Data rozpoczęcia szkolenia:

02.12.2019

Data zakończenia szkolenia:

02.12.2019
04.12.2019

Opis szkolenia:

CELE ORAZ KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

  • Omówienie tematyki z zakresu Rachunkowość bankowa;
  • Przybliżenie tematyki, udzielenie niezbędnych wyjaśnień oraz porad, usystematyzowanie wiedzy dla osób pracujących w  działach finansowych;

Adresaci: Pracownicy księgowości oraz osoby wspomagające ich pracę (rezerwa kadrowa), pracownicy komórek finansowych banku,  osoby chcące poszerzyć lub uporządkować swoją wiedzę , inne osoby zainteresowane tematyką.

TRENER: biegły rewident, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;  Członek Zarządu Okręgowego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Plan szkolenia:

MIEJSCE SZKOLENIA: KATOWICE

II Zjazd – Kredyty, aktywa trwałe, papiery wartościowe TERMIN: 2-4.11.2019 r.

1. Ewidencja kredytów
2. Zasady klasyfikacji kredytów
3. Przychody z tytułu kredytów
4. Zasady tworzenia i rozwiązywania rezerw celowych
5. Przychody i koszty odsetkowe
6. Zobowiązania i rezerwy
7. Wartości niematerialne i prawne
8. Środki trwałe
9. Dłużne papiery wartościowe
10. Akcje i udziały

III Zjazd – Analiza sprawozdań finansowych Banku TERMIN: 7-9.01.2020 r.
(na komputerach w programie Excel)

1. Odroczony podatek dochodowy i zasady jego tworzenia
2. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych
a) Bilans
b) Rachunek zysków i strat
c) Zestawienie zmian w kapitale własnym
d) Rachunek przepływów pieniężnych
e) Informacja dodatkowa
3. Analiza ekonomiczno-finansowa sprawozdania finansowego Banku
a) Analiza wstępna
b) Analiza pionowa – struktury
c) Analiza pozioma – porównawcza
d) Analiza wskaźnikowa
4. Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku
5. Wdrożenie MSR w Banku

Szkolenie realizowane w cyklu 3 spotkań: 3 x 3 dni (w wymiarze 3 x 22 godz. dydakt.).

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

INNY ADRES SZKOLENIA:

KATOWICE – Centrum biurowo-szkoleniowe ul. MONIUSZKI 7

Zapisz się na szkolenie