Data rozpoczęcia szkolenia:

27.05.2019

Data zakończenia szkolenia:

27.05.2019
29.05.2019

Opis szkolenia:

CELE ORAZ KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

  • Omówienie tematyki z zakresu Rachunkowość bankowa;
  • Przybliżenie tematyki, udzielenie niezbędnych wyjaśnień oraz porad, usystematyzowanie wiedzy dla osób pracujących w działach finansowych

ADRESACI: Pracownicy księgowości, komórek finansowych banku, osoby chcące poszerzyć lub uporządkować swoją wiedzę , inne osoby zainteresowane tematyką.

PROWADZENIE:  biegły rewident, praktyk, szkoleniowiec z bogatym doświadczeniem, z Fundacją Rozwoju Bankowości Spółdzielczej współpracuje od wielu lat.

Plan szkolenia:

ZJAZD I (27-29.05.2019)

Podstawy prawne rachunkowości bankowej
1. Podstawy prawne rachunkowości bankowej
2. Nadrzędne zasady rachunkowości
3. Inwentaryzacja
4. Fundusze własne
5. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
6. Należności z tytułu lokat
7. Zobowiązania z tytułu depozytów
8. Przychody i koszty z tytułu odsetek
9. Rozliczenia międzyokresowe
10. Rozrachunki międzybankowe

ZJAZD II (10-12.06.2019)

Kredyty, aktywa trwałe, papiery wartościowe
1. Ewidencja kredytów
2. Zasady klasyfikacji kredytów
3. Przychody z tytułu kredytów
4. Przychody zastrzeżone
5. Zasady tworzenia i rozwiązywania rezerw celowych
6. Przychody i koszty odsetkowe
7. Zobowiązania i rezerwy
8. Wartości niematerialne i prawne
9. Środki trwałe
10. Dłużne papiery wartościowe
11. Akcje i udziały

ZJAZD III (01-03.07.2019)

Analiza sprawozdań finansowych Banku na komputerach w programie Excel
1. Odroczony podatek dochodowy i zasady jego tworzenia
2. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych
a) Bilans
b) Rachunek zysków i strat
c) Zestawienie zmian w kapitale własnym
d) Rachunek przepływów pieniężnych
e) Informacja dodatkowa
3. Analiza ekonomiczno-finansowa sprawozdania finansowego Banku
a) Analiza wstępna
b) Analiza pionowa – struktury
c) Analiza pozioma – porównawcza
d) Analiza wskaźnikowa
4. Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku
5. Wdrożenie MSR w Banku

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie