Data rozpoczęcia szkolenia:

23.01.2020

Data zakończenia szkolenia:

23.01.2020
24.01.2020

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

Działalność kredytowa banku jest najbardziej rentownym obszarem aktywności banku, jest również działalnością obarczoną najwyższym ryzykiem. Poziom jakości portfela kredytowego jest jednym z najważniejszych kryteriów oceny pracy banku.

Podwyższenie ryzyka kredytowego najczęściej następuje nie w pierwszym okresie kredytowania, a w latach następnych, gdy banki monitorują kredytobiorców. KNF zaleca, aby monitoring kredytobiorców był prowadzony przez inne osoby niż pracownicy rozpatrujący wniosek kredytowy. Pracownicy kredytowi monitorujący sytuację finansowo – ekonomiczną powinni posiadać umiejętności oceny ryzyka takie same jak analitycy opracowujący wniosek kredytowy. To na osobach monitorujących portfel kredytobiorcy spoczywa najczęściej odpowiedzialność za jakość portfela: za ocenę sytuacji monitorowanych kredytobiorców i odpowiednio szybka reakcja na zagrożenia w spłacie kredytów lub ryzyko wartości rezydualnej zabezpieczenia.

Szkolenie ma podnieść jakość oceny ryzyka kredytowego monitorowanych kredytobiorców ocenę wartości i jakości posiadanych zabezpieczeń.

Cykl będzie zawierał również przedstawienie regulacji w zakresie monitorowania kredytów i zabezpieczeń oraz zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych.

ADRESACI: Szkolenie kierowane jest do pracowników monitorujących kredytobiorców w okresie korzystania z kredytu.

TRENER: niezależny  ekspert, praktyk bankowy zajmujący się  profesjonalnie szkoleniami oraz doradztwem  dla Banków Spółdzielczych

Plan szkolenia:

Część I / 23-24.01.2020
1. Uwarunkowania i cele monitorowania.
2. Regulacje w zakresie monitorowania kredytów:
2.1. Rozporządzenie RM w sprawie w sprawie tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.
2.2. Rekomendacje KNF: T, S, J i C.
3. Regulacje wewnętrzne banku.
4. Organizacja monitoringu w banku:
4.1. Dostęp do informacji o kredytobiorcy.
4.2. Poziomy monitorowania ryzyka kredytowego w Banku.
4.3. Monitorowanie powiązań między kredytobiorcami.
4.4. Narzędzia monitorowania.
5. Przyczyny powstawania „złych” kredytów.
6. Sygnały ostrzegawcze pojawiające się w okresie kredytowania.
7. Monitoring dużych ekspozycji kredytowych i przedsiębiorców o niepełnej księgowości.
8. Przykłady firm z różnych branż.

Część II / 12-13.02.2020
1. Monitoring gospodarstw rolnych.
2. Monitoring jednostek samorządu terytorialnego.
3. Monitoring gospodarstw domowych.
4. Monitoring kredytobiorców III sektora (fundacji, stowarzyszeń, parafii itp.)
5. Monitoring zabezpieczeń:
5.1. Nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych.
5.2. Innych aktywów trwałych niż nieruchomości.
5.3. Aktywów obrotowych.
5.4. Poręczeń.
6. Przykłady praktyczne monitorowania kredytobiorców.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 17 86 41 952
fax: 17 86 41 955
kom.: 500 358 648

Zapisz się na szkolenie