Data rozpoczęcia szkolenia:

12.11.2019

Data zakończenia szkolenia:

12.11.2019
14.11.2019

Opis szkolenia:

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Pracownicy księgowości, komórek finansowych banku, osoby chcące poszerzyć lub uporządkować swoją wiedzę , inne osoby zainteresowane tematyką.

CELE ORAZ KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Omówienie tematyki z zakresu Rachunkowość bankowa;
Przybliżenie tematyki, udzielenie niezbędnych wyjaśnień oraz porad, usystematyzowanie wiedzy dla osób pracujących w działach finansowych;

PROWADZENIE: biegły rewident, praktyk, szkoleniowiec z bogatym doświadczeniem, z Fundacją Rozwoju Bankowości Spółdzielczej współpracuje od wielu lat.

Plan szkolenia:

ZJAZD II TERMIN 10-12.10.2019

Kredyty, aktywa trwałe, papiery wartościowe
1. Ewidencja kredytów
2. Zasady klasyfikacji kredytów
3. Przychody z tytułu kredytów
4. Przychody zastrzeżone
5. Zasady tworzenia i rozwiązywania rezerw celowych
6. Przychody i koszty odsetkowe
7. Zobowiązania i rezerwy
8. Wartości niematerialne i prawne
9. Środki trwałe
10. Dłużne papiery wartościowe
11. Akcje i udziały

ZJAZD III TERMIN 12-14.11.2019

Analiza sprawozdań finansowych Banku na komputerach w programie Excel
1. Odroczony podatek dochodowy i zasady jego tworzenia
2. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych
a) Bilans
b) Rachunek zysków i strat
c) Zestawienie zmian w kapitale własnym
d) Rachunek przepływów pieniężnych
e) Informacja dodatkowa
3. Analiza ekonomiczno-finansowa sprawozdania finansowego Banku
a) Analiza wstępna
b) Analiza pionowa – struktury
c) Analiza pozioma – porównawcza
d) Analiza wskaźnikowa
4. Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku
5. Wdrożenie MSR w Banku

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 17 86 41 952
kom.: 500 358 648

 

 

Zapisz się na szkolenie