Data rozpoczęcia szkolenia:

15.10.2019

Data zakończenia szkolenia:

15.10.2019
16.10.2019

Opis szkolenia:

Szkolenie jest pełnowartościowym kursem uprawniającym do pracy na stanowisku kasjera. Jest możliwość wzięcia udziału w jednym, wybranym dniu szkolenia.

Pierwszego dnia zostaną omówione zmiany w banknotach – PLN, EURO, USD wraz z przypomnieniem podstawowych metod pracy kasjera

Drugiego dnia zostaną omówione pozostałe banknoty – CHF, GBP oraz USD wraz z ich zabezpieczeniami i zasadami oraz metodami pracy kasjera.

Cele szkolenia:

  • Poznanie przepisów prawa
  • Poznanie podstaw psychologii zachowań człowieka
  • Właściwe przygotowanie banknotów do liczenia
  • Przećwiczenie procesu postępowania.

Korzyści ze szkolenia:

  • Nabycie umiejętności sprawnego liczenia
  • Poznanie optymalnych warunków kontroli
  • Nauka prawidłowego rozpoznawania pewników zabezpiecz.
  • Nauka bezpiecznego, odpowiedzialnego i profesjonalnego postępowania w sytuacji podejrzenia banknotu o nieautentyczność

Prowadzenie: wykładowca podczas licznych szkoleń z zakresu rozpoznawania autentyczności dokumentów publicznych i znaków pieniężnych, doświadczony trener i wieloletni współpracownik FRBS

Plan szkolenia:

DZIEŃ I
Omówienie zabezpieczeń w banknotach – PLN, USD, EURO i podstawowych metod pracy kasjera

CZĘŚĆ I
1. Przepisy prawa walutowo – dewizowego – wybrane zagadnienia
2. Proceder „prania pieniędzy” – omówienie zasad postępowania w tym zakresie
3. Omówienie zmian, które wnosi Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
4. Omówienie zmian dotyczących sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet (Zarządzenie nr 19/2016 Prezesa NBP).

CZĘŚĆ II
5. Obieg znaków pieniężnych świetle prawa (karnego, administracyjnego, bankowego).
6. Odpowiedzialność karna w przypadku:
• fałszowania znaków pieniężnych
• puszczania w obieg falsyfikatów znaków pieniężnych
7. Skutki prawne wynikające z błędów w pracy kasjera.
Znajomość podstaw prawa zwiększa bezpieczeństwo obrotu znakami pieniężnymi .
8. Ogólne wiadomości o fałszerstwach znaków pieniężnych
9. Psychofizyczne zjawiska wpływające na prace kasjera.
9.1.Stres
9.2.Warunki ekonomii pracy
9.3.Inne
9.4.Uświadomienie słuchaczom zjawisk psychofizycznych wpływających na skuteczność i efektywność pracy
10. Elementy psychologii zachowania w kontakcie z klientem.
• Postawa kasjera wobec klienta
• Zachowanie klienta w różnych sytuacjach
Poznanie podstaw psychologii zachowań człowieka pozwoli kasjerowi na skuteczną obronę przed ewentualnym przestępstwem.
11. Techniki pracy kasjera .
• Obsługa kasowo-operacyjna
• Obieg znaków pieniężnych w bankach oraz w instytucjach poza bankowych

DZIEŃ II
Omówienie pozostałych banknotów – CHF, GBP oraz USD wraz z ich zabezpieczeniami i zasadami oraz metodami pracy kasjera.
CZĘŚĆ III
12. Liczenie na tzw. „Pierwszą rękę”.
12.1. Przyjęcie banknotów od klienta.
12.2. Podział banknotów w/g nominałów.
12.3. Odpowiednie ułożenie banknotów w pliku
12.4. Liczenie banknotów
• ułożenie banknotów w dłoni
• technika liczenia przez przełożenie
• technika liczenia w pliku

Teoria i praktyka . Właściwe przygotowanie banknotów do liczenia, oraz nabycie umiejętności sprawnego liczenia (mechanika przekładania oraz zliczanie w pamięci) spowoduje, że czynność ta będzie wykonana nawykowo.

Liczenie na tzw. „pierwszą rękę” jest procesem dynamicznym. Ze względu na konieczność szybkiej i sprawnej obsługi klienta nie jest możliwa świadoma kontrola pliku zabezpieczeń w każdym banknocie. Nie jest to również konieczne. Na tym etapie kontroli należy wykorzystać olbrzymie możliwości podświadomości. Nasze zmysły są bardzo czułe na odstępstwa od pewnych standardów. W tym przypadku standardem będzie banknot autentyczny o określonym stopniu zużycia. Celem tej części szkolenia jest wskazanie właściwego postępowania w codziennej pracy z banknotami dla stałego „kodowania” właściwych reakcji podświadomych. Falsyfikaty upodobniają się do destruktów znaków pieniężnych.

CZĘŚĆ IV
13. Ocena banknotów wątpliwych ujawnionych na etapie liczenia na tzw. „ pierwszą rękę” na podstawie pewników zabezpieczeniowych, występujących w danej walucie.

13.1. Zabezpieczenia optyczne:
a) znak wodny: zasady sprawdzania, wizerunek, umiejscowienie, tonalność, trójwymiarowość, imitacje w falsyfikatach
b) nitka zabezpieczająca: zasady sprawdzania, umiejscowienie, mikrodruki, imitacje w falsyfikatach
c) efekt kątowy: rodzaje, umiejscowienie, imitacje w falsyfikatach
d) farba zmienna optycznie: prawidłowe rozpoznawanie barw, umiejscowienie, imitacje w falsyfikatach
e) znak optyczny: umiejscowienie, prawidłowe sprawdzanie, imitacje w falsyfikatach

Teoria i praktyka. Słuchacze poznają zasady prawidłowego operowania światłem oraz właściwego ustawienia banknotu dla uzyskania optymalnych warunków kontroli. Umiejętna ocena zabezpieczeń optycznych musi być prowadzona dynamicznie, dyskretnie i profesjonalnie w celu uniknięcia negatywnej reakcji klienta. Prawidłowa kontrola zabezpieczeń optycznych w wielu przypadkach wystarcza na jednoznaczną ocenę autentyczności banknotu.

13.2.Techniki druku
1.Ogólne zasady stosowane w drukarstwie wartościowym
2.Wklęsłodruk linijny (staloryt).
a) technologia wykonania,
b) elementy graficzne wykonane stalorytem,
c) wyczuwalność druku w dotyku,
d) trójwymiarowość,
e) włoskowatość,
f) przetłoczenia stalorytnicze,
g) spasowanie przetłoczeń z drukiem.
3.Technika typograficzna.
a) technologia wykonania,
b) elementy graficzne w typografii,
c) cechy nadruków typograficznych.
4.Technika offsetowa (suchy offset).
a) technologia wykonania,
b) elementy graficzne wykonane offsetem,
c) cechy nadruków wykonanych suchym offsetem
13.3.Zabezpieczenia specjalne wykonane drukiem
1.Antykseryczne.
umiejscowienie,
cechy nadruków antykserycznych,
interferencja obrazu przy kopiowaniu nadruków antykserycznych (wzorce),
imitacje zabezpieczeń antykserycznych.
b) elementy graficzne wykonane offsetem,
c) cechy nadruków wykonanych suchym offsetem
13.4.Zabezpieczenia specjalne wykonane drukiem
1.Antykseryczne:
a) umiejscowienie,
b) cechy nadruków antykserycznych,
c) interferencja obrazu przy kopiowaniu nadruków antykserycznych (wzorce),
d) imitacje zabezpieczeń antykserycznych.
2.Mikrodruk:
a) umiejscowienie,
b) wymagania techniczne stawiane mikrodrukom
3.Farba metalizowana:
a) umiejscowienie,
b) struktura,
c) imitacje.
4.Zabezpieczenia utajone:
a) banknoty autentyczne; imitacje w falsyfikatach
11.4.Zabezpieczenia specjalne wykonane inną technologią.
1.Folia zabezpieczająca
2.Folia holograficzna
3.Włókna zabezpieczające.
a) aktywne w promieniach UV
b) widoczne w świetle białym

Teoria i praktyka. Nauka prawidłowego rozpoznawania pewników zabezpieczeniowych. Dla uczestników szkolenia wybrano zabezpieczenia (bądź takie cechy danego zabezpieczenia) pozwalające na kontrolę w trybie TAK, NIE.

CZĘŚĆ V
14. Zasady postępowania z banknotami o stopniu zużycia większym od dopuszczalnego (destrukty).
a) zniszczenia mechaniczne
b) nieaktywność zabezpieczeń

15. Zasady postępowania po stwierdzeniu nieautentyczności banknotu (protokół zatrzymania i przekazanie falsyfikatu policji).
a) powiadomienie klienta o stwierdzeniu nieautentyczności banknotu (aspekty psychologiczne)
b) zasady bezpieczeństwa
c) redagowanie protokołu zatrzymania falsyfikatu
d) wybór zabezpieczeń
e) uzasadnienie nieprawidłowości
Teoria i praktyka. Celem tej części szkolenia jest nauka bezpiecznego, odpowiedzialnego i profesjonalnego postępowania w sytuacji podejrzenia banknotu o nieautentyczność.

CZĘŚĆ VI
16.Podsumowanie części dotyczącej znaków pieniężnych i test kontrolny
Teoria i praktyka. Słuchacze w grupach ćwiczą cały proces postępowania: (od przywitania klienta do ewentualnego sporządzenia protokołu zatrzymania falsyfikatu oraz sposób przekazywania wiedzy innym pracownikom).

17. Podsumowanie całości szkolenia.
Uczestnicy szkolenia uczeni są pracy w trybie proceduralnym. Polega on na codziennym wykonywaniu stałych odpowiednio dobranych czynności. Są to czynności proste ale skuteczne. Procedury postępowania zostały tak dobrane aby w pełni wykorzystać cechy wrodzone każdego człowieka: podświadomość, zmysły itp. W sytuacjach trudnych (przemęczenie, pogorszone warunki pracy, sytuacje konfliktowe) procedury pozwolą na bezstresową i profesjonalną pracę.
Słuchacze szkolenia zdobywają umiejętność wykorzystania zabezpieczeń I i częściowo II grupy
(w/g systematyki prawnej).

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – p.o. Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie