Data rozpoczęcia szkolenia:

25.01.2022

Data zakończenia szkolenia:

25.01.2022

Opis szkolenia:

Zgodnie z zapisami Rekomendacji „H” Komisji Nadzoru Finansowego Rada Nadzorcza Banku jest zobowiązana do corocznej oceny skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej. Rada Nadzorcza przeprowadza wyżej wymienioną ocenę z uwzględnieniem opinii wydanej przez Komitet Audytu (o ile został powołany). Na podstawie zapisów Rekomendacji „Z” Zarząd i Rada Nadzorcza przeprowadza ocenę stosowania Zasad ładu wewnętrznego, którą można połączyć z oceną systemu kontroli wewnętrznej wykorzystując te same źródła danych.

CEL SZKOLENIA:

przeprowadzenie oceny systemu kontroli, zarządzania ryzykiem braku zgodności oraz stosowania zasad ładu wewnętrznego, w tym przegląd regulaminu / zasad przeprowadzania kontroli wewnętrznej, regulaminu / Zasad funkcjonowania komórki ds. zgodności oraz Matrycy funkcji kontroli.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona weryfikacja mierników realizacji celów kontroli wewnętrznej z uwzględnieniem wytycznych spółdzielni zarządzających systemem ochrony.
 • Uczestnik szkolenia otrzyma informacje niezbędne do weryfikacji procedur w zakresie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem braku zgodności, matrycy funkcji kontroli z uwzględnieniem procedur (wytycznych) obydwu zrzeszeń (SGB i BPS).
 • Uczestnik otrzyma w ramach szkolenia przykłady notatek z weryfikacji procedur, oceny skuteczności kontroli wewnętrznej, oceny efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności, matrycy funkcji kontroli.
 • Uczestnik otrzyma przykład opinii Komitetu Audytu w sprawie ww. ocen.
 • Uczestnik otrzyma projekty uchwał w sprawie oceny systemu kontroli wewnętrznej.
 • Uczestnicy otrzymają przykład planu działania komórki ds. zgodności na 2022r.,
 • Uczestnicy otrzymają przykład notatki z oceny Zasad ładu wewnętrznego, w tym:
  1. Oceny stosowania etyki bankowej,
  2. Przestrzegania polityki unikania konfliktów interesów,
  3. Stosowania kultury ryzyka.

 Adresaci szkolenia: Szkolenie jest skierowane do Członków Zarządu, pracowników komórek ds. zarządzania ryzykiem, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

TRENER:  RENATA SZOSTAK – dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC), wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego, wieloletni praktyk bankowy, aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności i IOD (Bank w SOI) oraz na stanowisku Audytu Wewnętrznego (bank samodzielny). Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

Cena: 490 zł/os brutto 

Plan szkolenia:

CZAS TRWANIA: 9.00-15.00

 1. Podstawy prawne przeprowadzania weryfikacji i oceny systemu kontroli wewnętrznej.
 2. Dostosowanie systemu kontroli wewnętrznej do struktury organizacyjnej z uwzględnieniem trzech linii obrony.
 3. Przegląd procesów kluczowych realizowanych przez Bank.
 4. Weryfikacja wykazu mechanizmów kontroli wewnętrznej na podstawie zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 08.06.2021r.,
 5. Przegląd zasad raportowania w zakresie systemu kontroli wewnętrznej.
 6. Weryfikacja mierników skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej – mierników realizacji celów kontroli wewnętrznej.
 7. Rola Komitetu Audytu w procesie oceny skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej.
 8. Omówienie notatki z weryfikacji Regulaminu / Zasad przeprowadzania kontroli wewnętrznej.
 9. Ocena efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności,
 10. Przegląd i weryfikacja Matrycy funkcji kontroli z uwzględnieniem zmian przepisów zewnętrznych,
 11. Weryfikacja planu testowania stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz planu działania komórki ds. zgodności na 2022r.,
 12. Przygotowanie opinii Komitetu Audytu, zapisów do protokołów z posiedzenia Zarządu oraz posiedzenia Rady Nadzorczej w ww. sprawach, projektów uchwał itp.
 13. Ocena stosowania Zasad ładu wewnętrznego, w tym:
  • Ocena przestrzegania zasad etyki bankowej,
  • Ocena stosowania Polityki unikania konfliktu interesów,
  • Ocena przestrzegania kultury ryzyka.
 14. Pytania i odpowiedzi.

 

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie