Data rozpoczęcia szkolenia:

28.01.2020

Data zakończenia szkolenia:

28.01.2020

Opis szkolenia:

Szkolenie jest pełnowartościowym kursem uprawniającym do pracy na stanowisku kasjera

CELE SZKOLENIA:

  • Poznanie przepisów prawa
  • Poznanie podstaw psychologii zachowań człowieka
  • Właściwe przygotowanie banknotów do liczenia
  • Przećwiczenie procesu postępowania.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

  • Nabycie umiejętności sprawnego liczenia
  • Poznanie optymalnych warunków kontroli
  • Nauka prawidłowego rozpoznawania pewników zabezpiecz.
  • Nauka bezpiecznego, odpowiedzialnego i profesjonalnego postępowania w sytuacji podejrzenia banknotu o nieautentyczność

ADRESACI: pracownicy działów obsługi kasowo-skarbcowej

TRENER: wykładowca podczas licznych szkoleń z zakresu rozpoznawania autentyczności dokumentów publicznych i znaków pieniężnych, doświadczony trener i wieloletni współpracownik FRBS.

 

Plan szkolenia:

Omówienie zabezpieczeń w banknotach – PLN, USD, EURO i podstawowych metod pracy kasjera

CZĘŚĆ I
1. Przepisy prawa walutowo – dewizowego – wybrane zagadnienia
2. Proceder „prania pieniędzy” – omówienie zasad postępowania w tym zakresie
3. Omówienie zmian, które wnosi Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
4. Omówienie zmian dotyczących sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet (Zarządzenie nr 19/2016 Prezesa NBP).

CZĘŚĆ II 
5. Obieg znaków pieniężnych świetle prawa (karnego, administracyjnego, bankowego).
6. Odpowiedzialność karna w przypadku:
fałszowania znaków pieniężnych
puszczania w obieg falsyfikatów znaków pieniężnych
7. Skutki prawne wynikające z błędów w pracy kasjera.
Znajomość podstaw prawa zwiększa bezpieczeństwo obrotu znakami pieniężnymi .
8. Ogólne wiadomości o fałszerstwach znaków pieniężnych
9. Psychofizyczne zjawiska wpływające na prace kasjera.
9.1.Stres
9.2.Warunki ekonomii pracy
9.3.Inne
9.4.Uświadomienie słuchaczom zjawisk psychofizycznych wpływających na skuteczność i efektywność pracy
10. Elementy psychologii zachowania w kontakcie z klientem.
Postawa kasjera wobec klienta
Zachowanie klienta w różnych sytuacjach
Poznanie podstaw psychologii zachowań człowieka pozwoli kasjerowi na skuteczną obronę przed ewentualnym przestępstwem.
11. Techniki pracy kasjera .
Obsługa kasowo-operacyjna
Obieg znaków pieniężnych w bankach oraz w instytucjach poza bankowych
Omówienie pozostałych banknotów – CHF, GBP oraz USD wraz z ich zabezpieczeniami i zasadami oraz metodami pracy kasjera.

CZĘŚĆ III
12. Liczenie na tzw. „Pierwszą rękę”.
12.1. Przyjęcie banknotów od klienta.
12.2. Podział banknotów w/g nominałów.
12.3. Odpowiednie ułożenie banknotów w pliku
12.4. Liczenie banknotów
ułożenie banknotów w dłoni
technika liczenia przez przełożenie
technika liczenia w pliku
Teoria i praktyka. Właściwe przygotowanie banknotów do liczenia, oraz nabycie umiejętności sprawnego liczenia (mechanika przekładania oraz zliczanie w pamięci) spowoduje, że czynność ta będzie wykonana nawykowo.
Liczenie na tzw. „pierwszą rękę” jest procesem dynamicznym. Ze względu na konieczność szybkiej i sprawnej obsługi klienta nie jest możliwa świadoma kontrola pliku zabezpieczeń w każdym banknocie. Nie jest to również konieczne. Na tym etapie kontroli należy wykorzystać olbrzymie możliwości podświadomości. Nasze zmysły są bardzo czułe na odstępstwa od pewnych standardów. W tym przypadku standardem będzie banknot autentyczny o określonym stopniu zużycia. Celem tej części szkolenia jest wskazanie właściwego postępowania w codziennej pracy z banknotami dla stałego „kodowania” właściwych reakcji podświadomych. Falsyfikaty upodobniają się do destruktów znaków pieniężnych.

CZĘŚĆ IV
13. Ocena banknotów wątpliwych ujawnionych na etapie liczenia na tzw. „ pierwszą rękę” na podstawie pewników zabezpieczeniowych, występujących w danej walucie.

13.1. Zabezpieczenia optyczne:
znak wodny: zasady sprawdzania, wizerunek, umiejscowienie, tonalność, trójwymiarowość, imitacje w falsyfikatach
nitka zabezpieczająca: zasady sprawdzania, umiejscowienie, mikrodruki, imitacje w falsyfikatach
efekt kątowy: rodzaje, umiejscowienie, imitacje w falsyfikatach
farba zmienna optycznie: prawidłowe rozpoznawanie barw, umiejscowienie, imitacje w falsyfikatach
znak optyczny: umiejscowienie, prawidłowe sprawdzanie, imitacje w falsyfikatach
Teoria i praktyka. Słuchacze poznają zasady prawidłowego operowania światłem oraz właściwego ustawienia banknotu dla uzyskania optymalnych warunków kontroli. Umiejętna ocena zabezpieczeń optycznych musi być prowadzona dynamicznie, dyskretnie i profesjonalnie w celu uniknięcia negatywnej reakcji klienta. Prawidłowa kontrola zabezpieczeń optycznych w wielu przypadkach wystarcza na jednoznaczną ocenę autentyczności banknotu.

13.2.Techniki druku
1.Ogólne zasady stosowane w drukarstwie wartościowym
2.Wklęsłodruk linijny (staloryt).
technologia wykonania,
elementy graficzne wykonane stalorytem,
wyczuwalność druku w dotyku,
trójwymiarowość,
włoskowatość,
przetłoczenia stalorytnicze,
spasowanie przetłoczeń z drukiem.
3.Technika typograficzna.
technologia wykonania,
elementy graficzne w typografii,
cechy nadruków typograficznych.
4.Technika offsetowa (suchy offset).
technologia wykonania,
elementy graficzne wykonane offsetem,
c) cechy nadruków wykonanych suchym offsetemmitacje zabezpieczeń antykserycznych.
13.3.Zabezpieczenia specjalne wykonane drukiem
1.Antykseryczne:
umiejscowienie,
cechy nadruków antykserycznych,
interferencja obrazu przy kopiowaniu nadruków antykserycznych (wzorce),
imitacje zabezpieczeń antykserycznych.
2.Mikrodruk:
umiejscowienie,
wymagania techniczne stawiane mikrodrukom
3.Farba metalizowana:
umiejscowienie,
struktura,
imitacje.
4.Zabezpieczenia utajone:
a) banknoty autentyczne; imitacje w falsyfikatach
13.4.Zabezpieczenia specjalne wykonane inną technologią.
1.Folia zabezpieczająca
2.Folia holograficzna
3.Włókna zabezpieczające.
aktywne w promieniach UV
widoczne w świetle białym

Teoria i praktyka. Nauka prawidłowego rozpoznawania pewników zabezpieczeniowych. Dla uczestników szkolenia wybrano zabezpieczenia (bądź takie cechy danego zabezpieczenia) pozwalające na kontrolę w trybie TAK, NIE.

CZĘŚĆ V
14. Zasady postępowania z banknotami o stopniu zużycia większym od dopuszczalnego (destrukty).
zniszczenia mechaniczne
nieaktywność zabezpieczeń

15. Zasady postępowania po stwierdzeniu nieautentyczności banknotu (protokół zatrzymania i przekazanie falsyfikatu policji).
powiadomienie klienta o stwierdzeniu nieautentyczności banknotu (aspekty psychologiczne)
zasady bezpieczeństwa
redagowanie protokołu zatrzymania falsyfikatu
wybór zabezpieczeń
uzasadnienie nieprawidłowości
Teoria i praktyka. Celem tej części szkolenia jest nauka bezpiecznego, odpowiedzialnego i profesjonalnego postępowania w sytuacji podejrzenia banknotu o nieautentyczność.

CZĘŚĆ VI
16.Podsumowanie części dotyczącej znaków pieniężnych i test kontrolny
Teoria i praktyka. Słuchacze w grupach ćwiczą cały proces postępowania: (od przywitania klienta do ewentualnego sporządzenia protokołu zatrzymania falsyfikatu oraz sposób przekazywania wiedzy innym pracownikom).

17. Podsumowanie całości szkolenia.
Uczestnicy szkolenia uczeni są pracy w trybie proceduralnym. Polega on na codziennym wykonywaniu stałych odpowiednio dobranych czynności. Są to czynności proste ale skuteczne. Procedury postępowania zostały tak dobrane aby w pełni wykorzystać cechy wrodzone każdego człowieka: podświadomość, zmysły itp. W sytuacjach trudnych (przemęczenie, pogorszone warunki pracy, sytuacje konfliktowe) procedury pozwolą na bezstresową i profesjonalną pracę.
Słuchacze szkolenia zdobywają umiejętność wykorzystania zabezpieczeń I i częściowo II grupy
(w/g systematyki prawnej).

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie