Data rozpoczęcia szkolenia:

01.02.2024

Data zakończenia szkolenia:

01.02.2024

Opis szkolenia:

Szkolenie jest pełnowartościowym kursem uprawniającym do pracy na stanowisku kasjera.

Omówione zostaną waluty: PLN, EURO, USD, GBP, CHF oraz najnowsze zmiany w banknotach
wraz z podstawowymi metodami pracy kasjera.

CELE SZKOLENIA:

  • zajęcia praktyczne – ćwiczenia z dobranymi metodycznie, autentycznymi i fałszywymi znakami pieniężnymi,
  • zdobycie wiedzy z zakresu rozpoznawania autentyczności środków płatniczych – szkolenie zapozna uczestników z urządzeniami do kontroli autentyczności znaków pieniężnych, a także postępowania w przypadku wykrycia falsyfikatów oraz destruktów,
  • poznanie przepisów prawa karnego, bankowego i administracyjnego,
  • poznanie podstaw psychologii zachowań człowieka, obsługi klienta, obsługi urządzeń na stanowisku kasjera.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

  • nabycie umiejętności przygotowanie banknotów do liczenia i ich sprawnego liczenia,
  • nauka prawidłowego rozpoznawania pewników zabezpieczeń, rozpoznawania odstępstw parametrów technicznych od standardu,
  • nauka bezpiecznego,  odpowiedzialnego  i  profesjonalnego  postępowania  w  sytuacji  podejrzenia banknotu o nieautentyczność.

Adresaci: Szkolenie przeznaczone osób, które rozpoczynają pracę w banku, zmieniają stanowisko lub chcą przypomnieć sobie podstawy pracy kasjera.

PROWADZĄCY: ROBERT OWCZAREK – wykładowca z wieloletnim doświadczeniem (ponad 1500 dni szkoleniowych) w prowadzeniu szkoleń z zakresu rozpoznawania autentyczności dokumentów publicznych i znaków pieniężnych, doświadczony trener, współpracował m.in. z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, wieloletni współpracownik FRBS.

CENA: 480 zł/os brutto 

Plan szkolenia:

MIEJSCE:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Kraków, Ul. Westerplatte 1

Sala Pekin, Piętro 3

TERMIN SZKOLENIA:

01 luty 2024 r., godziny realizacji: 9:30-15:00

CZĘŚĆ I
1. Przepisy prawa walutowo – dewizowego – wybrane zagadnienia
2. Proceder „prania pieniędzy” – omówienie zasad postępowania w tym zakresie
3. Omówienie zmian, które wnosi Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
4. Omówienie zmian dotyczących sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet (Zarządzenie nr 19/2016 Prezesa NBP).
CZĘŚĆ II
5. Obieg znaków pieniężnych świetle prawa (karnego, administracyjnego, bankowego).
6. Odpowiedzialność karna w przypadku:
• fałszowania znaków pieniężnych
• puszczania w obieg falsyfikatów znaków pieniężnych
7. Skutki prawne wynikające z błędów w pracy kasjera.
Znajomość podstaw prawa zwiększa bezpieczeństwo obrotu znakami pieniężnymi .
8. Ogólne wiadomości o fałszerstwach znaków pieniężnych
9. Psychofizyczne zjawiska wpływające na prace kasjera.
9.1.Stres
9.2.Warunki ekonomii pracy
9.3.Inne
9.4.Uświadomienie słuchaczom zjawisk psychofizycznych wpływających na skuteczność i efektywność pracy
10. Elementy psychologii zachowania w kontakcie z klientem.
• Postawa kasjera wobec klienta
• Zachowanie klienta w różnych sytuacjach
Poznanie podstaw psychologii zachowań człowieka pozwoli kasjerowi na skuteczną obronę przed ewentualnym przestępstwem.
11. Techniki pracy kasjera .
• Obsługa kasowo-operacyjna
• Obieg znaków pieniężnych w bankach oraz w instytucjach poza bankowych
CZĘŚĆ III
12. Liczenie na tzw. „Pierwszą rękę”.
12.1. Przyjęcie banknotów od klienta.
12.2. Podział banknotów w/g nominałów.
12.3. Odpowiednie ułożenie banknotów w pliku
12.4. Liczenie banknotów
• ułożenie banknotów w dłoni
• technika liczenia przez przełożenie
• technika liczenia w pliku
Teoria i praktyka. Właściwe przygotowanie banknotów do liczenia, oraz nabycie umiejętności sprawnego liczenia (mechanika przekładania oraz zliczanie w pamięci) spowoduje, że czynność ta będzie wykonana nawykowo.
Liczenie na tzw. „pierwszą rękę” jest procesem dynamicznym. Ze względu na konieczność szybkiej i sprawnej obsługi klienta nie jest możliwa świadoma kontrola pliku zabezpieczeń w każdym banknocie. Nie jest to również konieczne. Na tym etapie kontroli należy wykorzystać olbrzymie możliwości podświadomości. Nasze zmysły są bardzo czułe na odstępstwa od pewnych standardów. W tym przypadku standardem będzie banknot autentyczny o określonym stopniu zużycia. Celem tej części szkolenia jest wskazanie właściwego postępowania w codziennej pracy z banknotami dla stałego „kodowania” właściwych reakcji podświadomych. Falsyfikaty upodobniają się do destruktów znaków pieniężnych.
CZĘŚĆ IV
13. Ocena banknotów wątpliwych ujawnionych na etapie liczenia na tzw. „pierwszą rękę” na podstawie pewników zabezpieczeniowych, występujących w danej walucie.
13.1. Zabezpieczenia optyczne:
a) znak wodny: zasady sprawdzania, wizerunek, umiejscowienie, tonalność, trójwymiarowość, imitacje w falsyfikatach
b) nitka zabezpieczająca: zasady sprawdzania, umiejscowienie, mikrodruki, imitacje w falsyfikatach
c) efekt kątowy: rodzaje, umiejscowienie, imitacje w falsyfikatach
d) farba zmienna optycznie: prawidłowe rozpoznawanie barw, umiejscowienie, imitacje w falsyfikatach
e) znak optyczny: umiejscowienie, prawidłowe sprawdzanie, imitacje w falsyfikatach

Teoria i praktyka. Słuchacze poznają zasady prawidłowego operowania światłem oraz właściwego ustawienia banknotu dla uzyskania optymalnych warunków kontroli. Umiejętna ocena zabezpieczeń optycznych musi być prowadzona dynamicznie, dyskretnie i profesjonalnie w celu uniknięcia negatywnej reakcji klienta. Prawidłowa kontrola zabezpieczeń optycznych w wielu przypadkach wystarcza na jednoznaczną ocenę autentyczności banknotu.
13.2.Techniki druku
• Ogólne zasady stosowane w drukarstwie wartościowym
• Wklęsłodruk linijny (staloryt).
a) technologia wykonania,
b) elementy graficzne wykonane stalorytem,
c) wyczuwalność druku w dotyku,
d) trójwymiarowość,
e) włoskowatość,
f) przetłoczenia stalorytnicze,
g) spasowanie przetłoczeń z drukiem.
• Technika typograficzna.
a) technologia wykonania,
b) elementy graficzne w typografii,
c) cechy nadruków typograficznych.
• Technika offsetowa (suchy offset).
a) technologia wykonania,
b) elementy graficzne wykonane offsetem,
c) cechy nadruków wykonanych suchym offsetem
13.3.Zabezpieczenia specjalne wykonane drukiem.
• Antykseryczne:
a) umiejscowienie,
b) cechy nadruków antykserycznych,
c) interferencja obrazu przy kopiowaniu nadruków antykserycznych (wzorce),
d) imitacje zabezpieczeń antykserycznych.
• Mikrodruk:
a) umiejscowienie,
b) wymagania techniczne stawiane mikrodrukom
• Farba metalizowana:
a) umiejscowienie,
b) struktura,
c) imitacje.
• Zabezpieczenia utajone:
a) banknoty autentyczne; imitacje w falsyfikatach
13.4.Zabezpieczenia specjalne wykonane inną technologią.
• Folia zabezpieczająca
• Folia holograficzna
• Włókna zabezpieczające:
a) aktywne w promieniach UV
b) widoczne w świetle białym

Teoria i praktyka. Nauka prawidłowego rozpoznawania pewników zabezpieczeniowych. Dla uczestników szkolenia wybrano zabezpieczenia (bądź takie cechy danego zabezpieczenia) pozwalające na kontrolę w trybie TAK, NIE.
CZĘŚĆ V
14. Zasady postępowania z banknotami o stopniu zużycia większym od dopuszczalnego (destrukty):
• zniszczenia mechaniczne
• nieaktywność zabezpieczeń
15. Zasady postępowania po stwierdzeniu nieautentyczności banknotu (protokół zatrzymania i przekazanie falsyfikatu policji):
• powiadomienie klienta o stwierdzeniu nieautentyczności banknotu (aspekty psychologiczne)
• zasady bezpieczeństwa
• redagowanie protokołu zatrzymania falsyfikatu
• wybór zabezpieczeń
• uzasadnienie nieprawidłowości
Teoria i praktyka. Celem tej części szkolenia jest nauka bezpiecznego, odpowiedzialnego i profesjonalnego postępowania w sytuacji podejrzenia banknotu o nieautentyczność.
CZĘŚĆ VI
16. Podsumowanie części dotyczącej znaków pieniężnych i test kontrolny
Teoria i praktyka. Słuchacze w grupach ćwiczą cały proces postępowania: (od przywitania klienta do ewentualnego sporządzenia protokołu zatrzymania falsyfikatu oraz sposób przekazywania wiedzy innym pracownikom).

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

Małgorzata Mąka – Borowicz
Koordynator ds. szkoleń
Kom.: 573 003 322
e-mail.: malgorzata.borowicz@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie    (Bez noclegu, pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy)