Data rozpoczęcia szkolenia:

24.05.2019

Data zakończenia szkolenia:

24.05.2019

Opis szkolenia:

W odpowiedzi na indywidualne pisma Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie arkuszy służących do przeprowadzenia Badania i Oceny Nadzorczej (BION) banki spółdzielcze powinny poddać analizie zakres oceny oraz przygotować odpowiedzi na zadane pytania.

CELEM NINIEJSZEGO SZKOLENIA jest zapoznanie osób odpowiedzialnych za sporządzanie informacji dla Komisji Nadzoru Finansowego z metodyką przeprowadzania oceny BION, zasadami sporządzania odpowiedzi na pytania zawarte w arkuszach na podstawie zmian przepisów, które zostały wdrożone w 2018 r. oraz na początku 2019 r.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

  • Zapoznanie się ze zmianami w Metodyce i w arkuszach BION,
  • Uzyskanie pomocy w wypełnianiu arkuszy BION,
  • Otrzymanie przykładów odpowiedzi na pytania zawarte w arkuszach BION (propozycja wypełnionych arkuszy),
  • Zestawienie informacji dodatkowych do wysłania w ramach BION.

UCZESTNICY SZKOLENIA: osoby zajmujące się w banku spółdzielczym sporządzaniem informacji zarządczej, osoby odpowiedzialne za nadzór nad zarządzaniem ryzykiem, pracownicy kontroli wewnętrznej, w tym audytu wewnętrznego, komórki ds. zgodności itp.

TRENER: wieloletni praktyk bankowy, trener z zakresu z ryzyka bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń dla Rad Nadzorczych w zakresie obowiązków wynikających z przepisów bankowych. Dyplomowany Audytor wewnętrzny. Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik FRBS.

Plan szkolenia:

1. Kryteria podziału banków pod kątem zakresu sporządzania informacji,
2. Zasady akceptacji przesłanej dokumentacji,
3. Okres objęty oceną:
a. Dane ilościowe,
b. Informacje jakościowe.
4. Wykaz dokumentów przesyłanych w ramach BION,
5. Zestawienia tabelaryczne (Z1-Z14).
6. Zasady wypełniania załączników (Instrukcja).
7. Najważniejsze elementy w obszarach badania BION – uproszczony:
a. 6_1_4_ZK – wymogi kapitałowe oraz kapitał wewnętrzny tworzony na ryzyka istotne,
b. Ryzyko kredytowe – RK_FS – limity,
c. Ryzyko koncentracji kredytowej – limity i zasady przekraczania limitów,
d. Zarządzanie bankiem, ze szczególnym uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem braku zgodności.
8. Najważniejsze elementy w obszarach badania BION – pełny:
a. Ryzyko biznesowe – proces planowania,
b. Ryzyko kredytowe – RK_FS – w tym wytyczne EBA,
c. Ryzyko koncentracji,
d. Ryzyko operacyjne,
e. Ryzyko IT z uwzględnieniem bankowości elektronicznej.
f. Ryzyko płynności i ryzyko finansowania z uwzględnieniem wytycznych EBA w sprawie testów warunków skrajnych,
g. Ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej,
h. Ryzyko rynkowe:
• Realizacja zapisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
• Przekazywanie kluczowych informacji dotyczących instrumentów finansowych oferowanych klientom,
• Wdrożenie zapisów Rozporządzenia MAR.
i. Ryzyko ogólne stopy procentowej w księdze bankowej, z uwzględnieniem wdrożenia wytycznych EBA w sprawie IRRBB z dnia 19 lipca 2018r.
9. Zarządzanie bankiem:
a. Strategia zarządzania ryzykiem,
b. Polityka wynagradzania,
c. Współpraca z biegłym rewidentem, w tym rola komitetu audytu,
d. Podział zadań w zarządzie,
e. Zasady okresowej oceny kwalifikacji członków zarządu oraz rady nadzorczej z uwzględnieniem zmian ustawy Prawo bankowe oraz wytycznych EBA / ESMA,
f. Wykaz osób pełniących kluczowe stanowiska w Banku oraz opis kryteriów kwalifikowania,
g. Zasady oceny odpowiedniości stanowisk kluczowych oraz członków organu zarządzającego z uwzględnieniem EAB i ESMA,
h. Rola rady nadzorczej i jej komitetów oraz zarządu w zarządzaniu ryzykiem,
i. Organizacja zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem trzech linii obrony.
j. Anonimowy system informowania o naruszeniach.
10. System informacji zarządczej.
11. System kontroli wewnętrznej.
12. Zarządzanie kapitałem:
a. Limity z uwzględnieniem progów ostrzegawczych,
b. Planowanie kapitałowe,
c. Testy warunków skrajnych z uwzględnieniem wytycznych EBA,
d. Kontrola wewnętrzna w zakresie zarządzania adekwatnością kapitałową – dokument testowy,
e. Polityka informacyjna,
f. Polityka dywidendowa,
g. Kapitał wewnętrzny.
13. Pytania i odpowiedzi.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 17 86 41 952
kom.: 500 358 648

Zapisz się na szkolenie