komunalnej oraz usługę udzielenia kredytu, gwarancji, poręczenia tym przedsiębiorstwom,
  5. na usługę prowadzenia bankowej obsługi kasowej urzędów skarbowych.

Nie często mamy do czynienia z koniecznością składania ofert w naszej pracy w Banku – niektórzy kilka razy w roku, inni raz, a jeszcze inni raz na kilka lat.
Wiedza jest ulotna. Nie sposób zapamiętać całości zagadnień potrzebnych do przygotowania i złożenia oferty. Ustawa – Prawo zamówień publicznych jest bardzo obszerna. Opracowana przez – wykładowcę  z komentarzami, przykładami zajęła 445 stron + kilkadziesiąt stron innych przepisów do ustawy. Ustawa nie jest napisana tylko dla banków. Wszystkie przetargi w Polsce – na usługi, dostawy, roboty budowlane itp. odbywają się wg jej przepisów.

 Cel szkolenia:

Zdobycie aktualnej wiedzy w zakresie znajomości zasad  udziału banków w przetargach o zamówienie publiczne.

Korzyści ze szkolenia:

Uzyskanie wiedzy przydatnej na zajmowanym stanowisku, poszerzenie wiedzy o doświadczenie wykładowcy, który zajmuje się tą tematyka od wielu lat

 Adresaci:

  • Członkowie Zarządu
  • Pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie ofert przetargowych
  • Pracownicy stanowisk kredytowych

METODYKA: szkolenie (warsztaty) wspomagane komputerami,

TRENER: Mirosław Gajewski – ponad 20-letni staż w prowadzeniu zajęć dla pracowników Banków Spółdzielczych w Polsce, praktyk w zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, obecnie wiceprezes Banku Spółdzielczego w Lubartowie.

Plan szkolenia:

Miejsce szkolenia: WROCŁAW,

Kurzy Targ 5, sala szkoleniowa III piętro

PROGRAM SZKOLENIA

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAKTYCE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO 2021
– warsztaty praktyczne /wspomagane komputerowo/

1. Nowe definicje – zamówienia klasyczne.
2. Regulaminy, jednostek samorządu terytorialnego, udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 130.000 zł.
3. Szacowanie wartości zamówienia przez jednostkę samorządu terytorialnego.
4. Nowe progi unijne.
5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
6. Definicje w zamówieniach publicznych: cena, dokumenty zamówienia, /…/ podmiotowe środki dowodowe, /…/,
7. Pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia zadawane przez banki komercyjne.
8. Wyłączenie stosowania ustawy do niektórych zamówień.
9. Zasady udzielania zamówień.
10. Przykłady łamania przepisów ustawy przez jednostki samorządu terytorialnego.
11. Jawność postępowania.
12. Plany postępowań o udzielanie zamówień publicznych.
13. Pojęcie wartości zamówienia.
14. Zamawiający i wykonawcy – prawa i obowiązki.
15. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.
16. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami – komunikacja elektroniczna.
17. Dokumentowanie postępowań.
18. Postępowanie o udzielenie zmówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.
19. Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego publicznego.
20. Nowe praktyki – wstępne konsultacje rynkowe zamawiającego.
21. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych.
22. Wadium przetargowe.
23. Opis przedmiotu zamówienia.
24. Żądanie podmiotowych środków dowodowych przez zamawiających publicznych.
25. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców.
26. Wykluczenia wykonawców z postępowań.
27. Katalog warunków udziału w postępowaniu.
28. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków w postępowaniu.
29. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – sposób jego wypełnienia.
30. Wezwanie do złożenia, poprawienia, uzupełnienia, wyjaśnienia dokumentów lub oświadczeń.
31. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
32. Tryby udzielania zamówień.
33. Przesłanki odrzucenia ofert.
34. Terminy i sposób składania ofert.
35. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ).
36. Odwrócona kolejność oceny ofert.
37. Zasady wyjaśniania treści SWZ.
38. Otwarcie ofert i ich ocena.
39. Pojęcie rażąco niskiej ceny oraz żądanie przez zamawiającego wyjaśnień.
40. Wybór najkorzystniejszej oferty.
41. Unieważnienie postępowania.
42. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.
43. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne.
44. Organy właściwe w sprawach zamówień publicznych: Prezes UZP, Krajowa Izba Odwoławcza.
45. Środki ochrony prawnej: postępowanie odwoławcze i postępowanie skargowe.
46. Pozasądowe rozwiązywanie sporów.
47. Kontrola udzielania zamówień.
48. Wytyczne do wydania przez Bank opinii o wykonawcy ubiegającym się o udzielenia zamówienia w przetargu publicznym.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

Zapisz się na szkolenie