Data rozpoczęcia szkolenia:

16.09.2019

Data zakończenia szkolenia:

16.09.2019
17.09.2019

Opis szkolenia:

Perspektywa UE 2014 – 2020 – to nowe możliwości dofinansowania między innymi samorządów, które z niecierpliwością oczekują szerszego uruchomienia naborów wniosków o dofinansowanie w ramach środków UE, przyznanych Polsce na lata 2014-2020.

Budżet do rozdysponowania w ramach tej Perspektywy Finansowej UE jest wysoki.

Wiele jednostek samorządu ponownie „wyciągnie ręce” po kredyty, gdyż bez dodatkowego wsparcia nie będzie ich stać na wkład własny, który jest niezbędny by ubiegać się o dofinansowanie z UE. Popyt na kredyty może być jeszcze większy, gdyż obecna perspektywa finansowa UE najprawdopodobniej będzie ostatnim tak wysokim wparciem dla polskich samorządów. Biorąc pod uwagę już dosyć duże zadłużenie znacznej części jednostek samorządu terytorialnego, staranność oceny zdolności kredytowej nabiera szczególnego znaczenia dla oceny ryzyka kredytowego

CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zdobycie:

  • aktualnej wiedzy w zakresie znajomości zasad kredytowania jednostek samorządu terytorialnego,
  • umiejętności współpracy ze strategicznymi klientami, do których zalicza się jednostki samorządu terytorialnego i podległe im jednostki organizacyjne,
  • umiejętności zwiększania dochodów Banku Spółdzielczego, po zapoznaniu się z metodyką kredytowania jednostek samorządu terytorialnego.
  • zdobycie aktualnej wiedzy w zakresie znajomości zasad kredytowania samorządowych instytucji kultury.

UCZESTNICY SZKOLENIA: pracownicy Banków Spółdzielczych, odpowiedzialni za współpracę kredytową z Jednostkami  Samorządu Terytorialnego

PROWADZENIE: ponad 20-letni staż w prowadzeniu zajęć dla pracowników Banków Spółdzielczych w Polsce, praktyk w zakresie współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, obecnie wiceprezes Banku Spółdzielczego w Lubartowie

Plan szkolenia:

OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W PERSPEKTYWIE UE 2014 – 2020 – warsztaty praktyczne

1. Analiza aktów prawnych, w oparciu o które działają jednostki samorządu terytorialnego – gminy, powiaty, województwa i związki jednostek samorządu terytorialnego.
a) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – rozdział VII dotyczący samorządu terytorialnego.
b) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /z aktualnymi zmianami/.
c) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /z aktualnymi zmianami/.
d) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /z aktualnymi zmianami/.
e) Ustawa z dnia 7 października 1993 r. o regionalnych izbach obrachunkowych / z aktualnymi zmianami/.
2. Omówienie i usystematyzowane następujących zagadnień:
a) Jednostki samorządu terytorialnego jako podmioty prawa;
b) Zadania własne jednostek samorządu terytorialnego jako potencjalne cele kredytowania;
c) Władze jednostki samorządu terytorialnego oraz ich właściwości;
d) Kompetencje dotyczące czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji a także emisji papierów wartościowych;
e) Kontrasygnata skarbnika jednostki samorządu terytorialnego;
f) Podpisy i pieczęcie jednostek samorządu terytorialnego na dokumentach kredytowych;
g) Prawidłowość zawarcia umowy o kredyt;
h) Mienie komunalne jednostki samorządu terytorialnego a ocena adekwatności zabezpieczenia spłaty zobowiązań;
i) Jawność gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego a ocena zdolności kredytowej;
j) Jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego a możliwość zaciągania przez nie zobowiązań kredytowych;
k) Budżet jednostki samorządu terytorialnego, kontrola wykonania budżetu i sprawozdawczość budżetowa;
l) Związki i porozumienia międzygminne;
m) Organy nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego;
n) Źródła i warunki finansowania deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego;
o) Środki europejskie w współfinansowaniu projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego;
p) Dług publiczny – procedury ostrożnościowe i sanacyjne;
q) Zaciąganie zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego – rodzaje kredytów, pożyczek oraz emisja papierów wartościowych;
r) Procedury zamówień publicznych na usługi bankowe;
s) Limity zobowiązań dla jednostek samorządu terytorialnego;
t) Opiniowanie możliwości spłaty kredytu, pożyczki, emisji papierów wartościowych oraz inne opinie regionalnych izb obrachunkowych analizowane w procesie oceny wniosku;
u) Rodzaje gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostkom samorządu terytorialnego;
v) Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego;
w) Rodzaje pomocy jednostkom samorządu terytorialnego, znajdującym się trudnej sytuacji finansowej;
3. Omówienie metodyki oceny zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego (nowa ocena – nowa Instrukcja).
a) Wniosek o kredyt i o promesę udzielenia kredytu oraz załączniki do wniosku.
b) Wykazy dokumentów niezbędnych do oceny wniosków o kredyty.
c) Arkusz oceny wniosku.
d) Metodologia obliczeń zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego.
e) Umowa kredytowa.
f) Monitoring udzielonego kredytu.
4. Prawne formy zabezpieczania spłaty kredytu.
5. Finansowanie inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego emisją obligacji komunalnych – podstawy wiedzy – rola Banku Spółdzielczego w procesie emisji.
6. Baza przetargów o kredyty.

OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

1. Analiza aktów prawnych w oparciu, o które funkcjonują samorządowe instytucje kultury.
Zakres działania i zadania – gmin, powiatów i województw, dotyczące samorządowych instytucji kultury:
a) Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych – wybrane fragmenty.
b) Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – wybrane fragmenty,
c) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym – wybrane fragmenty,
d) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa – wybrane fragmenty.
e) Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Sposób oceny wniosku o kredyt samorządowej instytucji kultury
a) Wykaz dokumentów niezbędnych do oceny wniosków o kredyty.
b) Ocena dokumentów formalno-prawnych działalności samorządowych instytucji kultury.
c) Ocena finansowa.
d) Ocena projektu finansowanego kredytem.
e) Arkusz oceny wniosku kredytowego.
f) Umowa o kredyt.
g) Możliwe zabezpieczenia spłaty kredytu zaciąganego przez samorządową instytucję kultury.
h) Monitoring udzielonego kredytu.
i) Promesa udzielenia kredytu.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie